Ni Ka Emil, March 29, 2021, Mountain Province For We Are the People’s Army

 

We can transform treacherous mountains into trustworthy hills,
Dangerous cliffs into safe clearings,
Dark, cold rivers into rejuvenating springs,
For we are the people’s army

We can make frozen stones into warm hearths,
Bitter-tasting wild plants into nutritious meals,
Prickly pine needles into soft beds,
For we are the people’s army

We can turn fierce giants into inutile paper tigers,
A few, seemingly weak bugs into a million-swarm of strong bees,
Imprisoned minds into liberated fists,
For we are the people’s army

We can change serfs and slaves into lords of their own lands,
Massive hunger into feeding of the multitude,
A land full of suffering into a nation of bountiful harvests,
For we are the people’s army

With the masses we are invincible
They are the reason of our being
With the masses, we can do what is seemingly impossible
For we are the people’s army

____

Sapagkat Tayo ang Hukbong Bayan
Ni Ka Emil, Marso 29, 2021, Mountain Province

Nagagawa nating maging mapagkakatiwalaang mga burol ang taksil na mga bundok,
Mga ligtas na tigilan ang mapanganib na mga bangin
Nakasisiglang balon ang madidilim, malalamig na ilog,
Sapagkat tayo ang hukbong bayan

Nagagawa nating maiinit na apuyan ang mga tumigas sa lamig na bato,
Masusustansyang pagkain ang mapapait na mga ligaw na halaman,
Makakating mala-karayom na dahon ng puno ng pino sa malalambot na kama,
Sapagkat tayo ang hukbong bayan

Mababangis na higante’y ginagawa nating tigreng papel,
Ilang animo’y mahinang kulisap, ginagawang milyong-kawan ng malakas na mga bubuyog,
Bilanggong mga isip tungo sa pinalayang mga kamao,
Sapagkat tayo ang hukbong bayan

Nagagawa nating baguhin ang mga kasamá at alipin
tungo sa mga panginoon sa sarili nilang lupa,
Ang laganap na gutom tungo sa pagpapakain ng marami,
Isang lupang puno ng pagdurusa sa isang bansang may masaganang ani,
Sapagkat tayo ang hukbong bayan

Kasama ang masa, hindi tayo mapipigilan
Sila ang dahilan ng ating pagkatao
Kasama ang masa, magagawa natin kung ano ang tila imposible
Sapagkat tayo ang hukbong bayan


For We Are the People's Army