3.5 ka milyong kababayen-an, nawad-an og kasigurohan sa ekonomiya tungod sa lockdown

,

Sulod sa usa ka tuig nga lockdown sa rehimeng Duterte, nadugangan og 3.5 milyon ang ihap sa mga kababayen-an “walay kasigurohan sa ekonomya.” Gikan 16 milyon niadtong 2019, 19.54 milyon na sila sa 2020.

Pinakaapektado ang mga kababayen-ang mag-uuma ug mamumuo nga nalugi sa labing ubos nga presyo sa ilang mga produkto ug sa malukpanong pagsirado sa gagmayng empresa. Babaye ang kadaghanan sa 1,000 ka mamumuo nga gitangtang sa pabrika sa Laguna sa Hanes, kumpanya nga nagamanupaktura og sanina.

Sa lain-laing bahin sa kalibutan, mas daghang babaye kaysa sa lalaki ang nawad-an og trabaho ug/o gipiling magpabilin sa balay para atimanon ang ilang mga pamilya. Sa usa ka pagtuon gamit ang datos sa US ug India niining Marso 2021, halos doble ang porsyento sa natangtang nga babayeng mamumuo kumpara sa porsyento sa lalaking mamumo ilalum sa pandemya. Sa pangkinatibuk-an, gunit sa kababayen-an ang 39% sa pangkalibutang empleyo, apan 54% sa mga nawad-an og trabaho mga babaye. Kini tungod kay kadaghanan kanila nagatrabaho sa mga sektor nga pinakaapektado sa pandemya. Ingonman, daghan kanila ang napwersa nga mopapel sa mas daghang trabahong pangbalay ug mopas-an sa pagtudlo sa ilang mga anak bunga sa pagsirado sa mga eskwelahan.

Mas grabe ang datos sa Pilipinas kung asa daghan sa kababayen-an ang kanhi nang wala ginalakip sa datos sa pwersa sa kusog-pamuo. Sa labor force survey niadtong Oktubre 2020, 45% lamang sa kababayen-an ang gilakip, kumpara sa 72.3% sa kalalakin-an.

Sa usa ka pagtuon nga gipahigayon sa sektor sa e-commerce sa Asia, nasuta nga mas daghang kababayen-ang Pilipino ang nawad-an og trabaho dinhi kumpara sa mga kabaro nila sa uban nasud. Mihagba ang ihap sa mga babayeng nagagunit sa tag-as nga pwesto niadtong milabyang tuig kumpara sa 2018. Dili ingon niini kadaghan ang nawad-an og pusisyon sa Thailand, Hongkong ug Vietnam nga wala nagpatuman sa ingon niini ka hugot nga mga lockdown.

3.5 ka milyong kababayen-an, nawad-an og kasigurohan sa ekonomiya tungod sa lockdown