Walay puas ang henosidyo sa Israel sa Palestine

,

Tataw sa balita niining ikaduhang semana sa Mayo ang brutal nga pagpamomba sa Israel sa populadong lugar sa Gaza Strip, usa ka piot nga engklabo kung asa nakapreso ang kapin duha ka milyong Palestinian. Singgit sa mga uluhan sa mga balita ang “kagubot sa Israel-Palestine,” “paggrabe sa kabangis” sa Gaza Strip ug “nagkadakung kwestyon” kalabot sa mga krimen batok sa katawhan sa “magkaatbang nga pundok.” Ginapagawas sa maong mga balita nga daw boksing ang nahitabo kung asa patas ang bangi ug adunay ginasubay nga mga lagda ang usag usa.

Bisan pa man, dili malilong sa mga bidyo, letrato ug taho gikan sa Gaza Strip ang dili patas nga kusog sa Israel ug ang malukpanong kadaut ug dinaghang pagpatay sa mga bomba niini sa katawhang Palestinian.

Niadtong Mayo 19, halos 10,000 ka mga balay ug bilding na ang nagun-ob o gipahagba sa mga airstrike sa Israel. Lakip dinhi ang mga eskwelahan, ospital, upisina sa midya ug ang nag-inusarang laboratoryong nagaproseso og mga test sa Covid-19. Pipila ka adlaw ayha niini, gipatay sa Israel ang signal sa internet ug giputol ang kuryente sa Gaza. Apektado niini ang suplay sa tubig sa gatusan ka libong mga Palestinian, lakip ang adunay mga sakit ug natakdan sa Covid-19.

Sa ulahing mga taho, 217 ka Palestinian na ang napatay sa mga pagpamomba, 63 ang mga bata. Kapin 1,400 ang samaron ug anaa sa 52,000 ang napugos nga mohawa sa ilang mga balay. Gawas sa mga airstrike, ginabomba na usab sa Israel ang Gaza gikan sa utlanan niini gamit ang mga kanyon.

Ginapagawas sa Israel nga “nanimalos” lamang sila sa pagpalupad og mga rocket sa Palestine gikan sa Gaza Strip. Apan una na niining giatake ang moskeng Al-Aqsa sa East Jerusalem, usa sa pinakasagradong lugar sa relihiyong Muslim, taliwala sa pag-ampo sa panahon sa Ramadan niadtong Mayo 8. Nagresulta ang reyd sa 205 ka Palestinian ug 17 Israeli nga nasamdan. Isip tubag, nagpalupad sa kapin 1,000 ka rocket ang Palestine sa direksyon sa Israel niadtong Mayo 10. Pipila niini ang miigo sa mga sibilyan ug kabtangang Israeli. Ang uban mihagba sulod sa Gaza. Ang mayorya (hangtud 90%) ang napabuto na sa ere sa sistemang anti-rocket sa Israel.

Ang reyd sa Al-Aqsa miulbo sa pipila ka bulan na nga pagpanulsol og kasamok sa mga grupong Israeli sa mga teritoryo sa Palestine sa East Jerusalem. Misagunson ang mga kontra-Arabong pamahayag sa kunuhay mga “ekstremistang” grupong Israeli nga dayag nga nanawagan og “kamatayon alang sa mga Arabo.” Migrabe ang pagpangatake sa maong mga grupo sa mga komunidad sa Palestine human gitugutan sa Korte Suprema sa Israel niadtong Pebrero nga ilugon sa mga Hudyo ang yutang nahimutangan sa mga balay sa mga Palestinian sa East Jerusalem.

Lapas ang maong desisyon sa internasyunal nga mga kasabutan nga mibulag sa teritoryo sa duha ka nasud. Aktibong gisuklan sa mga Palestinian ang hulgang pagpalayas kanila gikan sa nahabilin nilang mga komunidad sa sagradong yuta sa Jerusalem.

Ang tinuod, ang maong pag-atake sa Israel kasumpay sa deka-dekada niining kampanyang henosidyo ug bangis nga okupasyon sa mga teritoryo sa Palestine. Sa mga Palestinian, kasumpay kini sa gitawag nilang Al Nakba o Ang Kadaut, nga nahitabo niadtong Mayo 15, 1948, kung asa sistematiko silang gipatay ug gipalayas sa ilang mga yuta aron ihimugso ang nasud nga Israel.

Sa kapin pito ka dekadang okupasyon sa Israel, natukmod ang mga Palestinian sa bulag-bulag nga mga teritoryo niini sa Gaza Strip (adunay gidak-ong labaw katunga lamang sa National Capital Region) ug West Bank (medyo mas daku nga erya kung ikumpara sa isla sa Cebu). Ang tinuyong pagpreso sa Israel sa mga Palestinian sa mga teritoryo ginatawag karon og “apartheid” o ang palisiya sa rasistang pagbulag ug diskriminasyon.

Wala pa sukad napaatras o napanubag ang Israel sa hilabihan ka daghan na niining paglapas ug krimen batok sa katawhang Palestinian. Tungod kini kay ginaila sa US ug mga kapitalistang nasud sa Europe ang Israel isip yaweng alyado sa rehiyon sa Middle East. Padayong nga mibalibad ang US nga kundenahon ang mga krimen sa Israel, ug ang mga Palestinian pa hinuon ang gitawag niining “terorista.” Ginaila niini ang mga pagpamomba sa Israel sa mga sibilyan isip “pagsagad” lamang sa mga lagda sa gubat ug ang henosidyo isip “pagdepensa sa kaugalingon.”

Una nang mibalibad si US President Joseph Biden nga irepaso ang ayudang militar nga ginahatag sa US sa Israel sa sayong bahin niining tuiga. Mibalibad usab siya nga pahamtangan ang maong ayuda sa pinakagaan nga kundisyon, sama sa pagbawal sa detensyon sa mga batang Palestinian sa piot nga presohan. Matag tuig, ang Israel ang nagadawat sa pinakadakung ayudang militar gikan sa US.

Walay puas ang henosidyo sa Israel sa Palestine