Umahan sa Masbate, giilog sa ngalan sa ekoturismo

,

Kapin 21,000 ka residente ang mapalayas sa ilang mga umahan ug pangisdaan tungod sa proyektong Masbate International Tourism Enterprise and Special Economic Zone sa Empark Land Development Inc. Langkob sa proyekto ang kapin 1,854 ka ektaryang yutang agrikultural sa pito ka barangay sa baybayon sa Dimasalang ug upat sa kasikbit niining lungsod nga Palanas. Gawas dinhi, tungod kay deklaradong mga sangtwaryong marino, kanhi nang gibawal sa mga residente ang pagpangisda sa 222-ektaryang dagat ug bakawan sa erya. Apan ilalum sa Empark, gikabalak-ang mahurot kini.

Gipanghinambog ni Duterte nga kini na ang pinakadakung proyektong pangturismo. Kapin ₱190 bilyon ang gipuhunan dinhi ni Huang Rulun, bilyonaryong Chinese nga tag-iya sa Empark ug suud kang Duterte. Nagaatubang si Huang sa mga kaso sa korapsyon sa ilang nasud. Niadtong nagsugod pa lang si Duterte sa poder naghatag siya og ₱1.4 bilyon para kuno sa konstruksyon sa duha ka drug rehabilitation center.

Niadtong Abril 2018 gisugdan sa Empark ang operasyon niini aron itransporma ngadto sa sonang pangturismo ang maong kayutaan ug nagapadayon kini karon luyo sa pandemya. Ang maong enggrandeng proyekto planong tukuran og mga casino, mall, hotel, golf course ug dungguanan alang sa mga yate. Dugan pa niini ang kapin 50 pa ka pasilidad. Sa kadaku ug kalapad sa proyekto, gibanabanang sa 2044 pa makumpleto ang ulahing yugto sa konstruksyon niini.

Turismo alang sa langyawng
kapital

Subsub ang pagduso sa rehimeng Duterte alang sa negosyo sa industriya sa turismo bisan atubangan sa pagtiurok niini sa panahon sa pandemya. Niadtong 2019, mikabat na sa 12.7% sa gross domestic product sa nasud ang naggikan sa turismo, mas taas kaysa 12.3% sa unang tuig. Mikita dinhi ang gubyerno og ₱466 bilyon, mas taas og 21% niadtong 2018. Niadtong 2019, mikabat sa ₱569.1 bilyon ang pribadong pagpamuhunan dinhi.

Sa katumanan sa Republic Act 11262, labaw pang giabli sa rehimeng Duterte ang turismo sa layawng pagpamuhunan. Naghatag ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) og klase-klaseng insentiba alang sa mga tourism enterprise zone (TEZ o sona sa mga empresang pangturismo). Lakip dinhi ang dili pagbayad og buhis sa unum hangtud 12 ka tuig, libreng buhis sa mga mosulod nga langyawng kapital, gamit ug serbisyo, unum ka tuig nga pagpakunhod sa buhis sa mga pagkalugi, ug uban pang benepisyo. Gawas dinhi mamahimong abangan ang erya og hangtud sa 75 ka tuig.

Ingon niini usab ang gitanyag sa TIEZA sa dili moubos sa 12 ka prayoridad nga TEZ sa siyam ka prubinsya. Lakip kini sa 20 ka klaster sa turismo sa tibuok nasud nga target sa Department of Tourism nga makapalutaw og ₱3.9 trilyong kita human ang termino sa rehimen. Sa nahisgutang prayoridad nga mga TEZ, dili moubos sa 2,000 ka ektaryang umahan ug pangisdaan ang ginabaligya sa TIEZA.

Sa tibuok nasud, pursigido ang rehimeng Duterte nga patituluhan ang mga yutang dugay nang ginaugmad sa mga mag-uuma aron mas daling mabaligya ug makonsentra sa kamot sa mga debeloper. Niadtong 2019, gimando ni Duterte sa Department of Agrarian Reform nga paspasan ang proseso sa kumbersyon sa mga yutang agrikultural. Gawas sa mga proyektong pangturismo, kaylap ang pagbaligya sa yuta ngadto sa mga kapitalistang plantasyon, malukpanong mina ug mga proyektong real estate.

Umahan sa Masbate, giilog sa ngalan sa ekoturismo