Pagbayarin ang rehimeng Duterte sa kanyang kriminal na kapabayaan sa pandemya, sakuna, at mga batayang karapatan ng mamamayan!

Pag-alabin ang mapanlaban at rebolusyonaryong diwa ng kabataan!
Patalsikin ang pasistang rehimen! Ipagtagumpay ang digmang bayan!

Hindi masukat ang galit ang kabataan at mamamayan sa kapalpakan at kriminal na pagpapabaya ng pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte.

Matapos ang mga sakunang nanalanta sa bansa ay nagpupuyos sa galit ang mga Pilipino sa naging malinaw na kawalan ng plano ng rehimeng Duterte, na sinundan pa ng mabagal na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan. Tinatayang sobra sa ₱12 bilyon ang napinsala sa mga nagdaang bagyo na pangunahing nakaapekto sa daan-libong mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Higit sa isang daan sa ating mga kababayan ang namatay matapos hindi makatanggap ng tulong mula sa estado. At ilang araw matapos ang matinding mga pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkasira ng mga tirahan at kabuhayan, may lakas pa si Duterte na pokusan ng mga atakeng pulitikal ang bise-presidente, italaga ang kriminal na si Debold Sinas na bagong hepe ng Philippine National Police (PNP), bantaan ang mga drivers ng phaseout sa pagtatapos ng taon, at supilin ang mga progresibong mamamayang tumutugon din sa pandemya.

Dagdag pa rito, nananatiling pagkibit-balikat ang sagot ng administrasyong Duterte tuwing mapag-uusapan ang kakarampot na pondo ng National Disaster Risk Reducation and Management Council (NDRRMC) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) na mga ahensyang mahalaga para sa pangangalaga sa mga mamamayang naapektuhan ng mga sakuna. Sa kabuuan, ang pambansang badyet para sa pagresponde sa mga kalamidad ay bumaba ng 60% mula noong 2017—kaparehong pagliit ang nasaksihan ng pondo para sa pag-aaral at pananaliksik na lubhang nakaapekto sa kakayahan ng mga siyentista’t propesyunal na epektibong makapagbigay ng serbisyo panahon sa kalamidad.

Kabiyak ng lahat ng ito ang paglobo ng badyet ng walang silbing National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) at ng Presidential Pork Barrel.

Sa gitna ng pandemya, nilagay ni Duterte sa higit pang bulnerableng posisyon ang ating mga kababayang magsasaka, manggagawa, at maralita.

Sa mga lugar na apektado ng grabeng pagbaha ay siksikan ang mga tao sa loob ng mga evacuation center—walang libreng mask o face shield, at wala ring suplay ng tubig. Patuloy ang pagbabanta ng anti-mamamayang jeepney phaseout. Pagpapabaya sa itsura ng kakulangan sa hazard pay ang sinusukli sa mga medical frontliner. Sinisikil ng militaristikong tugon ng rehimen sa Covid-19 ang karapatan ng mamamayang makapagtrabaho at maghanap-buhay. Higit 400,000 na ang kaso ng COVID-19 sa bansa sa kabila ng pinakamahabang lockdown na naipatupad sa buong daigdig. Nasa 7.7 milyong mga Pilipino ang nawalan ng trabaho—ang pinakamalaking bilang sa loob ng ilang dekada.

Sa likod ng lahat ng ito, ang mga heneral ni Duterte at iba niyang mga kasapakat sa negosyo ay patuloy na lumalangoy sa kinurakot na pondo at mga kickback mga “proyekto” ng pamahalaan.

Sa usapin ng edukasyon, higit pang pinatindi ni Duterte ang neoliberal na atake sa porma naman ngayon ng palpak niyang bersyon ng “distance learning”. Ang kawalang kahandaan ng imprastraktura, kurikulum, pondo, at ibang mga pangangailangan ay nagdala ng mga negatibong mental at pisikal na epekto sa kabataan. Kasabay nito, pilit itinatago ang malagim na pinagdaraanan ng mga guro, administrador, at mga estudyante para lamang maitawid ang semestre.
Samantala, mahigit 7 milyon ang hindi tumuloy sa pag-aaral habang tinatayang nasa 300,000 naman mula sa mga pribadong pamantasan ang lumipat sa mga pampublikong paaralan.

Sa kasalukuyan, maingay ang panawagan para magbigay ng pagpapagaan ng mga school requirements at ang maagang pagtatapos ng klase upang bigyang luwag ang mga naging biktima ng kalamidad. Dapat ding itulak ang katiyakan sa ligtas na pagbabalik ng eskwela na makasasaklaw sa mas maraming mga mag-aaral.

