Gunitain ang buhay at kamatayang pakikibaka ni Jude Fernandez! Pagyabungin ang itinanim na binhi ng paglaya ng dakilang organisador ng uring manggagawa!

,

Naghihimagsik ang mga rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna matapos mabalitaan ang brutal na pamamaslang ng armadong pwersa ng pasistang rehimeng US-Marcos Jr kay Jude Fernandez—isang lider-organisador ng uring proletaryo. Kailangang panagutan ng mga pasista ang kalupitang ito!

Matatandaang noong Setyembre 29 ay sinalakay ng mga berdugong PNP-CIDG-4A ang tinutuluyan ni Fernandez sa Binangonan, Rizal. Naging saksi ang mga residente na malapit sa erya sa malagim na pagpaslang ng mga buhong na pwersa ng PNP-CIDG-4-A sa dakilang union organizer ng kilusang paggawa. Walang kahihiyang iginigiit pa ng pasistang kapulisan na “nanlaban” si Ka Jude kahit na pinapatunayan ng mga residente na walang patumangga na pinasok sa tinutuluyan niyang bahay si Ka Jude at dalawang beses na binaril. Maging sa pagkuha ng mga labi ni Fernandez ay nagpatuloy pa rin ang panggigigipit ng estado kung saan umabot sa isang linggo bago tuluyang nabawi ang mga labi ng kanyang pamilya at mga kasama.

Malaki ang naging ambag ni Kasamang Jude Fernandez sa mayabong na kasaysayan ng kilusang paggawa sa probinsya. Isa siya sa mga unang nagpunla ng pakikibaka ng buong uring manggagawa sa Laguna. Mula sa pagiging parte ng kilusang kabataan-estudyante, umalpas siya sa loob ng pamantasan at nagpasyang mag-organisa sa hanay ng mga manggagawa. Panahon ng dekada 1970 malaki ang naging papel niya sa pagtatayo ng mga pinakaunang unyon sa ilalim ng tunay, palaban, at makabayang unyonismo sa industriya ng desikadura—ang Franklin Baker at Sunripe sa bayan ng San Pablo at Sta. Maria. Sa ganun, kabilang siya sa mga unang gumuhit ng dakilang kasaysayan ng kilusang paggawa sa probinsya na magpahanggang sa ngayon ay patuloy na tumitibay at lumalakas.

Sukdulan ang kamangmangan ng reaksyunaryong estado sa pag-aakala nilang sa pagbuwal sa isang organisador ay mahihinto ang pagdaluyong ng uring proletaryo tungo sa pambansang paglaya. Sa bawat pagpaslang sa mga lider-manggagawa, sa bawat pandudurog sa mga unyon, at sa bawat pagyurak sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa ay mas lalo lamang dumarami ang mga manggagawang mamumulat at mapapakilos na magsusulong ng tagumpay ng Demkoratikong Rebolusyong Bayan!

Tunay na kasing bigat ng Sierra Madre ang pagkawala ni Kasamang Jude, ngunit kasama ng iba pang mga martir ng uring manggagawa, mananatili siyang buhay sa bawat mga manggagawang ipinagtatagumpay ang kilusang welga at maging sa mga manggagawang sumasampa sa kanayunan upang pagsilbihan ang digmang bayan. Mananatili at pauunlarin ng mga rebolusyonaryong manggagawa ang mga aral na iniwan ni Kasamang Jude; mula sa pag-oorganisa at pagbubuo ng unyon, paggigiit ng mga batayang karapatan, pag-igpaw sa pakikipag-tunggali sa uring kapitalista, hanggang sa paglaya ng buong uring manggagawa.

Ang kamatayan ni Kasamang Jude at lahat ng martir ng kilusang paggawa ay magsisilbing hamon sa RCTU-Laguna at sa lahat ng mga manggagawa at mamamayang Lagunense para sa walang humpay na pagpapatuloy ng kanilang sinimulang dakilang pakikibaka. Isinusumpa ng RCTU-Laguna na lalo pang paghuhusayin ang paglubog sa mga pagawaan at komunidad ng mga manggagawa, palalawakin ang pagmumulat at pagpapasanib ng mas maraming manggagagawang Lagunense sa kilusang lihim ng mga rebolusyonaryong manggagawa. Taglay ang mas mataas na determinasyon ay titiyakin na dudulo ang mga pagpupunyagi sa gawaing masa ng rebolusyonaryong manggagawa sa mas maraming pagsapi sa dakilang Partido nito—ang Partido Komunista ng Pilipinas. Buong lakas na itataguyod ng RCTU-Laguna ang Bagong Hukbong Bayan at direktang lalahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan.

Mamamayang Lagunense, makibaka, huwag matakot! Lagutin ang lumang tanikala ng pagkaalipin!

Hustisya para kay Kasamang Jude Fernandez at sa lahat ng martir ng rebolusyon!

Panagutin ang pasistang rehimeng US-Marcos, Jr. sa patraidor na pamamaslang sa lahat ng mga rebolusyonaryo at mamamayang naninindigan para sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatang pantao!

Isulong ang armadong pakikibaka! Sumampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang pambansa demokratikong rebolusyong bayan!

Gunitain ang buhay at kamatayang pakikibaka ni Jude Fernandez! Pagyabungin ang itinanim na binhi ng paglaya ng dakilang organisador ng uring manggagawa!