Archive of Public Information Office

Pasiglahin ang kilusang paggawa at ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
May 01, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nagpupugay ang Communist Party of the Philippines (CPP)-ST at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa uring manggagawa at masang anakpawis sa buong mundo ngayong Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Nilantad at pinabilis ng pandemyang COVID-19 ang kabangkarotehan ng neoliberal na patakaran ng imperyalismo na sumasalanta sa buhay ng mga manggagawa. Sa gitna ng pandemya, dumaraming […]

Ipaglaban ang pambansang soberanya sa pang-aagaw ng China at pang-uupat ng US sa West Philippine Sea!
April 13, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Mariing kinokondena ng CPP-ST ang pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea (WPS) at ganid na panghihimasok ng US. Hinihikayat ng CPP-ST ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang pambansang soberanya at paigtingin ang mga anti-imperyalistang pakikibaka sa harap ng kainutilan ng rehimeng Duterte na ipagtanggol ang integridad ng Pilipinas. Hindi lamang isinuko ng rehimen ang […]

Salute and solidarity to the struggle of the people of Myanmar
April 08, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Read in: Pilipino CPP-ST extends its red salute to the people of Myanmar for their almost daily protest spanning more than two months against the cruel military junta. Their struggle, unimpeded by the pandemic and state violence, is a huge inspiration to the world. It deserves support from all citizens who cherish freedom and democracy. […]

Pagpupugay at pakikiisa sa pakikibaka ng mamamayan ng Myanmar
April 08, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Read in: English Pulang pagbati ang ipinaaabot ng PKP-TK sa mamamayan ng Myanmar sa mahigit dalawang buwang halos araw-araw na pagprotesta laban sa mabagsik na huntang militar. Malaking inspirasyon ang kanilang pakikibaka na hindi napigilan ng pandemya at karahasan ng estado. Marapat lamang itong suportahan ng mga mamamayan sa daigdig na mapagmahal sa kalayaan at […]

Ibasura ang mapaniil na ATL! Buwagin ang teroristang NTF-ELCAC! Ibagsak ang civil-military junta na rehimeng US-Duterte!
March 22, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Dapat na agad ng ibasura ang Anti-Terror Law (ATL), buwagin ang NTF-ELCAC at gawin ang buong makakaya upang ibagsak ang civil-military junta na rehimeng US-Duterte! Kagyat ang kahalagahan ng mga ito upang alisin ang sobrang pahirap sa sambayanang Pilipino at hawanin ang daan upang kamtin ang tunay na demokrasya at kalayaan sa bansa. Sa esensya, […]

Ang tiranya, pasismo at inhustisya sa paghahari ng rehimeng US-Duterte ang nagrerekrut ng paparaming bilang ng NPA
February 09, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nahihintakutan si Duterte, Lorenzana at Parlade sa multo ng komunismo at armadong pakikibaka na rumaragasa sa buong bayan. Hanggang sa pagtulog, binabangungot sila ng multong nilikha ng isang sistemang mapagsamantala at mapang-api. Sa lahat ng sulok ng lipunan, pulos Pula ang nakikita nila—pulang sumasagisag sa nagngangalit na mamamayang uhaw sa katarungan ng kanilang kaapihan at […]

Bagong batas ng China, pag-atake sa soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea
February 08, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Mariing kinukundena ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan ang mapang-upat na batas na ipinasa ng China nitong Enero 22 na banta sa seguridad, istabilidad at mapayapang pakikipamuhayan ng mga bansa sa timog silangang Asya. Binibigyan ng kapangyarihan ng batas na ito ang Chinese Coast Guard na barilin ang mga sasakyang […]