Ang aming Pagtanggap

 

hayaan mong yakapin ka
ng mga kasamang mandirigma
katulad din ng mahigpit
at mainit na yakap
na ipinabaon sa iyo ng iyong ama’t ina

lubos ang aming kasihayan
sa iyong matapang na kapasyahan
na paglingkuran ang sambayanan
ika’y napabilang
sa mga anak ng bayan

magsasalo tayo
sa maraming sakripisyo
subalit lipos ng galak
ang mga puso nating busilak
sa patuloy na pagbaybay
sa ating simpleng pamumuhay
na nagtatanggol
sa matagalan at masustansya
nating buhay

sasabayan ka namin
sa pagtataas ng kamulatan
upang gawing moog
ang pagpapanibagong hubog
na ating ipagmamalaki
dahil malinaw na sa atin
ang batas ng pakikitunggali
sa lahat ng sandali
hanggang sa pagtatagumpay
ng ating uri.

kung sakali tamaan ka
ng lungkot at pagkabagot
nakahandan ang aming tenga
sa sasambitin ng iyong dila
kasabay ding dadaloy yung mga luha
sa aming maniningning na mga mata
upang paulit-ulit na sa iyo
ay ipaalala
kailanman ay di ka mag-iisa
kasalo mo ang lahat na mga kasama

sabay nating hahaplusin
ang bawat takot sa dibdib
sa pamamagitan
ng pagpapataas
sa ating kaisipan
ng ating patuloy sinsandatahan
upang buong tapang
na harapin kahit ang kamatayan

kasabay ng aming pagdiriwang
ang galak ng sambayanan
dahil sa iyong hakbang
ay nalalapit tayo
sa pagbungad sa pintuan
ng pagtatagumpay
ng ating digmang bayan.


Ang aming Pagtanggap