Sa North Central Mindanao Hilabihan ka init ang pagdawat sa masa sa ilang hukbo

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

“MGA IGSOON UG KAUBAN, KAON MO KUTOB SA INYONG MAKITA.” Mao kini ang nisugat nga pahibalo sa mga Pulang manggubat sa dihang nangita sila og masa nga pwedeng maistorya. Gisulat kini sa usa ka tabla nga kahoy gamit ang uling ug makita kini nga gisab-it gawas sa payag nga napalibutan og daghang saging.

Sa wala pa kini, nasagubang sa maong yunit sa Pulang hukbo ang grabeng kakulang sa pagkaon. Tungod sa paningkamot nga mamentina ang pagka-sekreto sa paglihok, gipatuman sa mga kauban ang makanunayong pagsibog ug paglikay sa mga timailhan aron mahimong buta ang kaaway sa ilang nahimutangan. Niini, gisinati sa mga kauban ang lain-laing klase sa sakripisyo, lakip na ang kagutom.

Sa dihang nilurang na ang lihok sa kaaway, nagbuhi gilayon og usa ka tim sa hukbo aron mangita og masa nga pwedeng makatabang ug mapalihok alang sa pagpatumaw og pagkaon. Naglisod pa ang mga kauban sa pagpangita og masa sa mga umahan tungod kay walay tawo ang mga payag nga ilang sagad maadtoan.

Kasagaran, sa panahon nga maglunsad og operasyong militar ang kaaway, mokabat pa og pila ka adlaw ayha makabalik ang masa sa ilang umahan. Usa sa mga pamaagi sa kaaway aron mahikawan og suportang masa ang Pulang hukbo ang hamletting, o ang pugos nga pagpabakwit sa masa sa mga hilit nga lugar aron magtapok sa mga sentrong bahin sa ilang lugar. Ginabawalan usab sa kaaway ang masa nga moadto sa ilang uma. Labaw sa tanan, grabe usab ang kahadlok sa mga lumulupyo tungod kay daghan na ang kasinatian nga ginadakop, ginahasi, ginapatay ug ginapasanginlan nga membro sila sa BHB kung makit-an sila sa kaaway. Busa, daghang payag nga nasugukan sa kauban nga daghan ang nabilin ug wala nahuman nga mga trabaho sama sa lanot ug pananom ug nabiyaan nga mga mananap.

Human nabasa sa mga kauban ang gisulat sa kahoy, nikuha gilayon sila og saging. Gihawan sa mga kauban ang sagbot sa uma ug gidugangan og tanom ang palibot sa payag. Wala pa gihapon sila nihunong sa pagpangita og masa nga pwedeng maistorya. Nikabat ang pila ka adlaw, nakita na nila ang masa nga tag-iya sa maong payag. Matud pa niya, unom ka tuig na siyang nagpaabot sa mga kauban ug, gani, ginaandam gayud niya ang iyang uma aron itabang kung dunay mga kauban nga makaabot. Nasayran niya nga naay mga kauban nga nakasuroy sa iyang payag kay wala nawala ang iyang mga butang ug, gani, nalimpyuhan pa iyang uma. Tungod sa grabeng operasyon sa kaaway, nagbilin na lamang siya og pahibalo sa iyang payag.

Kaniadtong 2021, labaw pang gipabangis sa kaaway ang kanhi na niyang gipatuman nga pokus ug subsob nga operasyong militar sa rehiyon. Gigamit sa kaaway ang lain-laing rekurso ug pamaagi aron ipatuman ang hinungog nga pangandoy nga puuhon kintahay ang BHB sa rehiyon ug ihikaw niini ang suportang masa. Sayop ug pakyas gayud ang kaaway.

Samtang naglunsad og gimbuhatong masa ang laing yunit sa BHB, naabot sila sa usa ka daang payag. Pagtuktok nila sa pultahan, nigawas ang usa ka tigulang nga lalaki. Makita sa iyang nawong ang kahinangop sa mga kauban ug nangamusta. Daw usa ka amahan nga nangasaba sa iyang anak, matud pa ni tatay, “Nganong dugay man mo nakaanhi? Naa na moy makaon? Sus, gigutom na gyud mo ba kay nagniwang na mo. Kanang akong lutyaan dinha, kutob sa inyong makita, kuhaa ninyo.”

