Pahayag sang AGC-NPA sa ikatatlo ka tuig nga pagsukat sang Sagay 9 masaker

,

Tatlo ka tuig na ang nagligad sini nga adlaw matapos matabu ang pagmasaker sang siyam ka mga mangunguma nga mga katapu sang National Federation of Sugar Workers (NFSW) sa Hasyenda Nene, Purok FireTree, Barangay Bulanon, Sagay City, Negros Occidental. Tubtob subong padayon nga nagabakho ang pamilya sang mga biktima bangud wala mahatagan sang reaksyonaryong gobyerno sang nagakaigo nga hustisya ang ila mga himata. Wala man lang bisan isa sa mga suspetsado (ang bayaran nga mga goons halin sa Revolutionary Proletarian Army/Special Civilian Active Auxiliary ukon RPA/SCAA) kag utok sa pagmasaker (pamilya Marañon) ang napasakaan sang kaso.

Sa matuod, wala na sang lauman ang pumuluyo sa rehimen Duterte nga mahatagan sang hustisya ang biktima sang Sagay 9 masaker nga ang nasa likod amo ang poderoso kag dispotiko nga agalon may duta sa Norte sang Negros nga ginaproteksyunan sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police (AFP/PNP).

Gani ang natabo nga masaker sa Sagay sadto ginhimo nga rason para ideklara sang rehimen ang Isla sang Negros nga yara sa “state of lawlessness and violence” kag mapanaog ang Memorandum Order 32. Indi na makagahum ang tiraniko nga rehimen sa daan nga pamaagi rason nga kinahanglan nga maggamit sang pasismo, instrumento ang militar kag pulis, agud magpabilin ang pumuluyo nga nagahimakas sa idalum sa gahum sini kag makapabilin si Duterte sa poder lampas sa iya termino.

Subong mas nagakadapat nga pakig-ayawan ang itom nga handum ni Duterte. Padayon nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang mga mangunguma kag mga mamumugon sa uma agud pamatukan ang pasismo kag terorismo sang estado. Ipadayon ang mga bungkalan kag pabaskugon ang mga kontra-pyudal nga paghimakas agud mapataas ang ila pang-ekonomiya nga kahimtangan kag mapabaskog ang diwa nga makig-away sang pumuluyo.

Bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, handurawon sang NPA ang makasiligni nga Sagay 9 masaker paagi sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba agud silotan ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag mahatagan hustisya ang mga biktima sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung. Padayon nga pangapinan sang NPA ang interes sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma batok sa berdugo, tiraniko kag uhaw sa dugo nga rehimen Duterte, mersenaryo nga AFP/PNP kag bandido nga RPA-SCAA.

Mabuhay ang Masang Pigos!
Isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon tubtob sa kadalag-an!

Pahayag sang AGC-NPA sa ikatatlo ka tuig nga pagsukat sang Sagay 9 masaker