Itandudo ti napnuan kinatured a rebolusyonaryo a biag ken pannakidangadang da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste

,
English

Iyeb-ebkas ti Chadli Molintas Command (CMC)-NPA Ilocos Cordillera Region ken ti intero a rebolusyonaryo a tignayan iti rehiyon ti naimpusuan a pannakiladingit iti pamilya ken gagayyem da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste, nga awanan-asi a pinatay dagiti elemento ti 69th IB ken ti RMF-PNP iti parbangon ti Oct. 30, 2021 iti Barangay Gueday, Besao, Mountain Province. Ti bagi da ket natatek ti bala. Palalo nga agburburek ti naindasigan nga unget mi iti daytoy a kaudian a pasamak ti overkill, a mangipakita ti kinapasista ken kinarungsot ti rehimen. Salsaludoan mi ti awanan panagimbubukod a kinapasnek da iti rebolusyonaryo a pannakidangadang ken panangidaton ti kangatuan a sakripisyo para kadagiti maidadanes ken magungundawayan a masa.

Ni Ka Melby, wenno Ka Corel nga am-ammo ti masa a nagan na iti dadduma a paset ti Mountain Province ken Ifugao no sadino a nagserbi isuna kas Nalabbaga a mannakigubat ken nagbalin a Nalabbaga a kumander, ket maibilang kadagiti kasasayaatan nga anak ti Cordillera. Naiyanak ken dimmakkel iti Sagada, Mountain Province, malagip isuna kas managayat nga anak ken nalaing nga estudyante. Numampay nagtaud iti pamilya a petiburges, nasinged isuna kadagiti mannalon. Nabayag a nagtignay isuna kas aktibista, a makidangdangadang para iti karbengan dagiti nailian a minorya. Imbes a pilien na ti nanam-ay a biag babaen iti panangiwanwan kadagiti negosyo ti pamilya da, impaay na ti kabambanuagan a paset ti biag na iti pannakilaban para iti pagimbagan dagiti maidadanes ken magungundawayan a masa. Babaen iti nauneg a panangagsep na iti Marxismo-Leninismo-Maoismo, siaammo isuna nga awan ti panagdur-as ken rang-ay para iti amin inggana a saan a mabaliwan ti agdama a bulok a malakolonyal ken malapyudal a sistema. Bayat nga umun-uneg ti komitment na iti pannakidangadang ti umili, nangngeddeng isuna a sumampa iti Bagong Hukbong Bayan idi 2014. Kas maysa a Nalabbaga a mannakigubat, nadungngo a laglagipen ti kakadua a Nalabbaga a mannakigubat isuna kas kadua a nabannayad ti panagsao na ngem awanan bannog a propagandista ken edukador. Am-ammo met laeng isuna kas naregta nga organisador, a kabaelan a mangilawlawag kadagiti isyu ken rebolusyonaryo a prinsipyo iti kasimplean a wagas a nalaka a maawatan ti masa. Ti nauneg a pannakaawat na kadagiti partikular a galad ken problema dagiti mannalon a nailian a minorya ti nangted ti kabaelan kaniana nga idauloan ti yunit na iti epektibo a panangisayangkat iti panggimong a panagsukisok ken gawaing masa iti intar ti masa kadagiti erya a paggargarawan da. Dimmur-as kas Nalabbaga a kumander ti Leonardo Pacsi Command (LPC)-NPA Mountain Province. Maysa isuna kadagiti kangrunaan a kadre iti panangirussuat ti yunit ti trabaho nga ekspansyon iti dadduma a paset ti Mountain Province. Kas rebolusyonaryo nga asawa ken ama, natibker a nangitakder ti maysa a rebolusyonaryo a pamilya.

Ni Ka Simon met ket maysa a naidumduma ti kinalaing na nga aktibista manipud iti kabataan ti syudad a nangngeddeng a makipagbiag iti masa a mannalon iti kaaw-awayan ken agbalin a natured a Nalabbaga a kadre. Maysa a valedictorian idi high school ken naggraduar iti kolehiyo, nalaka laeng koma a pinili na nga agtrabaho para iti bukod a pagimbagan ken agserbi iti agdama a bulok a sistema. Imbes ket awanan panangimbubukod nga indaton na tikinakabataan, pigsa ken laing para iti rebolusyonaryo a trabaho a panangriing, panangorganisa ken panangpatignay iti masa a mannalon tapno iyabante ti nailian-demokratiko a rebolusyon tapno mawayaan da manipud iti pyudal ken malapyudal a panaggundaway. Timmipon isuna iti Bagong Hukbong Bayan idi 2017 ken napardas a dimmur-as kas maysa nga opisyal a pulitiko-militar. Kas maysa a napakumbaba nga intelektual, nagregget isuna iti panagadal manipud iti masa tapno palawaen ti kaammoan na kadagiti partikular a kagagalad dagiti mannalon a nailian a minorya manipud iti nadumaduma a tribu ken komunidad a gargarawan ti yunit da. Isunga am-ammo ken dungdungoen ti masa isuna kas nasaririt nga edukador, naregta nga organisador ken awan bannog a Nalabbaga a mannakigubat. Ti kinakalmado, kinatured ken tignay na kadagiti labanan ket mapadayawan. Iti kabuklan, naibiag na ti rebolusyonaryo a pigsa ken regta ti patriyotiko a kabataan.

