Pagtuon ug pagbansay, gilunsad sa Negros taliwala sa militarisasyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Duha ka grupo sa mga manggugubat sa Central ug Southwest Negros ang nakahuman sa Intermedyang Kurso sa Partido taliwala sa grabeng operasyong militar niadtong Pebrero. Gipahigayon ang mga pagtuon sulod sa 13 ka adlaw.

Nakakonsolida ang napuluan ka myembro sa Partido, Hukbo ug rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga natarang gerilya taliwala sa nagpadayon nga operasyong kombat sa 302nd ug 303rd IBde sa isla. Tungod sa suporta sa rebolusyonaryong masa, napabiling buta ug bungol ang pasistang militar sa presensya sa hukbong bayan sa mga lugar nga gilunsaran.

Nakagradwar usab ang mga Pulang manggugubat sa Central Negros sa gilunsad nga usa ka semanang pagbansay sa Batakang Kurso Pulitiko-Militar (BKPM) kung asa nakapasampa og halos usa ka tim nga bag-ong myembro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

“Mas maayo nga nia kita sulod sa BHB tungod kay maarmasan kita sa kahibalo sa batakang rebolusyonaryong prinsipyo ug mga teknik ug taktika sa gerilyang pakiggubat aron buntugon ang kaaway nga pulis ug AFP ug tanang kaaway sa hut-ong,” pamahayag ni Ka Jerry, usa sa mga Pulang manggugubat nga tumatambong sa gilunsad nga crash course militar.

Isip praktika sa nakuhang kaalam sa BKPM, gilunsad sa mga manggugubat ang pito ka aksyong militar sa Central Negros, kung asa tulo ang aksyong punitibo ug upat ang aksyong isnayp. Tumong sa maong mga armadong aksyon ang pahuyangon ang pasistang makinarya sa kaaway sa nataran.

Dugang pa ni Ka Jerry, naghatag ang pagbansay og dugang kaalam ug kaisog sa mga manggugubat aron padayong iabante ang armadong pakiggubat. Labaw niining naandam ang ilang panghunahuna atubangan sa walay puas nga atake sa kaaway.

“Kinahanglang armasan nato ang atong mga kaugalingon sa hisgutanang pulitiko-militar aron lig-on natong maatubang ang mga sakripisyo ug kalisdanan isip mga Pulang manggugubat,” asoy niya.

 

Pagtuon ug pagbansay, gilunsad sa Negros taliwala sa militarisasyon