Armado nga paghimakas ang sabat
sa pasismo sang rehimen US-Marcos

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nagadilaab ang balatyagon sang pumuluyong Pilipino batuk sa rehimen US-Marcos sa todo pasista nga pagpanglusob sa bilog nga pungsod, ilabi na sa kabukiran. Puno sang kaugot ang masang mangunguma nga sa tunga sang ila pag-antus kag gutom, pasismo kag pagpang-agaw sang duta ang sabat sang reaksyunaryo nga rehimen sa ila nga hibubun-ot.

Sa desperado nga katuyuan nga “tapuson” ang rebolusyonaryo nga armadong pagbato sang pumuluyong Pilipino, wala-puas subong ang terorista kag pasista nga pagpangdalasa sang rehimen US-Marcos kag mga armado nga gaway sini sa bilog nga pungsod. Lauman na nga maga-asud-asod ang mga peke nga deklarasyon ni Marcos kag sang AFP nga “insurgency-free” sa nagkalain-lain nga prubinsya, ilabi na sa mga prubinsya nga nagahinam-hinam nga sudlon kag kuhaon sang mga dumuluong nga kumpanya sa pagmina, plantasyon kag enerhiya. Sa sugo sang imperyalismong US, nagadali man ang AFP nga “tapuson” na ang armado nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino agud lubos na nga magamit sang militar sang US ang AFP sa ginadihon sini nga gyera sa China nga laban magalala sa magaabot nga tuig.

Isa ka todo gyera ang ginmando kasan-o lang ni Marcos kag sang pamunuan sang Armed Forces of the Philippines (AFP). Katuyuan kuno sang todo-gyera nga ini ang bungkagon ang tanan nga larangan gerilya sang BHB sa katapusan sang Marso, wasakon ang tanan nga pang-away nga yunit sang BHB sa katapusan sang Hunyo, kag ubuson ang tanan nga panrehiyon nga komite sang Partido bag-o ang katapusan sang tuig. Tingob ka linibo nga tropa militar, katimbang ang mga tropa pangkombat sang pulis kag pila ka linibo nga paramilitar nga gin-armasan sang AFP, ang ginpadala agud nga mangbaluskay sa kabukiran.

Ginatos ka mga barangay ang ginagarison sang mga pasista nga gaway ni Marcos. Ginakontrol sang nagahari-harian nga suldado ang kabuhi kag palangabuhian sang mga tawo, ginabusalan ang ila mga bibig, kag ginalapakan ang ila mga kinamatarung kag kahilwayan. Tsekpoynt kag blokeyo sa pagkaon, pagbawal nga mag-obra sa uma ukon magtaklad sa mga kaingin, mga armado nga suldado nga nagabaraks sa barangay, nagapangbalay-balay kag nagapamilit nga “magsurender,” nagapangbastos sa mga dalaga ukon mangin sa mga may-asawa, nagapahubog, nagapangastigo kag naga-ilinaway, bisan diin lang nagapinalupok sang pusil, ang pipila lang sa garuk nga gawi nga nakatatak sa pinsar sang pumuluyo. Sa tunga sang tig-ilinit kag mga katalagman, ang mga pasista nga suldado ang mga peste nga wala sang iban nga dala kundi kahalitan sa ila nga mga komunidad.

Gamit ang mabaskog nga mga hinganiban, mga drone kag jetfighter, mga helikopter kag howitzer, wala sang pili sa gab-i ukon adlaw ang pagpamomba sang mga terorista nga suldado ni Marcos sa mga bukid kag uma nga nagaguba sa manggad sang lasang kag nagahilo sa tubig, nagawasak sa kalinong kag nagatuga sang madalom nga kahangawa sa pumuluyo, ilabi na sa mga bata, nagabusong kag katigulangan. Sobra-sobra nga pag-utas sang kabuhi ang tuga sini, kabaliskaran sa tanan nga prinsipyo kag laye sa sibilisado nga pakig-away.

