Matematika ng kusina

 

Anong halaga
Ang ginagampanan
Ng mga nagtataguyod sa kusina
Sa pagbibigay sigla
At pangangalaga sa bawat
At lahat ng mandirigma

Maingat na sinasalansan
Ang mga kagamitan
Sangkap, putahe’t ulam
Para lamnan ang kumakalam
Na tiyan
Ng pagal na hukbo ng mamamayan

Langkap ng pagmamahal
Ang paghiwa ng karne’t isda
Hinihimay ng buong husay
Ang bawat produksyong gulay
Maingat na binabalanse
Ang asim, tamis at alat
Para sapat na maihain
Sa panlasa ng lahat

Pinakamainam ang sariwa
Upang katasin ang protina’t bitamina
Hinahati-hati at tinitiyak
Na makakatikim
Kahit na kaunti
Ay napagkakasya din
Kasabay ng matamis na ngiti

Malinaw ang tungkulin
Na ang kalusugan ay kalingain
Dahil sa tibay ng paninindigan
Na ang tanging batayan
Sa pagrerebolusyon
Maliban sa matalas na kaisipan
Ay ang matibay at malusog
Na pangangatawan

Susukatin ang pormula
Inilulugar ang syensya
Sa paglalapat ng matematika
Sa araw-araw na praktika
Ng pakikidigma sa kusina
Dahil hindi dapat mawala
O kaya’y ipagwalang bahala
Ang diyalektika ng teorya’t praktika

Matematika ng kusina