Sa lalong paglalantad ng rehimeng Duterte sa kabulukan at pagkapasista at kriminal nito, higit pang nabubuklod ang mga progresibo at demokratikong pwersa upang patalsikin ang tirano mula sa kanyang posisyon. Wala nang inaasahang pagbabago sa ilalim ni Duterte.

Sa pagtindi ng krisis ay lalong lumilinaw ang kalagayan ng batayang mga pwersa ng rebolusyon at nakikita ng kabataan ang kanyang papel sa pagpapalakas ng pakikibaka ng mamamayan. Mahalagang mapukaw, maorganisa, at mapakilos ang kabataan upang maging saligang lakas ng rebolusyaryong kilusan, laluna sa kalunsuran. Dapat ding organisahin ng kabataan ang kanilang mga pamilya sa layunin ng pagkakaroon ng pulitikal na suporta sa paggampan ng mga gawain para sa pagtataguyod ng rebolusyon.

Tungkulin ng mga kabataang makabayan na umugat sa malawak na hanay ng mamamayan at mga progresibong pwersa upang pukawin ang kanilang pambansa demokratikong sentimyento. Dapat itayo ang mga balangay ng KM bilang gulugod ng mga organisasyong masa sa paaralan, komunidad, at pagawaan. Dapat paganahin ang libo-libong base ng mga kabataang rebolusyonaryo sa mga baryo, pabrika, paaralan, komunidad, at sa hanay ng iba’t ibang sektor upang itaguyod ang kanilang mga karapatan. Gawing kilusang masa ang pagtugon sa pandemya, sa mga sakuna, kawalan ng batayang serbisyo, at ang pagpapanagot at pagpapatalsik sa pasistang si Duterte. Mahusay na pamunuan ang pagbubuo ng programa para sa lihim na suportang materyal at pulitikal sa pakikibaka sa kanayunan at sa paghihikayat ng mga kadre na umambag sa iba’t ibang larangan, rehiyon, at sektor sa buong bansa.

Pinatunayan ng kasaysayan ang makabuluhang papel ng mga kabataang intelektwal sa pag-impluwensya sa opinyong publiko at sa pagpapalaganap ng pambansa demokratikong suri. Dapat isanib ang kanilang pakikibaka sa kilusan ng mga manggagawa at magsasaka para mamantini ang suring nasa wastong linyang masa ayon sa mga pagbabagong panlipunan.

Kaugnay nito, dapat maging mapagbantay ang mga kabataan petiburges sa mga impluwensya, kaisipan, at gawing burges. Balikan ang mga batayang prinsipyo ng wastong pagsusuri sa konkretong kondisyon at mulat na pagkilala sa mga uring kinikulusan. Iwaksi ang mga aktitud, pananaw, at gawi na uukok at magpapahina sa hanay ng mga kabataan. Iwaksi ang liberalismo at suhetibismo at kilalanin ang mga ito bilang mga lamat na panigurado’y dudulo sa pagkakabitak at paghina ng kilusan. Ano man ang problema’t kahirapan, ang ating tungkuli’y magpakatatag at puspusang lumaban.

Dapat itransporma ang galit ng mamamayan at pagkasabik sa pagbabago tungo sa materyal na pwersang magtutulak ng mga panawagan ng bayan. Kabilang na rito ang pagpapatalsik kay Duterte at higit sa lahat, pagsanib ng kabataan sa armadong pakikibaka sa kanayunan.

Nananawagan ang KM sa lahat ng mga kabataan na maging handa sa buhay at kamatayang pakikipaglaban sa tiraniya ng rehimen.

Sa ika-56 na anibersaryo ng pagkakatatag ng KM ay nagbibigay-pugay ang KM sa mga kabataang inialay ang kanilang buhay, panahon, at lakas para sa pagsusulong ng rebolusyon. Walang anumang malisyosong propaganda ng estado ang makapagkukwestyon sa kawastuhan ng pagsuporta ng kabataan sa armadong paglaban para sa lupa, sahod, trabaho, edukasyon, at karapatan. Walang anumang pangyuyurak ang babahid sa buhay na inialay nina Jo Lapira, Pamela Peralta, Justine Vargas, Zyra Ligad, Jevilyn Cullamat, Jay ar Mercado, Andrea Rosal, at ng libo-libo pang kabataang tumangan ng armas upang pabagsakin ang paghahari ng mga panginoong maylupa at malalaking komprador.

Naghihintay ang malawak na hanay ng mga mamamayan sa kanayunan. Higit kailanman, kailangan ng mas marami pang mga pulang mandirigmang magtataguyod ng pambansa demokratikong rebolusyon hanggang sa pagbungad ng mapulang sosyalistang kinabukasan.

Mabuhay ang ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan!

Pagbayarin ang rehimeng Duterte sa kanyang kriminal na kapabayaan sa pandemya, sakuna, at mga batayang karapatan ng mamamayan!