Mga protesta

,

Lu­was nga ba­lik-eskwe­la, ipa­kig­ba­to. Nag­su­mi­ter sang pe­ti­syon ang mga or­ga­ni­sa­syon nga ka­ta­pu sang Back to Scho­ol Net­work-Pa­nay sa lo­kal nga upi­si­na sang CHED kag DepEd sa Iloi­lo City sang Hul­yo 22. Hing­yo ni­la nga lu­was nga buk­san li­wat ang mga kla­se kag su­por­ta­han sang pang­re­hi­yon nga ahen­sya ang ₱10,000 ayu­da pa­ra sa mga es­tud­yan­te.

Nagpro­tes­ta man ang mga es­tud­yan­te sang Holy Angel Univer­sity (HAU) sa atu­bang sang ila eskwe­la­han sa Ange­les City, Pam­pa­nga sang Hul­yo 15, una nga ad­law sang ila kla­se. Du­so sang mga es­tud­yan­te nga ipa­tu­man ang li­ma ka pun­to nga de­man­da pa­ra mag­san­to sa re­mo­te lear­ning. Nag­su­mi­ter ang mga li­der-es­tud­yan­te sang ape­la sa upi­si­na sang pre­si­den­te sang HAU sa pa­re­ho nga ad­law.

Da­ma­yan sa ECQ. Gin­lun­sar sang Defend Jobs Phi­lip­pi­nes ang kam­pan­ya nga Flag Bri­ga­de PH sang Agos­to 6 kon sa diin ba­lay-ba­lay ini nga nag­pa­nag­tag sang mga do­na­syon nga pag­ka­on sa ka­da pa­mil­ya. Nau­na na nga nag­pa­nag­tag ang gru­po sang mga ban­de­ri­tas nga ber­de (may iga­ha­tag nga do­na­syo­n) kag pu­la (ki­na­hang­lan sang do­na­syo­n) pa­ra mag­ser­bi nga ta­lam­dan sa ila pag­li­bot sa 200 pa­ma­lay sa Sam­pa­loc, Ma­ni­la. Su­no sa ila, ka­ba­hin ini sang pag-a­ku­sar sa re­hi­men sa ka­wad-on si­ni sang ayu­da su­bong nga ika­tat­lo nga en­hanced com­mu­nity qua­ran­ti­ne sa Met­ro Ma­ni­la.

Pre­syo sang la­ngis, pa­nu­bu­on. Nag­pi­ket ang mga ma­mu­mu­gon sa ida­lom sang Ki­lu­sang Ma­yo Uno ma­la­pit sa Philcoa sa Quezon City sang Agos­to 4 pa­ra kun­de­na­hon ang bag-o nga ser­ye sang pag­ta­as sang pre­syo sang pet­rol­yo kag LPG. Nag­ta­as ang pre­syo sang ga­so­li­na sang ₱1.05/lit­ro sam­tang ₱0.75/lit­ro kag ₱0.80/lit­ro sa ke­ro­se­ne kag die­sel.

Mga protesta