Sim­ba­han, han­da mag­pa­tu­nga sa su­gi­la­non pang­ka­li­nu­ngan

,

Sa pihak sang re­so­lu­syon sang Anti-Ter­ro­rism Council nga nag­dek­la­rar nga “te­ro­ris­ta” sa Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP), han­da gi­ha­pon ang sek­tor sang sim­ba­han nga mag­pa­tu­nga sa su­gi­la­non pang­ka­li­nu­ngan sa tu­nga sang NDFP kag sang reak­syu­nar­yong gub­yer­no sang Pi­li­pi­nas.

Su­no sa Phi­lip­pi­ne Ecu­me­nical Peace Platform (PEPP), ma­ga­hi­mo si­la sang mga kon­sul­ta­syon sa pu­mu­lu­yo kag idu­so ang pag­ba­lik sang su­gi­la­non lam­pas sa 2022 kaa­tu­bang ang ma­pi­li nga bag-o nga mga li­der. Si­ling sang gru­po, gus­to ni­la nga ma­ngin ta­lak­san sang pu­mu­lu­yo sa pi­li­on nga li­der ang ka­han­da­an si­ni sa su­gi­la­non pang­ka­li­nu­ngan.

Sang Hul­yo 22, gin­pa­ka­ma­la­ut sang PEPP ang pag­lis­ta sa NDFP bi­lang te­ro­ris­ta nga gru­po. Na­ga­ka­ba­la­ka si­la nga pa­ga­ka­bi­gon nga mga “te­ro­ris­ta” ang ta­nan nga mga na­ga­su­por­ta sa ka­li­nu­ngan pa­re­ho ni­la.

Sim­ba­han, han­da mag­pa­tu­nga sa su­gi­la­non pang­ka­li­nu­ngan