Kunkundenaren ti CMC ti awanan asi nga overkill a wagas ti panangpatay kada Ka Melby ken Ka Simon, a naaramid iti ayan ti pagnaedan a lugar ti komunidad ti Gueday a paset ti tribu ti Agawa iti Besao, Mountain Province. Ti pasista a panagatake a naaramid laban kadakuada iti paraangan ti balay ti maysa a mannalon ken pannakatatek da ti bala ket sigida a saan a panangrespeto iti seguridad ken kinatalged dagiti sibilyan iti panawen dagiti armado a rinnupak. Daytoy ket nakaro a panaglabsing met laeng iti tradisyon ti Igorot maipanggep iti panangrespeto kadagiti pagnaedan, a no sadino ket kinasapulan nga agirussuat ti nagastos a ritual ti maseknan a komunidad ken bumalay. Malaksid pay ditoy, nangipaay met ti nakaro a trauma daytoy kadagiti bumaryo, karkaro kadagiti ubbing. Bayat nga agragragsak ken agramrambak ti pasista a rehimen iti kunkuna da a “balligi,” ap-apiten da ti unget ken gura ti umili.

Bayat nga awanan bain a busbusbosen ti rehimen a Duterte ti pondo ti umili iti nadara a kontra-insurhensiya a kampanya, nakalkaldaang a mabaybay-an ti kiddaw ti umili ken narigat a kasasaad aglalo iti daytoy a panawen ti pandemya a Covid-19.. Manipud 2019, ti umili ti Mountain Province ken dagiti kabangibang a probinsya ti Benguet, Ifugao, Abra ken Ilocos Sur ket agsagsagaba iti militarisasyon ken terorismo iti tangatang. Kimmaro pay daytoy iti panangipakat kadagiti tim ti Retooled Community Support Program (RCSP) iti nadumaduma a barangay ti Sagada, Besao, Tadian, Bauko, Bontoc ken kabangibang a Tubo, Abra ken Quirino, Ilocos Sur. Daytoy ket malaksid pay iti kinapudno a gapu kadagiti militarista nga addang nga inyulog ti rehimen iti panangsango iti pandemya ken kalamidad, nakaro a naapektaran ti pagbiagan ti umili, a nangpadagsen iti kinarigat a nabayagen a bakbaklayen da. Uppat (4) a batalyon ti Philippine Army (81st IB, 54th IB, 69th IB, 71st IB karaman ti 71DRC), a mainayon pay dagiti tropa a SAF ken RMF ti PNP, ti naipakat iti Mountain Province ken kabangibang a lugar iti agdama.

Maisupadi kadagiti ilaslastog ti AFP a magungun-od da ti target da nga iskedyul iti panangrebbek ti BHB, saan da a mapasardeng ti panagsaknap ken panagabante ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang iti Rehiyon nga Ilocos-Cordillera ken intero a pagilian. Ti AFP-PNP ket agkamali unay iti pasista ken agmauyong a panangipagarup a ti panangdangran iti intar ti BHB babaen iti pammapatay kadagiti kameng, lider ken suporter ti BHB ken ti peke a kampanya iti panagpasurender ti solusyon iti daytoy a nabayagen a gyera sibil. Inggana nga agtaltalinaed dagiti ramut ti armado a labanan a saan a masungbatan ken marisut, ti apuy ti rebolusyon ket agtultuloy nga aggil-ayab ken agbalin a nalawa a puor uray man adu ti rebolusyonaryo a maidasay. Adu pay a Ka Melby ken Ka Simon ti agtultuloy nga agarmas ken mangirussuat ti armado a pannakidangadang, inggana a magun-od ti naan-anay a balligi ti nailian-demokratiko a rebolusyon ken maitakder ti sosyalismo.

Itandudo ti napnuan kinatured a rebolusyonaryo a biag ken pannakidangadang da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste