ANIBERSARYO

 

Itay, saan ba ang ating punta?
Ang pag-usisa ng bata
Ngumiti ang ama at nagwika
Pupuntahan natin ang iyong
Ina at kuya
Paparoon din ang maraming
Katulad nating masa
Para Makita ang mga kasama
Ano ang meron, itay?
Pag-uusisa ng bilugang mata
Dadalo tayo sa Anibersaryo
Ng ating Partido
Oo, anak, ang ating Partido
Paano naging atin ang Partido, itay?
Tinignan ng ama ang bata
Pinisil ang munting kamay
Sinikap na magsalaysay
Habang masayang naglalakbay

Halos limampung taon na ang lumipas
Nang kinailangan itong muling itatag
Mula noon ay nagpapakatatag
Dahil dumating na rin ang maningning na bukas
Alam ng ating Partido
Ang haharaping hamon ng kamusmusan
Kung paano mailalapat ng wasto
Ang unti-unting pagbubuo
Ng pitong libo’t isandaang pulo
Na bibigkisin ng buong-buo
Para sa isang makauring pamumuno

Wastong tinanganan ang teorya
Ng Marxismo-Leninismo-Maoismo
Subalit ang mas masalimuot na hamon
Ay kung paano ito wastong gagamitin
Upang paalon-alon na pakilusin
Ang masang mangaggawa’t magsasaka
Na ilang daang taon nang inalipin

Inaaral ang kasaysayan
Ng makauring tunggalian
Sa ating kongkretong lipunan
Upang lubos na masapol at maunawaan
Ang malakolonyal at malapyudal
Na katangian
Kung saan itinakda ang linyang pampulitika
Para sa pagsusulong
Ng Demokratikong Rebolusyong Bayan

Rebolusyong Agraryo
Pagtatayo ng baseng masa
At walang humpay na armadong pakikibaka
Ang magkakatugmang isinasagawa
Sa mayoryang hanay ng magsasaka
Kung bakit itinayo at isinugo
Ang kanyang pwersa’t hukbo
Upang hinangin ang puso’t sentido
Ng sambayanang humihingi
Ng panlipunang katarungan
At esensyal na pagbabago

Ang Partido ang nasa sentro
Ng lahat ng masang organisasyong rebolusyonaryo
Binuklod ang malapad na alyansa
Ng lahat ng makabayang uri’t pwersa
Na pangunahing kumikilala
Sa pamumuno ng uring manggagawa
Na nagtataguyod sa armadong pakikibaka

Itinuturo ng ating Partido
Ang pagsusulong ng rebolusyong
May dalawang yugto
Demokratikong Rebolusyong Bayan
Ang dapat nating makumpleto
Sa pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika
Sa nakatindig na nabubulok na estado
Upang mahawan ang kasunod na yugto
Ng ating pagpasok sa sosyalismo

Pinagbayaran ng maraming
Masustansyang buhay
Kung saan lumambong
Ang tama at mali
Na noon ay humahawi
Sa tila isang mahabang gabi
Subalit kailangan niyang makipagtunggali
Sa mga hindi nagpapasintabi
Sa pagkalburo
Ng ideolohiya
Pulitika at
Organisasyon ng partido
Suot ang maskara ng Marxismo
Pantabing sa burges na rebisyunismo

Higit pa ang layunin
Na umambag sa pagmamartsa
Sa isang istorikal at epokal
Na misyon ng mangagawa
Iambag ang rebolsyong Pilipino
Sa proletaryong internasyunalismo
Sa pag-abot ng pandaigdigang komunismo

Alam ko anak
Na hindi mo pa ito lubos
At kakayaning maunawaan
Subalit ilang panahon na lamang
Susundan muna ang aking hakbang
Ng iyong ina at kuya
At sanlaksang mga kasama

Itay nais ko ding maging hukbo
At sana maging kasapi rin ng Partido


ANIBERSARYO