11 open­si­ba, ginlun­sar sang BHB pang­tum­bas sa SONA ni Du­ter­te

,

Napulo’g isa nga opensiba ang gin­lun­sar sang mga yu­nit sang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa Sa­mar, Neg­ros Occi­den­tal, Neg­ros Ori­en­tal kag Sor­so­gon ha­lin Hul­yo 15 tub­tob 29 bi­lang pang­tum­bas sa ka­ta­pu­san nga Sta­te of the Na­ti­on Address (SONA) ni Rod­ri­go Du­ter­te. Sa ini­syal nga lis­ta, na­ga­lab-ot sa 30 ang kas­wal­ti sa ku­bay sang mga sul­da­do kag pu­lis kon sa diin 26 ang pa­tay.

Northern Sa­mar. Gin-am­bus sang BHB-Northern Sa­mar ang mga sul­da­do nga na­ga­pang­lig­hot sa Ki­lo­met­ro 18, Happy Val­ley, San Isid­ro sang Hul­yo 23 kon sa diin 11 sul­da­do ang na­pa­tay. Sa pa­re­ho nga ad­law, gin-am­bus sang isa pa ka yu­nit sang BHB ang isa pa ka yu­nit sang mi­li­tar sa Ca­tar­man. Ang am­bus nga ini gin­lun­sar sa tu­nga sang ma­sob­ra tu­nga sa tuig nga na­ka­po­kus nga ope­ra­syon sang kaa­way sa lu­gar. Ka­du­ngan sang ope­ra­syon mi­li­tar ang pi­lit nga pag­pa­su­ren­der kag pag­pa­ma­hug sa may 25 ba­ra­ngay sa ta­bon sang Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Prog­ram.

Sa ad­law mis­mo sang SONA, isa ka pu­lis ang na­pa­tay kag isa ang na­pi­la­san sa ope­ra­syong is­nayp sang BHB sa Ba­ra­ngay San Jo­se, Ca­tu­big. Una nga naeng­kwentro sang BHB ang yu­nit sang amo nga mga pu­lis sa du­lu­nan sang mga ba­ra­ngay Ano­ngo kag Hi­ta­pi­an sang Hul­yo 10. Du­ha ka pu­lis ang na­pi­la­san.

Sam­tang, gin­ha­ta­gan-pa­si­du­ngog sang mga Pu­lang ha­nga­way si Ka Di­wa, 24, nga na­pa­tay sa isa ka ina­way sang Hul­yo 10 sa Las Navas.

Li­wat na­man nga gin-am­bus sang BHB-Northern Sa­mar ang mga tro­pa sang 83rd Mi­li­tary Intel­li­gence Com­pany nga na­gao­pe­ra­syon sa Ba­ra­ngay Do­lo­res, Las Navas sang Hul­yo 29. Sa ini­syal nga re­port, isa ka upi­syal mi­li­tar ang na­pa­tay kag du­ha ang na­pi­la­san.

Neg­ros Occi­den­tal. Sang Hul­yo 21, nag­ti­ga­yon sang ope­ra­syon ha­ras ang BHB-Southwest Neg­ros ba­tuk sa na­gao­pe­ra­syon nga tro­pa sang 15th IB sa Sit­yo Ma­ka­pu­la, Ba­ra­ngay Ca­bia-an, Can­do­ni. Isa ka ad­law an­tes si­ni, na­ga­su­lu­nod nga na­ka­eng­kwentro sang mga Pu­lang ha­nga­way ang mi­li­tar sa Sit­yo Gui­no­ba­tan kag Sit­yo Mo­ro­ma­ni­la sa Ba­ra­ngay Ca­ni­ngay; Sit­yo Lu­noy kag Sit­yo Cat­mon, Ba­ra­ngay Agboy. Indi mag­nu­bo sa li­ma ka sul­da­do ang na­pa­tay.

May engkwentro man sa tu­nga sang BHB-South Central Neg­ros kag 94th IB sang Hul­yo 22 sa Sit­yo Ma­nu­la­ya, Ba­ra­ngay Ta­na-uan, Ka­ban­ka­lan City. Tat­lo ka ele­men­to sang AFP ang na­pa­tay sa ina­way.

Neg­ros Ori­en­tal. Sa Gui­hul­ngan City, gin­ha­ras sang BHB-Central Neg­ros ang de­tatsment sang CAFGU sa Ba­ra­ngay San­da­yan sang Hul­yo 21. No­tor­yus ang mga ele­men­to sang CAFGU kag 62nd IB sa pag­pa­ma­hug sa mga si­bil­yan, pag­ha­lug­hog kag pag­pa­ma­tay sa mga gi­na­sus­pet­sa­han ni­la nga na­ga­su­por­ta sa BHB.

Sor­so­gon. Isa ka pu­lis ang na­pi­la­san sa ope­ra­syong is­nayp sang BHB-Sor­so­gon sa tsek­poynt sang 2nd Po­lice Provincial Mo­bi­le Force Com­pany sa Ba­ra­ngay Sta. Te­re­si­ta, Bu­lan sang Hul­yo 21. Ang open­si­ba nga ini pag­ti­ngu­ha sang BHB-Sor­so­gon nga ma­si­lu­tan ang mga ar­ma­dong ele­men­to sang es­ta­do nga pa­da­yon nga na­ga­pa­ma­tay kag na­ga­pang-i­pit sa pu­mu­lu­yo sang Sor­so­gon.

11 open­si­ba, ginlun­sar sang BHB pang­tum­bas sa SONA ni Du­ter­te