Met­ro Ma­ni­la, gin­pai­da­lom sa ika­tat­lo nga ECQ

,

Sa ikatatlo nga ka­hi­ga­yu­nan, gin­pai­da­lom sa en­hanced com­mu­nity qua­ran­ti­ne (ECQ), ang pi­na­ka-istrik­to nga ti­po sang lockdown, ang bi­log nga Met­ro Ma­ni­la kag La­gu­na ha­lin Agos­to 6 tub­tob 20 pa­ra pung­gan ku­no ang pag­lap­ta sang mas ma­ka­la­la­ton nga bar­yant sang Covid-19 nga gi­na­ta­wag Del­ta. Sam­tang, gin­pa­la­wig ang lockdown sa syu­dad sang Ca­ga­yan de Oro kag Iloi­lo nga sang Hul­yo pa na­pai­da­lom sa ECQ.

Ma­da­mo ang na­tub­lag sa li­wat nga pag-istrik­to, bi­san pa gin­ha­ta­gan ang mga re­si­den­te sang NCR sang isa ka se­ma­na nga “pag­han­da” an­tes ini ipa­tu­man.

Ma­da­mo nga bil­ding ang li­wat nga iga­si­ra kag ma­du­ga­ngan na­man ang ga­may kag med­yum-ka­da­ku nga ne­go­syo nga da­la­yon nga ma­bang­krap. Ara sa 80% sang mga ne­go­syo nga ini ang apek­ta­do sa pa­li­wat-li­wat nga ECQ. Gi­na­tantya nga ma­ga­lab-ot sa ₱105 bil­yon ka­da se­ma­na ang ma­du­la sa eko­nom­ya sang NCR kag du­gang nga 444,000 tra­ba­ho ang ma­du­la.

Sang nag­li­gad nga tuig, nag­lab-ot sa 62.1% ang nag-a­gi sang ha­gan-ha­gan tub­tob sob­ra nga food in­secu­rity (ka­ku­la­ngan sa pag­ka­on) kag mal­nut­ri­syon du­lot sang mga restrik­syo­n.

Maat­hag nga ang pal­pak nga sa­bat sang re­hi­meng Du­ter­te ang ka­bang­da­nan sa li­wat nga pag-istrik­to sa eko­nom­ya kag gu­tom nga pat-ud pa­ga­an­tu­son sang ma­yor­yang pu­mu­lu­yo. Sang Hul­yo 31 kag Agos­to 5, nagpro­tes­ta ang mga prog­re­si­bong gru­po sa Quezon City agud idu­so ang pag­ha­tag ayu­da sa pa­na­hon sang ECQ. Gin­pa­na­wa­gan man sang mga ma­mu­mu­gon ang pag­kontrol sa pre­syo sang mga ba­se­han nga ki­na­hang­la­non kag li­wat nga ipai­way ang pag­ba­yad sa kur­yen­te, tu­big kag mga yu­ti­li­dad sa pa­na­hon nga ini.

Met­ro Ma­ni­la, gin­pai­da­lom sa ika­tat­lo nga ECQ