Malaut nga katuyuan ni Marcos ang isaksak ang kahadlok sa dughan sang pumuluyo kag pakamangon sila samtang ginaagawan sila sang duta sang dalagko nga kapitalistang dumuluong kag mga kasabwat nga mga burgesya kumprador kag dalagko nga agalon mayduta. Apang sa baylo nga sila magpahigot sa duta, ilabi sila nga nagakapukaw nga manindugan kag magbato, kag usuyon ang banas sang armado nga rebolusyon.

Sa mga larangan gerilya sa bilog nga pungsod, padayon nga naga-agum sang madalom kag malapad nga suporta sang masang mangunguma ang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Tuman ka akig ang mga upisyal militar sang AFP kag sang reaksyunaryo nga estado nga sa pihak sang ila ginpabaskog nga todo-gyera nga nagdugay na sang halos pito ka tuig, padayon pa sa gihapon ang masang mangunguma sa paghatag sang suportang pampulitika kag materyal sa mga Pulang hangaway. Padayon man nga nagapatapo sa hangaway sang banwa ang mga kabataang mangunguma, pati na mga kabataan nga estudyante, mamumugon kag mangin mga propesyunal.

Padayon nga nagadilaab ang handum sang pumuluyo nga isulong ang armado nga paghimakas. Sa tunga sang pasista nga pagpangdasmag sang mga armado nga gaway sang rehimen US-Marcos, kag mga pabug-at sini nga patakaran nga ilabi nga nagapabudlay sa ila, ilabi nga nakatatak sa pinsar kag kamuklatan sang masang mangunguma nga wala sila bisan ano kung wala sila Bagong Hukbong Bayan nga katimbang nila sa pagpangapin sa ila kabuhi kag mga kinamatarung, kag upod nila sa paghimakas para sa duta kag palangabuhian.

Sa nagligad nga mga tinuig, nag-agum sang kahalitan kag pag-atras ang BHB sa nagkalain-lain nga habig sang pungsod tungod sa mga pagsayop kag kahuyangan sang konserbatismo kag pagkabastante sa daan sini nga nalab-ot nga kadalag-an. Sa baylo nga makahas nga bagtason ang banas sang padayon nga pagpalapad kag pagpapagsik sang armado nga paghimakas, nagkitid ang sakop kag baseng masa sang mga yunit gerilya, nangin pasibo kag bulnerable sa pagkibon sang kaaway. Sa giya kag inspirasyon sang Partido, determinado ang BHB nga tadlungon ang mga pagsayop kag magsulong sa banas sang liwat nga pagpabaskog kag pagpadilaab sang kalayo sang inaway banwa.

Sa ispiritu sang kahublagan panadlong, dapat papagsikon sang BHB ang armado nga paghimakas sa tanan nga habig sang pungsod. Katimbang ang malapad nga kahublagan masa sa inaway gerilya, gamiton ang tanan nga hinganiban—pusil kag bato, pana kag suyak, debomba kag palupok—kag ilunsar ang dalagko kag ginagmay nga taktikal nga opensiba nga masarangan daugon batuk sa huyang kag nahamulag nga bahin sang kaaway. Birahon ang pasista nga tropa sang kaaway kag tanan nga gaway sini isip pamaagi sa pag-angkon sang pumuluyo sang hustisya kag agud hatagan inspirasyon ang ila nga pakigbato. Paagi lamang sang malapad nga armadong pagbato mapabakod, makabawi sang kusog kag magasulong ang BHB.

Sugod sang gintukod ini, lima kag tunga ka dekada na ang nakaligad, ang BHB ang nagserbe nga matuod nga hukbo sang banwa nga nagasulong sang rebolusyonaryo nga handum sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon nga demokrasya. Sa maga-abot nga anibersaryo sini sa Marso 29, saulogon naton ang mga kadalag-an nga naangkon sa nagligad nga 55 ka tuig, maghatag-pasidungog sa tanan nga mga martir kag baganihan, kag liwat pabakuron ang determinasyon nga isulong ang pangmalawigon nga inaway banwa, anuman nga sakripisyo kag pasakit ang kinahanglan, para maangkon sa palaabuton ang kadalag-an.

Armado nga paghimakas ang sabat
sa pasismo sang rehimen US-Marcos