Sa pagpadayon og baktas sa maong yunit sa hukbo, nakakita na usab sila og laing masa sa usa ka payag. Naghilak si tatay. Matud pa niya, grabe iyang kahadlok kay abi niya og tinuod ang gipasiatab sa kaaway nga nahurot na ang BHB sa gipahigayong pagpamomba. Usa ka semana kuno human sa usa ka hugna nga pagpamomba sa FA-50 fighter jets, gisuroy ni tatay ang bukid nga tantya niyang naigo sa bomba. Nabalaka siya nga basin gipangkaon na sa iro o baboy ihalas ang bukog sa mga kauban ug namasin na lang siya nga may makita aron malubong og tarong. Nagpahiyom lang ang mga kauban ug gipasabot si tatay nga bakak ang gipangsabwag sa kaaway ug walay patay nga kauban sa maong hugna sa pagpamomba.

Sa pikas baryo usab, dunay usa ka tim nga gibuhian aron makigkita sa usa ka kontak nga masa. Tungod kay sikreto ang paglihok, gihulat sa mga kauban nga mongitngit ayha molakaw. Kini nga mga kauban bag-o sa erya ug wala sila nasuheto sa mga agianan. Nawala sila sa dalan ug didto na hinuon sila nakasugok sa usa ka payag nga wala nila nailhan ang tagbalay. Bisan ang tagbalay mismo, nga duha ka manag-igsoon nga lalaki, natingala nganong naay nakaabot sa ilang payag sa tunga-tunga sa gabii. Gihimamat ug gipasabot sa mga kauban ang duha ka masa tungod kay sukad-sukad, ayha pa kini nakakita og Pulang hukbo. Dali kaayo nga nagkasinabot ang mga kauban ug masa. Gani, giihawan dayon sila sa masa sa ilang binuhing manok. Pagka-sunod adlaw, nilihok gilayon ang masa aron makapalit og pagkaon alang sa mga kauban. Human sa pila ka semana, nikuyog na dayon ang batan-ong lalaki ug misampa siya sa hukbo.

Sa pagsagubang sa mga Pulang hukbo sa lain-laing atake sa kaaway, kanunay taas ang ilang rebolusyonaryong moralidad ug kadasig tungod kay hilabihan kainit ang pagdawat sa masa kanila. Taliwala sa mas gipabangis nga pag-atake sa kaaway ngadto sa katawhan, padayon ang pagrebolusyon sa masa. Wala nihunong ang katawhan sa subling pagpalapad ug pagpakusog sa ilang nahimutangang mga organisasyong masa. Adlaw-adlaw nga inspirasyon sa mga kauban ang katakus sa masa nga iasdang ang gubat sa katawhan.

Adunay mga higayon nga magpanuko ang masa nga makigkita sa kauban o magpatuman sa ilang tahas tungod kay mas mopatigbabaw usahay ang ilang kahadlok. Apan, tungod sa ilang lalom nga pagsabot sa rebolusyon, sila mismo ang gapangita og inisyatiba ug alternitibo.

Mainiton ang pagsiguro sa masa nga makalikay ang ilang hukbo sa atake sa kaaway. Busa, tukma-sa-panahon silang nagapasa kung dunay nagsugok nga kaaway. Sa daghang higayon, nagapangunay ang masa nga moatiman sa seguridad pinaagi sa pag-patrol sa palibot.

Mainiton ang pag-atiman sa masa sa ilang hukbo nga magpabiling lagsik ug takus makig-away. Ginadalit sa masa ang ilang mga lagutmon ug uban pang pagkaon. Nagatabang usab sila aron makapondo og pagkaon isip pagpangandam sa pit-os nga kahimtang.

Mainiton ang pagsuporta sa masa nga mas mokusog ug molapad pa ang ilang hukbo. Kinasing-kasing nilang ginatugutan ug ginasuportahan ang ilang mga anak nga mosampa ug molahutay sa BHB.

Mainiton ang pagpreserba sa masa sa prestihiyo sa rebolusyonaryong kalihukan. Ginalikayan nila ang pugos ug walay pili nga pagpasurender sa kaaway. Kung pugos man nga makasurender, nagatago sila sa mga sikretong lugar aron dili magamit sa kaaway ug gitago nila og ayo ang mga butang sa hukbo nga gibilin kanila.

Labaw sa tanan, mainiton ang pagpakusog sa masa sa demoktratikong rebolusyon sa katawhan. Adlaw-adlaw nilang gipamatud-an nga sila ang tinuod nga bayani ug sila ang tigmugna sa kasaysayan. # (Ang Kalihukan)

AB: Hilabihan ka init ang pagdawat sa masa sa ilang hukbo