Pagpupugay ng rebolusyonaryo at mamamayang Ilokano kay Jorge "Ka Oris" Madlos

, ,

Nakikiisa ang NDFP-Ilocos at ang mamamayang Ilokano sa buong rebolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino sa pagluluksa sa pagpanaw ni Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan at ang kasamahan niyang si Eighfel “Ka Pika” Dela Peña na pinaslang ng mga pasistang puersa ng estado noong Oktubre 30. Iniaalay namin ang pinakamataas na pagpupugay at pagkilala sa kanilang kadakilaan sa walang pag-iimbot na pagbubuwis ng buhay sa pagsisilbi sa masang Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan.

Para sa aming mga rebolusyonaryo at mamamayang Ilokano na napanday na sa deka-dekadang pakikibaka simula pa sa panahon ng pakikibaka nila Diego Silang, ang buhay at pakikibaka hanggang sa pagmartir ni Ka Oris ay naghahatid ng inspirasyon upang lalo pang magpunyagi at ipagtagumpay ang kasalukuyang pambansa demokratikong rebolusyon hanggang maitayo ang lipunang sosyalista.

Ang proyekto ng kaaway upang paslangin si Ka Oris ay patunay ng paggagalaiti ng rehimeng Duterte upang lupigin ang rebolusyonaryong kilusan. Naghahabol ngayon ang AFP sa kanyang target na mapuksa na ang CPP-NPA-NDF hanggang sa katapusan ng termino ni Duterte sa 2022. Kung kayat tila asong-ulol ngayon na naninibasib sa pang-aatake sa mamamamyan at rebolusyonaryong kilusan ang AFP sa anumang kaparaanan, kahit sagasaan ang batas sa pakikidigma at mga karapatang pantao, kagaya ng hindi nila pagpapalagpas sa pagkakataong mapaslang ang wala sa katayuang lumabang si Ka Oris na isang pasyente at patungo sa pagpapagamot. Sagad sa buto din ang kabuhongan ng kaaway sa pagtatakda ng palugit ng General Command ng AFP sa yunit ng AFP na nakatalaga sa Eastern Mindanao upang manyutralisa at mapasuko ang pamilya ni Ka Oris sa lalong madaling panahon.

Mala-demonyo ang halakhak at pagmamalaki ng AFP sa pagkapaslang kay Ka Oris upang sindakin ang mamamayan at sumuko sa rehimen. Kasuklam-suklam ang mga pahayag nilang “sumuko na kayo kung ayaw ninyong sapitin ang sinapit ng mga napaslang ninyong kasamahan,” na tila bang ang mga kasama ay takot na takot na mamatay, samantalang ang mga rebolusyonaryong tapat na nagsisilbi sa bayan ay handang magbuwis ng buhay kung kinakailangan, taliwas sa kanilang bayarang sundalo na natutulak lamang sa digmaan upang magkapera.

Kagaya ng pagmamayabang nila na nabuwag na ang CPP-NPA-NDF sa Ilocos sa pagpaslang nila sa siyam na Pulang mandirigma mula 2020 hanggang nitong Setyembre 2021, ipinagmayabang nila na ang pagkamatay ni Ka Oris ay isang mayor na kawalan ng CPP-NPA-NDF sa Eastern Mindanao Region at buong bansa at diumano’y “mabubuwag na ito”. Napakapurol ang pagsusuring ito ng AFP dahil habang ipinaparada sa publiko ang kanilang “tagumpay” sa pagkakapatay sa kasama, lalo lamang nag-aalab ang pagkamuhi ng masa sa AFP at ng kaniyang among rehimen Duterte at lalo lamang umiigting ang kanilang kapasyahan na lalo pang isulong ang digmang bayan. Patunay ito ng paghugos ng pakikiramay at pagpaparangal kay Ka Oris at kaalinsabay ng mga panata ng laksa-laksang mamamayan upang lalo pang isulong ang makatarungang armadong rebolusyonaryong pakikibaka hanggang makamit ng sambayanang Pilipino ang tunay na demokrasya, kalayaan at kapayapaan.

Sa kasalukuyan ay nagdidiwang ang AFP at ang rehimeng Duterte at ginagawaran ng parangal ang mga nanguna sa operasyon sa pagpaslang kay Ka Oris. Hayaan nating magpakalasing sila sa kanilang hungkag na tagumpay habang tayo naman ay nagpapatatag ng ating hanay at nagpapalagablab ng kapasyahang isulong ang digmang bayan, at magigising na lamang silang buwag na ang kanilang kapangyarihan.

Kataas-taasang pagpupugay kay Ka Oris!

Mabuhay ang digmang bayan!

Pagpupugay ng rebolusyonaryo at mamamayang Ilokano kay Jorge "Ka Oris" Madlos