Pandarahas ng estado kina Jhed Tamano at Jonila Castro sa ngalan ng kampanyang pagpapasuko, danas din ng daan-daan libong sibilyang sapilitang pinapasurender sa Bikol at buong bansa

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English


Sa pagkabulag sa arogansya at desperasyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), natisod tuloy ito sa sariling kasinungalingan at ngayon ay tampulan ng kahihiyan at galit ng publiko. Sa sarili mismo nitong press conference kung saan tinangka sana nilang iparada bilang mga ‘surenderi’ ang dalawang kabataang organisador ng mga mangingisda sa Bulacan, ilinantad nina Jhed Tamano at Jonila Castro na sila ay dinukot at tinortyur at hindi ‘kusang-loob na sumuko’.

Ngayon nagkukumahog ang NTF-ELCAC at iba pang alagad ng pasismo na isalba ang dati na nilang sirang reputasyon. Ngunit mahihirapan na silang apulahin ang apoy. Ang matapang na paninindigan nina Jhed at Jonila ay panibagong diklap sa matagal nang naglalagablab na pagkamulat ng mamamayang Pilipino sa tunay na anyo ng kampanyang pagpapasuko ng reaksyunaryong gubyerno – na ito ay hungkag, kontra-mamamayan at mapanupil na iskemang pinagkakakitaan ng mga nasa poder at walang kahihiyang tumatarget sa mga sibilyan para sa maruming propaganda at paninira sa rebolusyon.

Ang pinagdaanan ng dalawa ay hindi naiiba mula sa daan libong mga sibilyan, progresibo at aktibistang tinakot, hinaras, dinukot at lininlang sa ngalan lamang ng peke at pinalobong datos ng gubyerno para may maipagyabang itong pagsulong. Malawakang paglabag sa karapatang tao laluna ng mga sibilyan ang nasa likod ng lahat ng datos na ipinaghahambog ng NTF-ELCAC sa publiko. Sa Bikol at iba pang panig ng bansa, makailang ulit nang ilinantad ng masa ang walang awat na pananakot at pamimilit sa kanila ng militar, pulis at maging ilang lokal na upisyal ng gubyerno na ‘sumuko’ kahit na wala naman silang krimen.

Kapuri-puri ang pagsasalita nina Jhed at Jonila kahit sa harap ng matinding presyur at banta sa kanilang buhay. Ang paglalahad ng abusong kanilang dinanas ay para rin sa lahat ng iba pang biktima ng malawakan at mapanupil na sapilitang pagpapasuko. Insipirasyon at hamon ito sa maraming iba pang magsapubliko rin ng kanilang mga karanasan, igpawan ang takot na dulot ng karahasan ng estado at puspusang itakwil at biguin ang kampanyang pagpapasuko at gera kontra-mamamayan ng reaksyunaryong gubyerno.

Totoo sa pagiging terorista nito, tiyak na magtatangkang gumanti ang napahiyang NTF-ELCAC at pasistang estado. Ngunit walang dapat ipag-alala ang masa kung sila ay nagkakaisa. Ipinapanawagan ng NDF-Bikol sa buong sambayanan na lalong patibayin ang pagkakaisa, maging mapagmatyag at maging handang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa anumang tangkang pagyurak dito ng mga ahente ng pasismo. Marapat lamang na suportahan sa lahat ng maaaring paraan sina Jhed, Jonila at maraming iba pang biktima rin ng karahasan ng estado. Sa panahong ang estado mismo ang umaatake sa karapatan ng mamamayan nito, karapatan at tungkulin ng bawat isa na makibaka at ipagtanggol ang hanay ng sambayanan.

Pandarahas ng estado kina Jhed Tamano at Jonila Castro sa ngalan ng kampanyang pagpapasuko, danas din ng daan-daan libong sibilyang sapilitang pinapasurender sa Bikol at buong bansa