Kumpanya nga Elbit, iboykot kag batuan

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa Mayo 15, pagadumdomon sang pumuluyong Palestino ang ika-74 tuig sang Nakba o Daku nga Kalamidad kon sa diin mapintas nga ginpalayas ang ginatos ka libo nga Palestino halin sa ila mga duta para tukuron ang estado sang Israel. Halin sadto, palala nga palala ang brutal nga okupasyon kag henosidyo sang Israel sa pumuluyong Palestino sa pihak sang internasyunal nga kasugtanan nga nagapangapin sa pinakabasehan nila nga mga kinamatarung.

Lakip sa mga pagpang-atake sang Israel ang pagtukod sini sang mga kudal para palayason ang mga Palestino sa sulod sang West Bank kag Jerusalem sang 2002.

Sang 2004, gindeklarar sang International Court of Justice (ICJ) nga iligal ang pader sa West Bank. Gin-obligar sini ang tanan nga gubyerno nga nakapirma sa Fourth Geneva Convention nga “siguruhon ang pagsunod sang Israel” sa internasyunal nga makatawo nga layi. Ginadumilian sini sa mga gubyerno nga maghatag sang anuman nga bulig nga “makapabilin sang sitwasyon nga gintuga sang pader.”

Sa sini nga konteksto nabun-ag sang 2005 ang kahublagang Boycott, Divest and Sanction (BDS) batuk sa Israel kag mga kumpanya nga nagasuporta sa mapintas sini nga okupasyon. Isa sa mayor nga mga kampanya sang kahublagan ang Divest Elbit Systems (Indi mamuhunan sa Elbit Systems). Sa idalom sini, ginaduso sang mga Palestino kag ila mga tagasuporta sa nagkalainlain nga pungsod nga iatras sang mga kumpanya, institusyon kag gubyerno ang ila puhunan sa Elbit Systems kag untaton ang pagbakal sang mga armas kag teknolohiya militar sini.

Sang 2009, natigayon na sang kahublagan nga paatrason ang pila ka daku nga bangko kag institusyon nga mamuhunan sa kumpanya.

Ngaa Elbit Systems?

Sa pihak sang husga sang ICJ, padayon nga nagtukod ang Israel sang mga pader para palayason ang mga Palestino sa ila mga duta. Sang 2013, gintukod sini ang pader sa dulunan sang Golan Heights kag Syria. Sang 2017, ginkudalan sini ang Gaza Strip nga epektibo nga nagkulong sa minilyon nga Palestino sa ginbansagan nga “pinakadaku nga bukas nga kulungan sa kalibutan.” Ginbutangan sang Israel ang kudal nga ini sang mga mataas nga tore, tsekpoynt kag istrikto nga sistema pangsarbeylans. Bilog nga panahon ini nga ginabantayan sang mga suldado kag teknolohiya militar.

Pangunahon nga nakabenepisyo sa pagtukod kag pagpabilin sang mga pader nga ini ang Elbit Systems nga nagasuplay sang teknolohiya para sa sopistikado nga pagbantay pareho sang image recognition kag biometrics kag nagamentenar sang malapad kag nagapasilabot nga mga database (o ginatipon nga impormasyon bahin sa mga tawo). Nagpauswag ini sang armado nga robot nga nagapatrulya kag mga drone sa kahanginan.

Ang Elbit Systems Ltd ang pinakadaku nga kumpanyang militar sang Israel. Sang 2021, ginkabig ini sang Transnational Institute sa 23 internasyunal nga kumpanya nga nagakita sa pagpang-abuso sa tawhanong kinamatarung sang mga migrante kag refugee sa bilog nga kalibutan.

Pinakakilala ini sa paghimo sang elektroniko nga kagamitan militar kag sistema sang sarbeylans, pangunahon sang mga unmanned air vehicle (UAV) o drone. Nagaempleyo ini sang 12,700 mamumugon sa Israel kag nagadumala sa malapad nga pangkalibutanon nga network sang masobra 80 subsidyaryo kag kaangut nga mga korporasyon. May espesyal ini nga dibisyon sang unmanned aerial system (UAS) nga nakabase sa US nga nagpauswag sang Hermes 450 bilang pang-atake nga drone. Ang drone nga ini ang ginagamit sang Israel Defense Force para paliwat-liwat nga bombahon ang mga teritoryo sang Palestine, partikular ang Gaza.

Elbit sa Pilipinas

Sa duso sang US, ang gubyerno sang Pilipinas ang isa sa nagasakdag sa mga armas kag teknolohiya sang Israel kag Elbit Systems. Ang mga ginabakal sini nga gamit kag salakyan militar halin sa Elbit lunsay ginagamit sa brutal nga gera kontra-insurhensya sang rehimen nga nagahalit sa kabuhi kag pangabuhian sang pumuluyo kag kapalibutan.

Sang 2019, nagpirma ang Department of National Defense sang kontrata para sa “pila ka gatos” nga magagmay nga drone kag medyum kadaku nga mga drone pareho sang Hermes 450 kag 900. Ang mga ini ginapalupad katuwang sang kampanya sang pagpamomba sa kaumhan.

Sang 2021, bumaha ang mga armas nga ginamanupaktura sang Elbit sa pungsod. Lakip sa mga ini ang mga M113A2 81mm Armed Mortar Carrier, 28 Iveco VBTP-MP Guarani APC, Remote Controlled Weapon Station kag 12 Soltam ATMOS 155mm/52 cal self-propelled howitzer.

Sang Abril 21 lang, liwat nga ginpaaktibo sang Philippine Army ang 1st Tank Battalion bilang paghanda sa pag-abot sang gin-order sini nga 18 Sabrah light tanks kag 10 Sabrah 8×8 wheeled tank halin sa Elbit. Nagabalor ang kontrata sang pagbakal sang $172 milyon.

Kumpanya nga Elbit, iboykot kag batuan