Archive of CPP Southern Tagalog Regional Committee

Pinakamataas na pagpupugay kay ka Laura! Artista’t manunulat ng sambayanan, magiting na mandirigma at dakilang guro ng Hukbong Bayan sa Timog Katagalugan!
November 30, 2023 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) |

Sa okasyong ito ng ika-160 na kaarawan ng dakilang bayaning Gat. Andres Bonifacio at araw ng kabataang Pilipino, ibinibigay ng Partido Komunista ng Pilipinas at Melito Glor Command – New People’s Army sa rehiyong Timog Katagalugan sampu ng mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan ang pinakamataas na pagpupugay at parangal kay Ka Laura/Esang/Tintin at kilala din […]

Pinakamataas na pulang pagpupugay kina Ka Tagub, Ka Bundo, Ka MC, Ka Esang at K Adja, ang pinakahuling bayani ng Mindoro at sambayanan, mga tunay na inapo ni Gat Andres Bonifacio!
November 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Mindoro Island Committee |

Sa ika-160 kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio iginagawad ang pinakamataas na pulang parangal at pagpupugay ng Komite sa Isla ng Partido Komunista ng Pilipinas -MLM, ng pang -islang kumand sa operasyon ng LDGC-NPA-Mindoro at ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa ilalim ng NDFP-Mindoro kina Kasamang Tagub/Roche (Peter Rivera), Ka Bundo/Pascual (Jethro Isaac Ferrer), Ka […]

Josephine Mendoza, kapita-pitagang anak ng Mindoro, pinakamataas na pulang pagpupugay at pasasalamat sa’yo!
November 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | CPP Mindoro Island Committee |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komite sa Isla ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM kasama ang Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong mamamayan kay Kasamang Josephine Mendoza na kilala din bilang Ka Marta, Ka Luisa, Ka Sandy sa kanyang buhay at pakikibaka na nagpamalas ng di-karaniwang ambag, husay, dedikasyon, walang pag-iimbot na pag-aalay ng buhay, tatag […]

Pulang saludo kay Ka Pascual, Pulang propagandista at manggagawang pangkultura!
November 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

“Hindi ko na maimagine ang sarili ko sa labas ng kilusan. Pero masaya nakong umabot ng 30 (years old) na buhay pa at patuloy na naglilingkod sa bayan.” Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Timog Katagalugan sa pagkamartir ni Jethro Isaac Ferrer, 31 […]

Pinakamataas na Pagpupugay kay Kasamang Josephine Mendoza: Isang Mahusay na Proletaryong Lider at Kadre ng Partido
November 15, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Noong Nobyembre 10, 2023, pumanaw si Kasamang Josephine Mendoza, kagawad ng Komite Sentral ng Partido at ikalawang pangalawang kalihim ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan. Nagluluksa ang buong Partido sa rehiyon sa kanyang kamatayan. Sa edad na 59 taong gulang, hindi nagmaliw ang matibay nyang pananalig sa kadakilaan at kawastuhan ng simulain ng […]

Suportahan ang digmang bayan ng mga Palestino para sa tunay na pambansang kalayaan! Kondenahin at labanan ang gyerang mapanakop at kampanyang henosidyo ng Israel at US laban sa sambayanang Palestino!
October 16, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Sampu ng buong kilusang rebolusyonaryo sa buong bansa at iba’t ibang grupo, partido at kilusan sa buong daigdig, nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan sa pagsuporta at pagpupugay sa inilulunsad na digmang bayan ng mamamayang Palestino laban sa pasista-teroristang estadong Israel. Nasa ubod nito ang aming pagkilala sa lehitimo at makatarungang pakikibaka […]

Pamunuan ang malawak na pwersang demokratiko para panagutin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos Duterte sa mga katiwalian sa Eleksyong 2022
October 12, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Sunod-sunod na nalantad ang walang-kahihiyang pandaraya ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa eleksyong 2022 na nagluklok sa kanila sa tuktok ng kapangyarihan ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Tanda ito ng lubos na pagkabulok ng kasalukuyang naghaharing sistema. Kasuklam-suklam at tahasang paglabag sa demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino ang nalantad na dayaan sa gitna ng dinaranas na […]

Puspusang labanan ang pasismo at terorismo ng pahirap na estado!
September 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas-Timog Katagalugan (PKP-TK) sa lahat ng makabayan, demokratikong pwersa at buong sambayanang Pilipino sa paggunita ngayong Setyembre 21, araw ng deklarasyon ng Batas Militar na naghudyat sa 14-taong madilim na kasaysayan ng pasistang paghahari ng diktadurang US-Marcos Sr. Taas-kamaong nagpupugay ang PKP-TK sa lahat ng mga martir at sa mamamayang […]

Kalbaryo sa sambayanang Pilipino ang unang taon sa ilalim ng papet, pasista at pahirap na ilehitimong rehimeng US-Marcos II
July 06, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Walang napala ang sambayanang Pilipino sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II kundi ang papatinding kahirapan dulot ng ibayong pagka-agnas ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo na saklot ng pandaigdaigang krisis ng monopolyo kapitalismo. Sagad-sagaran ang pagiging papet at tuta ng rehimeng Marcos II sa imperyalismong US […]

Pagbayarin nang mahal ang berdugong AFP-PNP sa masaker sa pamilya Fausto sa Negros at iba pang paglabag sa karapatang pantao ng estado at militar!
June 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nagpupuyos ang damdamin ng mamamayan ng Timog Katagalugan sa karumal-dumal na pagmasaker ng tropa ng 94th IBPA sa pamilyang Fausto ng Brgy. Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 14. Nakikiisa ang buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa mga kaanak ng biktima at kanilang mga kababayan sa paghahanap ng hustisya sa malagim na […]