Higit isang dekadang pananalasa ng MBLT-4 sa Palawan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa loob ng 11 taon at siyam na buwan, naghasik ng teror ang Marine Battalion Landing Team (MBLT)-4 sa mamamayan ng Palawan. Pinuri ang yunit na ito sa umano’y susing papel sa “pagwakas” sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa prubinsya at pagpapanatili ng “kapayapaan” dito. Ang totoo, walang iniwan ang MBLT-4 sa prubinsya kundi ang mahabang rekord ng paglabag sa karapatang-tao.

Gerang panunupil

Pangunahing tagapagpatupad ang MBLT-4 ng brutal at masinsing gera laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya. Sangkot ang yunit sa maraming tipo ng paglabag sa karapatang-tao kabilang na ang pag-hamlet, intimidasyon, pananakot at panghaharas, blokeyo sa pagkain, iligal na panghahalughog, maramihang pagpapasurender at iba pa. Hindi ligtas sa kanilang karahasan ang katutubong minorya na Palaw’an, Batak at Tagbanua.

Isa sa mga tampok na kaso ng pang-aabuso ng yunit ang pagpilit sa noo’y 17-anyos na katutubong Palaw’an na si Merkel Mansuna na maggiya sa isang operasyong kombat nito sa Barangay Aribungos, Brooke’s Point noong Hunyo 2020. Bago ang naturang insidente, sapilitang pinasok ng mga sundalo ang limang bahay sa Sityo Bayog sa naturang barangay. Napilitang lumikas ang higit 10 pamilya upang makaiwas sa interogasyong militar at pananakot.

Noong panahon na iyon, binugbog ng mga sundalo ang isang magsasaka sa Barangay Cacawitan sa bayan ng Quezon. Sa Barangay Iraan, Rizal naman, pilit pinag-armas at isinama sa operasyong kombat ang noo’y 17-anyos na katutubong Palaw’an na nagngangalang Dipdip.

Sangkot din ang MBLT-4 sa isang kaso ng panggagahasa sa isang dalagitang katutubo sa Barangay Mainit sa Brooke’s Point. Kaakibat ito ng matagalang pagkakampo ng mga sundalo sa komunidad na ipinetisyon ng mga residente na palayasin.

Liban dito, pinipigilan ng mga sundalo ang mga residente na mangahoy o magtroso gayong sila naman ang iligal na nagtotroso sa kagubatan para gamiting materyales sa pagtatayo ng kampo. Mayroon ding tatlong detatsment ang MBLT-4 na nagsilbing gwardya ng mga operasyong mina sa prubinsya.

Sukdulang taksil din sa pambansang soberanya ang tropang militar ng MBLT-4 sa pakikisali sa mga ehersisyong militar kasama ang mga tropang Amerikano sa Palawan tulad ng Marine Exercise (MAREX) 2022.

Tumapos sa rebolusyonaryong kilusan sa Palawan?

Noong Setyembre 1, hibang na idineklara ng rehimeng US-Marcos II na “insurgency-free” o wala na ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan. Kakatwa ang pagkilala sa MBLT-4 bilang susing yunit ng Armed Forces of the Philippines na diumano’y tumapos sa rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya.

Ayon sa BHB-Palawan, sadyang mangmang at pulpol si Marcos sa pag-aakalang magagapi nila ang rebolusyon at ang determinasyon ng mamamayan na labanan ang lahat ng tipo ng pang-aapi at pagsasamantala. Dagdag nito, “gaanuman kahirap at kalupit ay puspos ng determinasyon ang BHB-Palawan na isulong ang digmang bayan sa isla at mag-ambag ng ganang-kaya sa muling pagpapalakas at pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya sa buong bansa.”

Ang totoong motibo ni Marcos Jr at mga alipures niya ay palabasing nagtatagumpay ang kanilang kontra-rebolusyonaryong pakana para maging kaiga-igaya ang prubinsya sa pagganyak ng dayuhang pamumuhunan at imperyalistang pandarambong. Sa kasalukuyan, nakalatag na ang mga kontrata at dayuhang pamumuhunan sa enerhiya, ekoturismo at pagmimina sa Palawan.

Liban dito, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, desperado ang rehimen na ipakita sa among imperyalismong US na handang-handa na ang papet na hukbong ibala sa kanyon sakaling sumiklab ang imperyalistang gera sa pagitan nito at ng China.

Sino ang MBLT-4?

Ipinakat ang MBLT-4 sa Palawan simula Nobyembre 17, 2011 hanggang Hulyo 17 ngayong taon kung kailan sila ibinalik sa Fort Bonifacio, Taguig City para muling magsanay. Kasalukuyang pinamumunuan ang MBLT-4 ni Lieutenant Colonel Glen Lorrito na itinalaga dito noong Hulyo 2021.

Ang MBLT-4 ay huling nagkampo sa Camp Daypo sa Barangay Abo-Abo, Sofronio Española sa Palawan. Sa pagdating ng yunit sa Palawan noong 2011, una itong nag-operasyon sa mga bayan ng hilagang Palawan at kalaunan ay inilipat sa timog na bahagi ng prubinsya noong 2017. Sa timog, sinaklaw ng mga operasyong kombat nito ang mga bayan ng Bataraza, Rizal, Brooke’s Point, at Quezon.

Dating nakapailalim ang MBLT-4 sa pang-operasyong kontrol ng 3rd Marine Brigade ng Philippine Marine Corps (PMC). Kasama nito ang MBLT-3 sa pag-ooperasyon sa isla. Ipinalit sa MBLT-4 ang MBLT-7 na sumabak sa pagpulbos sa Marawi, at mga kampanyang panunupil sa Sulu at Tawi-tawi. Idinagdag din sa Palawan noong Hunyo ang MBLT-9 na nagmula rin sa Tawi-tawi.

Higit isang dekadang pananalasa ng MBLT-4 sa Palawan