Ika-54 anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Ipinagdiwang sa buong bansa at maging sa ibayong dagat ang ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Marso 29. Inilunsad ang mga aktibidad sa mga larangang gerilya ng BHB, mga sikretong pagtitipon ng mga alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa mga sentrong bayan, at mga pulong at asembliya sa ibang bansa ng mga sumusuportang organisasyon sa digmang bayan sa Pilipinas.

Sa pahayag ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas, pinarangalan nito ang mga dakilang martir at Pulang mandirigma ng BHB na nag-alay ng kanilang buhay para sa demokratikong rebolusyong bayan. Nanawagan ang Partido sa BHB na “palagablabin at ikalat ang apoy ng digmang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.”

Ayon sa Komite Sentral, matatag na sumulong at pinangibabawan ng BHB ang lahat ng disbentahe at mga pagkabigo sa lahat ng yugto sa kasaysayan ng 54 taong paglaban nito. “Binigo nito ang magkakasunod na kampanya ng kaaway ng pagkubkob at armadong pagsupil,” dagdag pa ng Partido.

Samantala, sa pahayag ng mga komite ng Partido sa North Central Mindanao Region, Southern Tagalog Region at Mindoro Island, inilatag nito ang mga lokal na tagumpay ng BHB sa eryang saklaw ng operasyon. Naglabas din ng pahayag ang kumand ng BHB sa isla ng Panay, Southern Panay, mga kumand sa larangan sa isla ng Negros, Masbate, Camarines Sur at Camarines Norte, Batangas, Surigao del Sur at mga balangay ng NDF sa Ilocos, Cavite, Laguna, Palawan at iba pa.

Iniulat ng kumand ng BHB-Central Negros ang naabot nitong mga tagumpay sa nagdaang taon. Lumawak ang baseng masa ng larangan nang ilang ulit at inaabot ng mga operasyon nito ang hindi bababa sa 400 sityo sa walong bayan. Nakapagrekrut din ito ng mga bagong Pulang mandirigma mula sa mga intelektwal na kabataan sa kanayunan. Patuloy ding lumawak ang mga yunit ng milisyang bayan sa larangan na binubuo ngayon ng daan-daang mga magsasaka.

Sa ibang mga larangan sa buong bansa, iniulat ng mga yunit ang paglulunsad ng maraming bats ng mga Pampartidong pag-aaral, mga serbisyong medikal, at iba pang serbisyong panlipunan sa mga saklaw na erya. Nailunsad ang mga ito kahit pa humarap sila sa brutal na nakapokus na operasyong militar sa mga larangang gerilya.

Nakapagtipon ang mga Pulang mandirigma at masa sa Camarines Norte, Central Negros at South Central Negros at iba pang lugar para sa anibersaryo.

Sa Eastern Visayas, naisagawa ang pagdiriwang sa kabila ng pagdagdag ng tatlong batalyon sa nakaraang apat na buwan. Isinagawa ng mga mandirigma ang 21-gun salute para sa Kasamang Jose Maria Sison, sa mga namartir na mga myembro ng Komite Sentral at mga martir ng isla.

Naitaguyod ng hukbong bayan at masa ang aktibidad nang lingid sa mga mata at tenga ng kaaway. Nakapaglunsad sila ng mga kultural na pagtatanghal at magsalu-salo sa simpleng mga pag-kain at kakanin.

Sa Metro Manila, naglunsad ng iglap-protesta ang mga kasapi ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) noong Marso 25 at mga myembro ng Kabataaang Makabayan noong Abril 2. Nagkaroon naman ng sikretong pagtitipon ang mga myembro ng Liga ng Agham para sa Bayan.

Sa mga araw bago ang anibersaryo, isinagawa ng mga alyadong organisasyon ng NDFP ang pagsasabit ng mga balatengga, pagpipinta at pamamahagi ng polyeto para sa digmang bayan sa Metro Manila, Cebu City, sa mga prubinsya ng Rizal, Laguna, Iloilo, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Sa labas ng bansa, isinagawa ito sa Ireland.

Sa ibayong dagat, pinangunahan ng Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) ang mga porum, talakayan at pagtitipon sa US at United Kingdom. Nakiisa naman ang mga grupo mula sa Ireland, China at iba pa.

Pinasusubalian ng mga pagsulong na ito ang hungkag na pahayag ng National Task Force-Elcac noong Abril 3 na tanging dalawang larangang gerilya na lamang ng BHB ang aktibo habang ang 15 iba pa ay “mahina” nang mga larangan. Hibang na ipinahayag ni Ernesto Torres Jr, direktor ng NTF-Elcac, na nabuwag nito ang sinasabing “72 ng kabuuang 89 larangang gerilya” mula 2018. Muli na namang iniusod ng rehimeng US-Marcos Jr ang dedlayn para diumano lipulin ang lahat ng mga larangang gerilya ng BHB sa katapusan ng 2023.

Ika-54 anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang