Gimbuhatong rekoberi taliwala sa Covid-19 ug atake sa kaaway

,

Taliwala sa sagunson nga deployment sa kaaway ug sa walay hunong nga nakapokus nga operasyong militar sa usa ka natarang gerilya sa Timog Katagalugan, nagmalampuson ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga maglunsad sa gimbuhatong rekoberi sa Maro.

Halos usa ka dekadang nabiyaan sa mga kauban ang Maro. Sa Maro gipundar ang unang binhi sa rebolusyon sa lugar. Nakapatumaw dinhi og mga myembro sa rebolusyonaryong organisasyong masa ug mga Pulang manggugubat ug kumander. Tungod niini, pipila ka tuig nga gipokusan sa kaaway ang Maro aron bungkagon ang ilang panaghiusa. Nagbutang dinhi og mga detatsment sa CAFGU ug nagpabuhi og mga grupong paramilitar ug vigilante. Dihang mikuyanap ang pandemyang Covid-19, nagmuntar usab og mga tsekpoynt sa mga kalsada.

Adunay mga paningkamot nga balikan ang Maro apan sa taas nga panahon nahimo lamang kining tabukanan sa BHB padulong sa ubang erya. Tungod sa paggunit sa kalihukang pagtul-id ug panginahanglan alang sa mas lapad nga base sa natarang gerilya, determinadong gibalikan sa BHB ang Maro.

Kulang sa kahibalo sa lugar, tereyn ug masa ang yunit sa BHB nga gideploy sa lugar. Apan puhunan nila ang bahandianong rebolusyonaryong kasaysayan sa Maro aron mapangahasong atubanong ang sagunson nga deployment sa kaaway ug adtoon ang masa.

Paspas nga gituki sa yunit ang kahimtang sa masa sa Maro. Tungod sa krisis sa pandemyang Covid-19, nakasinati ang masa og grabeng kalisud ug kawalay panginabuhian. Daghang mga kabus nga mag-uuma ug mamumuong panguma ang dili makabyahe para mangita og trabaho tungod sa militaristang lockdown. Kadaghanan sa mga mag-uuma walay kaugalingong yuta ug nakapailalum sa bahinay nga 60-40 pabor sa agalong yutaan.

Sa unang bulan sa yunit sa BHB sa Maro, naglunsad sila og kampanyang sanitasyon ug edukasyon mahitungod sa Covid-19. Naghatag sila og libreng tsek-ap ug ubang pang serbisyong medikal sa masa. Gitabangan usab nila ang mga anak sa masang mag-uuma sa pagtubag sa ilang modyul. Ginatudloan nila ang mga tagadinhi sa paggamit og selpon ug internet alang sa flexible learning. Mitabang usab ang yunit sa gimbuhatong produksyon sa erya.

Ang pag-abag sa BHB sa inadlaw-adlaw nga gimbuhaton ug palas-anon taliwala sa Covid-19 naghatag og espasyo aron makagaan sa mga problema ug makasugakod ang mga residente sa lugar. Aduna silay panahon aron atimanon ang BHB nga tibuok kasingkasing nilang ginasuportahan. Lakip sa ilang gihimo mao ang pagtabang sa yunit aron makalikay sa mga operasyong militar ug paggiya ngadto sa luwas nga lugar.

Dihang makadawat ang yunit og manado nga maglunsad og aksyong militar, nagbunga gilayon ang paningkamot sa gimbuhatong masa. Sa tabang sa masa, natago ang ilang presensya sa mga nag-operasyong sundalo ug nalunsad ang malampusong opensiba batok sa kaaway nga may kulang duha ka kilometro ang gilay-on sa usa ka tsekpoynt sa militar ug pulis.

Wala nahimong babag ang sagunson nga deployment sa kaaway o kakulang sa kahibalo sa lugar aron subling balikan ang masa sa mga eryang rekoberi. Human ang unang bulan sa gimbuhatong rekoberi sa yunit sa BHB, nagsaulog ang katawhan sa Maro tungod kay subli nilang nakauban ang BHB.

Gimbuhatong rekoberi taliwala sa Covid-19 ug atake sa kaaway