Pagpupugay kay Kasamang Jose Ma. Sison! Tuloy ang laban para sa ganap na paglaya ng bayan!

Pinakamataas na pagpupugay at parangal ang ipinaaabot ng National Democratic Front Bikol sa pagpanaw ng pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Kasamang Jose Ma. Sison. Bagamat nagdadalamhati ngayon ang buong rebolusyonaryong kilusan, marapat lamang na dakilain ngayon ang mga ambag ni Ka Joma sa tapat na paglilingkod sa interes ng proletaryado at sambayanan. Isa siya sa mga tapat na tagapagsilbi ng masa na tumalikod sa pangako ng marangyang buhay at buong pusong inialay ang kanyang buhay at sarili para sa pagkamit ng tunay na katarungang panlipunan at kalayaan.

Si Ka Joma ay moog ng rebolusyong Pilipino. Hindi malilimot ang kanyang dakilang gawa. Pumanaw man siya sa edad na 83, malalim na ang pagkakaugat ng kanyang mga ambag sa pag-unawa sa lipunang Pilipino, pagpupundar at pagpapayabong ng teorya at praktika ng demoratikong rebolusyong bayan. Ang mga dokumento at lathalaing kanyang iniambag sa rebolusyonaryong kilusan ay nagpataas ng teorya at nagpalalim sa praktika ng pakikidigmang batay sa partikular na katangian ng Pilipinas.

Kasabay ng iba pang mga lider-Komunista, pinamunuan din nina Ka Joma ang pagtutuwid sa mga pagkakamali ng PKP sa paglalapat ng linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga nagdaang dekada. Mataman niyang binaka ang modernong rebisyunismo at iba pang pagtatangka ng pwersa ng reaksyon na baluktutin ang proletaryong paninindigan at pananaw sa loob ng bansa hanggang sa iba pang panig ng daigdig. Dulot ng matamang pagtatanggol sa MLM, natiyak ang kawastuhan ng landas na tinatahak ng PKP mula sa pagkabubot nito hanggang sa pagyabong sa kasalukuyan.

Larawan si Ka Joma ng puspusang pakikibaka at kahandaang magsakripisyo sa harap ng pakikipaglaban. Kahit sa panahong nabihag ng kaaway, walang maliw ang paglalagablab ng diwang mapanlaban ng kasama. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula at likha, naitawid niya ang damdaming lipos ng pag-ibig sa bayan kahit na mayroong mga rehas na nakaharang.

Dahil sa hindi matatawarang pagpupursigi at rebolusyonaryong kasigasigan ni Ka Joma, isa sa mga nangunguna at huwarang Partido Komunista ang PKP sa buong mundo. Kinikilala ng internasyunal na komunidad ang PKP dahil sa tatag at yaman ng teorya at praktika nito bilang isang kilusang pagpapalaya. Sa loob ng halos 54 taon, ang PKP ang tumayong rebolusyonaryong partido ng proletaryado at ng sambayanan. Hindi maipagkakaila ang kritikal na papel nito sa kasaysayan at tunguhin ng lipunang Pilipino. Sa isanlibo’t isang mahahalagang paraan, binago ng PKP ang kurso ng pulitika at kasaysayan ng bansa.

Ngayon, ibinabaling ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Bikol at bansa ang kanilang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Ka Joma tungo sa ibayo pang determinasyong pangalagaan ang kanilang tunay na Partido – ang Partido Komunista ng Pilipinas at sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan hanggang ganap na tagumpay. Hanggat mayroong pang-aapi at pagsasamantala, nananatiling wasto at makatarungan ang pagrerebolusyon. Tiyak na iluluwal ng pakikibaka ng mamamayan ang ilan libo pang matatapat na rebolusyonaryo at Komunistang tulad ni Ka Jose Ma. Sison na magpapatuloy ng laban hanggang sa ganap na tagumpay!

Download: PDF

Pagpupugay kay Kasamang Jose Ma. Sison! Tuloy ang laban para sa ganap na paglaya ng bayan!