Bug-os nga kusog nga tapuson ang tiraniya kag isulong ang rebolusyon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa masunod nga mga adlaw, pagaatubangon sang pumuluyong Pilipino ang isa ka kritikal nga pagbato agud pangapinan ang ila makasaysayan nga husga kontra sa tiraniya kag diktadurya. Ginahangkat ang tanan nga pwersang demokratiko kag nagamahal sang kahilwayan nga mag-isa kag ipakita sa kalsada ang ila determinasyon nga balabagan ang pagpanumbalik sang mga Marcos sa poder katuwang ang pagpalawig sa poder sang mga Duterte.

Tuman ka daku ang ginsulong sang kahublagan anti-tiraniya sa nagligad nga mga bulan katuwang sang pagkampanya sang tandem Robredo-Pangilinan para sa pagka- presidente kag bise presidente. Nagserbi nga kahigayunan para waskon ang kahadlok kag paghipos sa idalum sang anum ka tuig nga terorismo ni Rodrigo Duterte. Nakakasa ini subong nga paslawon ang padihut nga kawaton ang eleksyon para ibutang sa poder ang tandem Marcos-Duterte.

Indi patas ang inaway sa maabot nga piniliay bangud ang sistema sang isipay nagahuyog sa ginapaboran nga kandidato sang nagaharing rehimen. Ginhanda kag ara sa kontrol sang mga tinawo ni Duterte sa Commission on Elections ang dekompyuter nga isipay sang boto, isa ka daku nga sistema sang dugang-buhin pabor sa kandidato sang tirano. Dugang pa diri ang ginbalita nga pre-shading (mga balota nga markado na kabaylo sang kwarta). Ang pagdinaya ara mismo sa makina nga nakaprograma nga awtomatiko nga magadugang-buhin, depende sa kadakuon sang porsyento nga gintalana sang nagakontrol sa sistema. Ginkuha sa pumuluyo ang kinamatarung nga isipon ang ila mga boto, gani wala sila sang pamaagi nga hibal-on kon husto ukon sala ang kwenta sang mga makina.

Ginahimo subong ni Duterte kag sang kandidato nga si Marcos ang tanan agud paggwaon nga limpyo ang eleksyon. Ginapaggwa sa mga kwestyunable nga sarbey nga wala nagabag-o ang “tuman kadaku nga abanse” ni Marcos kay Robredo, bisan pa indi mabalibaran ang pagdaku sang kahublagan anti-tiraniya kag anti-Marcos-Duterte sa pila ka semana nga mga rali sang ginatos ka libo nga pumuluyo sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod. Bisan maathag kon sin-o ang ginapaboran, ginapaggwa ni Duterte nga wala siya sang ginadampigan para makalikaw sa akusasyon nga pagdinaya sa isipay pabor kay Marcos. Bisan uyat nila ang makinarya sa pagdinaya, ginapaggwa ni Marcos nga basi siya dayaon.

Agud paslawon ang padihot nga ini, dapat wala sang pagpangduha-duha nga ipakita sang mga pwersang demokratiko ang husga sang pumuluyo batuk sa mga Marcos kag Duterte. Sa masunod nga mga adlaw tubtob sa pag-abot sang eleksyon, sa gab-i sang isipay kag pagkatapos sini, dapat maghulag ang pumuluyo sa mga martsa kag higante nga demonstrasyon sang milyon nga pumuluyo para ipakita kon sin-o ang matuod nga nagdaug sa piniliay. Dapat bantayan, ibuyagyag kag pakamalauton ang tanan nga porma sang pagdinaya kag pahulagon ang pumuluyo para paslawon ang tuyo nga torsihon ang ila husga.

Kon piliton nanday Marcos-Duterte ang pagdinaya sa pihak sang maathag nga husga sang pumuluyo, posible nga magalawig sang pila ka adlaw ukon semana ang banggianay kag inaway. Sa mga adlaw nga ini, mangin isa ka malahalon nga paktor sa timbangan sang pwersa ang kalapad kag kalig-on sang paghiliusa sang mga pwersang demokratiko kag ikasarang nga pahulagon ang minilyon nga pumuluyo, indi lang para ipamilit kon sin-o ang matuod nga nagdaug sa eleksyon, kundi para gilayon nga tapuson ang tiraniko nga pagginahum ni Duterte. Importante nga paktor man ang paghulag kag pagpasilabot sang imperyalistang US kag China, labi na sang US nga may desaysibo nga hambal sa pulitika kag partehanay sa gahum sang mga nagaribalan nga paksyon sang nagaharing sahi.

