Nananatiling hindi malaya ang Pilipinas! Ipagpatuloy ang rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo at tuluyang makamit ang pambansang paglaya

, ,

Hinihimok ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Masbate ang lahat ng mga Masbatenyo na gunitain ang Araw ng Huwad na Kalayaan sa katotohanang hindi tayo malaya. Dapat na magbalik-tanaw sa kasaysayan ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa paghahari ng imperyalismo sa bansa.

Kung babaybayin ang kasaysayan ng bansa, makailang beses na nakarating ang rebolusyong Pilipino sa pintuan ng kasarinlan subalit palagi itong naaagaw ng US kasabwat ang mga lokal na taksil sa bayan.

Matapos ipapatay si Bonifacio upang maagaw ang tagumpay ng Rebolusyong 1896, idineklara ng uring asyendero-ilustrado sa pamamagitan ng taksil na si Emilio Aguinaldo ang umano’y kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng proteksyon ng Estados Unidos. Ang paniniwala ng mga ilustradong tulad ni Aguinaldo na tagapagligtas at kaibigan ang Amerika ang nagpadali sa pagsakop ng huli sa Pilipinas. Hindi bababa sa 1.2 milyong Pilipino ang namatay sa higit isang dekada ng brutal na gera ng pananakop ng US sa Pilipinas.

Naulit ang panlilinlang ng Estados Unidos noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa tabing ng napakatamis na deklarasyon ni Hen. Douglas Macarthur na “Babalik ang Amerika (I shall return)”, inabandona ng US ang Pilipinas at pinabayaang masakop ng Hapon. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, pinangunahan ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon ang pakikidigmang gerilya na gumapi sa mga pwersang Hapones.

Subalit nang nalalapit na ang pagsuko ng mga Hapon sa mga pwersang gerilya, bumalik sa bansa ang US at walang habas na binomba at winasak ang Maynila upang yumukod muli ang bansa sa kapangyarihan ng Amerika. Kasabwat ang Armed Forces of the Philippines, nagsagawa ng armadong pagsupil ang US sa mga pwersang gerilya na kinatangian ng malawakang pagmasaker sa mga gerilya at mamamayan.

Matapos pulbusin ang Maynila at paluhurin ang Pilipinas sa lusak, ibinigay ng Amerika sa Pilipinas ang “kalayaan” noong Hulyo 4, 1946. Mula sa direktang pananakop, ipinahawak ng US ang paggubyerno sa papet na republika sa pamamagitan ng mga tuta nito mula sa naghaharing uri.

Dala-dala ng mga nagdaang rehimen mula kay Roxas hanggang sa kasalukuyan ang adyenda ng US. Sa dikta ng Amerika, pinagbawalan ang Pilipinas na magtayo ng sariling pambansang industriya at magpatupad ng tunay na reporma sa lupa. Sa halip, pinanatiling atrasado at agraryan ang ekonomya ng bansa na nakatali sa mga kasunduan sa kalakalang pabor sa Amerika. Trilyun-trilyong yaman ng Pilipinas ang hinuthot ng US mula sa milyun-milyong punong pinutol, daan-libong ektarya ng lupaing kinamkam at kabundukang pinatag para magmina ng tone-toneladang yamang mineral. Pati asin ay ini-import ng bansa.

Pinanatili ng US ang Pilipinas bilang tuta sa pamamagitan ng mga kasunduang militar tulad ng Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, Enhanced Defence Cooperation Agreement at Bilateral Security Guidelines. Itinatag ng Estados Unidos ang Armed Forces of the Philippines o AFP bilang haligi ng dominasyon nito sa Pilipinas at bilang instrumento upang supilin ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa kalayaan.

Tayo ay malakolonya at alipin ng Estados Unidos. Lalong kumakatok ang katotohanang ito sa harap ng lantarang pagiging sunud-sunuran ni Marcos Jr. sa plano ng Amerika na gawing lunsaran ang Pilipinas ng gerang US-China ay patunay na nananatili tayong alipin ng Estados Unidos. Tulad ng matatamis nitong pangako nang sakupin at pabayaan ang Pilipinas, walang katotohanang tutulungan ng Amerika ang ating bansa sa paggigiit nito ng teritoryal na karapatan sa West Philippine Sea.

Bakit mahalaga para sa mga Masbatenyo na ipaglaban ang kalayaan? Ang dinaranas na kahirapan, kagutuman at kaapihan ay patunay na nakapailalim pa rin ang bansa sa kamay ng imperyalistang mananakop. Ang dinaranas nating mapaminsalang epekto ng pagbabago ng klima o climate change ay dulot ng mapangwasak na mga operasyon ng dayuhang mga korporasyon sa bansa.

Hindi libre ang kalayaan. Hindi ito ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, ilinulunsad ng sambayanang Pilipino ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa layuning ibagsak ang imperyalismo at makamit sa wakas ang tunay na kalayaan ng pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Mahirap ang landas ng paglaya subalit walang mas tatamis pa sa paglayang nakamit sa ating paglaban.##

Nananatiling hindi malaya ang Pilipinas! Ipagpatuloy ang rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo at tuluyang makamit ang pambansang paglaya