Dunot nga pagpangdaut sa AFP sa BHB sa hisgutan sa kababayen-an

,

Sa milabayng pipila ka tuig, gipakaylap sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang bakak niining pagpangabuso kuno sa kababayen-an sulod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ginagamit niining “ebidensya” ang nakumpiskang mga birth control pill, condom ug pregnancy test gikan sa mga kampo sa BHB isip pamatuud kuno sa “pagpangulipon ug pagpangabusong sekswal” sa kalalakin-ang myembro sa hukbo sa kababayen-an.

Kini bisan og tin-aw nga ang maong mga suplay-medikal mga instrumentro sa responsableng pagpamilya. Sukwahi sa ginapagawas sa AFP, gipamatud-an niini ang pagpanalipod sa rebolusyonaryong kalihukan sa mga katungod sa kababayen-an sa panglawas ug reproduksyon. Dili lang malisyoso ang pagpanglubid sa AFP sa tinuod nga gamit niini, gipamatud-an usab niini ang kasilag ug ubos nga pagtan-aw sa reaksyunaryong kasundalohan sa kababayen-an.

Hugot nga misubay ang mga myembro sa BHB sa pagpanalipod sa mga katungod ug kaayuhan sa kababayen-an, ilabina sa mga babayeng manggugubat. Lakip kini sa Walong Puntong Angayang Tamdan: “Dili pahimuslan ang kababayen-an.” Ginapatuman ang maong prinsipyo sa tanang nataran, ilabina sa pakigrelasyon ug pakigminyo. Ginapahamtangan og aksyong pangdisiplina ang kinsamang molapas sa maong lagda.

Adunay mga lagda ang rebolusyonaryong kalihukan sa pagpakasal, ingon usab sa pagbulag ug diborsyo. Kabahin sa pag-ila sa katungod sa kababayen-an ug sa mga magtiayon ang pagpatuman sa reproductive health ug pagplano sa pamilya sulod sa hukbo. Nagagahin og rekurso ang mga yunit sa BHB alang sa panginahanglan sa kontrasepsyon. Aktibong ginalunsad ang mga pagtuon sa pagtukod sa rebolusyonaryong pamilya ug kontrasepsyon tali sa mga magtiayon.

Pag-abuso sa AFP sa kababayen-an

Direktang magkasukwahi ang palisiya sa AFP ug BHB. Mismong ang hepe niini nga si Rodrigo Duterte ang nagmando nga “pusilon sa ilang bisong” ang mga babayeng manggugubat. Walag too ang iyang pagpamastos ug pagpakaminus sa kababayen-an, ug giengganyo niya ang mga sundalo ug pulis nga maghimo og mga krimen batok kanila.

Kaylap sa mga yunit sa AFP ang pagyatak sa mga kababayen-an ug menor de edad. Gakahitabo kini sa matag Retooled Community Support Program (RCSP) nga ginalunsad sa mga sundalo sa komunidad ug dugay nga pagkampo sa mga barangay.

Niadtong milabayng tuig, gitaho ang pugos nga pagpatawag sa mga sundalo sa mga kababayen-an sa Sityo Tapayanon, Barangay Gupitan, Davao del Norte kada Sabado aron pilian kung kinsa ang ilang luguson. Nagresulta kini sa dinaghang pagkaburos sa maong komunidad ug miguba sa mga pamilya.

Lakip usab sa listahan ang pagpanglugos sa usa ka elemento sa 54th IB sa usa ka 16 anyos nga babaye sa Tinoc, Ifugao niadtong 2018. Gitaho sa maong tuig ang pagpanghipo sa usa pa ka sundalo sa usa ka tiguwang sa Barangay Lob-ong, Asipulo.

Dili usab pipila ang mga natahong kaso sa Ifugao sa pagpangabit sa mga sundalo sa mga adunay asawa. Nataho usab ang pag-ihi sa usa ka sundalo sa atubangan sa mga menor de edad nga kababayen-an. Aduna usay higayon nga misinggit ang usa ka sundalo sa usa ka komunidad sa Asipulo: “Two hundred lang babaye dinhi, virgin pa!”

Sa usa ka interbyu nga gimantala sa rebolusyonaryong mantalaan sa Panay nga Daba-Daba, sigon sa mga ginikanan: “Mas maayo pang biyaan ang among dalagang anak sa usa ka platun sa BHB kaysa biyaan kauban ang usa ka armi.”

Dunot nga pagpangdaut sa AFP sa BHB sa hisgutan sa kababayen-an