Pananglitan mangibabaw si Marcos sa inaway nga ini, dapat batuan ang tanan nga tuyo nga baliskaron ang pangkasaysayan nga husga sang pumuluyo batuk sa diktaduryang Marcos kag layi militar nga gindeklarar 50 tuig na ang nagligad. Ipakigbato ang lubos nga pagbawi sa manggad nga gindambong ni Imelda kag mga Marcos sa wala-kapares nga pagpandambong, pagpangawat, pagpaantus sa banwa sa idalom sang pagginahum nga diktadurya sadtong 1972-1986. Batuan ang pagpadayon sang pagginahum nga terorista sang estado gamit ang makinarya sang tiraniya nga gintukod ni Duterte.

Pananglitan nga mangibabaw si Robredo sa kusog sang anti-tiraniya, pagaatubangon niya ang daku nga hangkat nga bungkagon niya ang pagginahum nga tiraniko, lakip ang pagbungkag sa NTF-Elcac, paghilway sa mga bilanggong pulitikal, pagtapos sa red-tagging kag pagkaso nga kriminal sa mga aktibista kag kritiko, pagtapos sa militarisasyon sa mga baryo sa kaumhan, kag ang wala pili nga paghulog sang bomba. Pagaatubangon man niya ang malapad nga panawagan nga lubaron ang mga ugat sang gera sibil paagi sa sugilanon pangkalinungan, baliskad sa gusto sang mga upisyal militar nga pabor sa gera kag pagbakal sang mga armas. Pagaatubangon man niya ang hangkat nga pangapinan ang kadagatan sang Pilipinas batuk sa pagpang-agaw sang China, kag pangapinan ang soberanya batuk sa interbensyon militar sang US sa pungsod.

Sin-o man ang mangibabaw sa inaway nga ini, dapat magpursiger ang pumuluyong Pilipino sa pagpabaskog kag pagpalapad sang nagahiliugyong prente nga anti-pasista kag anti-tiraniya. Dapat iduso gilayon ang pagkulong kag pagbista kay Duterte sa linibo nga krimen kag abuso sang militar kag pulis sa idalom sang iya tiraniya.

Dapat man todo-todo nga isulong sang pumuluyo ang ginapangayo nila nga mga tikang: signipikante nga pagsaka sa sweldo, pagpanubo sa presyo sang langis, pagkaon kag basehan nga kinahanglanon, libre nga serbisyo medikal labi na sa atubang sang pandemya, trabaho, balik-pasada sang mga dyip, luwas nga pagbalik-eskwela, pag-untat sa pagpang-agaw sang duta, pagkaltas sa buhis, pag-untat sa mapangwasak kag maanomalya nga proyekto pang-imprastruktura, kag iban pa.

Sa katapusan, ang eleksyon 2022 isa gihapon nga paindisanay sang mga nagaribalan nga paksyon sang mga nagaharing sahi para pilion kon sin-o ang magadumala sa nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal kag mangin pinuno sang papet nga estado. Ugaling, positibo nga nangin patag ini para isulong sang pumuluyo ang kahublagan anti-tiraniya para ipakigbato ang kahilwayan kag demokrasya.

Ang malaparan nga pangpulitika nga paghulag sang masa matambok nga duta para tigayunon sang Partido kag mga rebolusyonaryong pwersa ang dugang nga pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag para isulong ang pungsodnon-demokratikong mga handum sang banwa. Tanan nga kadre kag sanga sang Partido dapat magdoble-kayod nga makig-isa sa malapad nga kahublagan anti-tiraniya kag ubayan ang masa padulong sa dalan sang rebolusyonaryong pagbag-o.

Bug-os nga kusog nga tapuson ang tiraniya kag isulong ang rebolusyon