Hindi magagapi ang rebolusyon sa Ilocos at buong bansa! PAtuloy na susuporta at makikilahok ang kabataang ilokano sa armadong pakikibaka! Sumapi sa New People’S Army!

, ,

Rebolusyonaryong pagbati ang pinaparating ng Kabataang Makabayan-Ilocos sa mga magigiting na pulang mandirigma, opisyal, at lahat ng mga tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA), sa ika-55 na anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Marso 29, 2024. Sa kabila ng matinding paninibasib ng kaaway, nanatili at sumusulong ang mga pulang madirigma upang magbigay lingkod sa mamamayang pinahihirapan ng bulok na sistema, lalo na sa mga lugar na kinikulasan ng mga yunit nito sa kanayunan.

Pinagpupugayan rin ng KM Ilocos ang lahat ng mga martir, sa Ilocos at buong sambayanan na nag-alay ng kanilang mga buhay para sa tunay na kalayaan at demokrasya ng lipunang Pilipino. Ang kanilang mga armas na nabitawan ay paniguradong tatanganan ng mga panibagong salinlahi ng rebolusyong pilipino. Ang mga kabataang makabayan ay tatahak ng landas tungo sa kanayunan upang ipagtagumpay ang demokrating rebolusyong bayan.

Nananaginip nang gising ang rehimeng Marcos Jr sa pag aakala nitong magagapi ang rebolusyonaryong kilusan sa mga itinakda nitong deadline na naglalayong wasakin ang armadong paglaban ng mamamayan. Sa kabila ng matitinding atake ng pasistang rehimen US-Marcos II, magpapatuloy ang armadong paglaban ng mga kabataan at mamamayan dahil sa lumalalang krisis panlipunan. Hindi magagapi ang NPA at rebolusyonaryong kilusan dahil niyayakap ito ng masang Pilipino dahil sa kawastuhan ng ipinaglalaban nito. Sa kasalukuyang nararanasan ng mga kabataan na pinagkakaitan ng libre at dekalidad na edukasyon bunsod ng taunang pagtapyas ng badyet sa sektor na edukasyon, pagtaas ng mga matrikula sa at iba pang mga bayarin, napipilitan ang maraming kabataan na lumahok sa produksyon kaysa ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Sa maagang yugto ng mga kabataan sa ilocandia, sumasabulat na sa kanila ang relayidad ng matinding kahirapan sa bansa. Dahil dito, natutulak ang mga kabataan na humanap ng alternatibong solusyon sa krisis na bigong hinaharap ng estadong kung kaya’t mas lalong nagiging bukas ang ideya ng pagsuporta at paglahok sa armadong pakikibaka.

Kaya naman nakasisiguro ang NPA na magkakaroon ito ng bagong salinlahi ng mga pulang mandirigma dahil nananatiling hindi-mauubusang balon ang mga kabataan na magpapapatuloy ng armadong paglaban ng mamamayan upang lutasin ang laganap na kahirapan. Sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas, tiyak na maisusulong ng NPA ang kanyang misyon na palayaain ang bayan mula sa nabubulok na mala-kolonyal at mala-pyudal na sistemang itinatataguyod ng Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo, Pyudalismo, at anumang anti-rebolusyonaryong balakid ang ilatag ng estado sa pamamagitan ng reaksyunaryong puwersa nito.

Sa pag-inog ng demokratikong rebolusyong bayan, ang mga aral mula sa mga panandaliang pag-atras at pag-abante ng rebolusyonaryong kilusan, nangangako ang KM Ilocos na patuloy na magpupukaw, mag-oorganisa, at magpapakilos upang makapagpasampa sa NPA ng laksa-laksang kabataan sa rehiyon ng Ilocandia.

Itutuloy ng KM Ilocos ang pagsusulong ng armadong pakikibaka sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng linya ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba, at ng pagpapaintindi sa kabataan ng kawastuhan ng armadong pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

AGBIAG TI MAIKA-55 NGA ANIBERSARYO TI NPA!

AGBIAG TI PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

AGBIAG TI NATIONAL DEMOCRATIC FRONT!

AGTUTUBO TUMIPON ITI NPA!

Hindi magagapi ang rebolusyon sa Ilocos at buong bansa! PAtuloy na susuporta at makikilahok ang kabataang ilokano sa armadong pakikibaka! Sumapi sa New People’S Army!