Pal­tik nga re­po­res­ta­syon

,

Una nga ginpatuman sang 2011 sa ida­lom sang re­hi­meng Aqui­no ang NGP. Gin­pa­la­wig kag gin­pa­sang­kad paa­gi sa Execu­tive Order 193 (E-NGP) sang 2015 sa pi­hak sang dek­la­ra­syon nga na­pas­la­wan ang prog­ra­ma. Gin­pa­da­yon ini sang mga upi­syal ni Du­ter­te ba­ngud ang pon­do si­ni (ma­sob­ra ₱5 bil­yon) gi­na­hi­mo nga bu­lu­ga­san sang mga pu­li­ti­ko.

Gin­pa­bu­gal sang 2019 sang DENR nga du­ha ka mil­yong ek­tar­ya na ang na­tam­nan sang 1.7 bil­yon bin­hi sa ida­lom sang E-NGP ha­lin 2011 tub­tob 2019. Pe­ro wa­la sang ebi­den­sya nga ma­pa­ki­ta ang DENR nga ma­tu­od ini sang gin­bu­si­si ang prog­ra­ma sa Se­na­do. Mas ma­la­la, su­no sa mga eksper­to, wa­la sang ki­na­la­in kag na­ga­pa­bi­lin nga ara sa pi­to ka mil­yong ek­tar­ya ang na­bi­lin nga ka­ta­lu­nan sa Pi­li­pi­nas ha­lin 2011 tub­tob sa su­bong.

Indi ma­tu­od nga re­po­res­ta­syon ang ka­tu­yu­an sang E-NGP. Ang mga ka­hoy nga gi­na­pa­ta­nom si­ni, pa­re­ho sang ka­wa­yan, ka­pe, falca­ta in­di du­na sa mga lo­kal nga ka­ta­lu­nan. Liw-as ini sa pa­nug­yan sang mga syen­tis­ta nga mag­ta­nom sang mga ka­hoy nga en­de­mic o tu­man­dok sa ka­ta­lu­nan pa­ra si­gu­ru­hon ang eko­lo­hi­kal nga ba­lan­se sang ka­pa­li­bu­tan. Gi­na­ta­nom ang ko­mer­syal nga mga ka­hoy nga ini in­di pa­ra bu­hi­on ang ka­ta­lu­nan kun­di pa­ra ani­hon kag iba­lig­ya sa mga du­mu­lu­ong.

Pal­tik nga re­po­res­ta­syon