Yanigin ng armadong paglaban ang kampanyang huling bigwas ng kaaway sa Bikol sa pamumuno ng NTF-ELCAC red-tagger na si MGen. Alex Luna!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Asahan ang lalong mabangis na opensibang militar laban sa sibilyang populasyon sa Kabikulan sa ilalim ni MGen. Alex Luna, bagong pinuno ng 9th IDPA. Si Luna ang dating intelligence chief ng AFP at isa sa mga utak ng kampanyang red-tagging at anti-komunistang propaganda ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Nasibak siya sa pagiging hepe ng intelligence matapos ang notoryoso niyang pagwasiwas ng banta ng pagpaslang at atakeng militar sa mga sibilyang biktima red-tagging. Partikular na tumawag ng pansin ng publiko yaong malisyosong listahan ng umano’y mga unibersidad at personaheng may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan.

Bilang dating hepe ng intelligence ng AFP at isa sa matataas na operator ng NTF-ELCAC, tiyak pangungunahan ni Luna ang pinaigting na panunugis sa mga sibilyan, laluna yaong nasa hanay ng patriyotiko at makabayan. Sa nalalapit na eleksyon, tiyak na magsisilbi ang pagkadalubhasa ni Luna sa redtagging para sa pag-atake sa mga progresibong partylist at kandidato, pagsalaula ng demokratikong karapatan ng mamamayan na mamili ng kanilang lider at pagpapanalo sa alyansang Marcos-Duterte. Ang pinatinding teroristang pambabansag ay gagamitin nilang tuntungan para sa mas maruming kampanya ng pamamaslang at militarisasyon sa sibilyang populasyon at mga komunidad.

Dapat na ring paghandaan at asahan na magkukumahog si Luna na ipatupad sa rehiyon ang anti-komunistang kumpas ng NTF-ELCAC sa pamamagitan ng pinaigting na mga opensibang militar sa rehiyon. Kapwa sa paraan ng saywar at disimpormasyon at ng matatagalan at mapangwaldas na mga operasyong militar na gumagamit ng mga makabagong armas.

Subalit sa galit ng mamamayang Bikolano sa NTF-ELCAC at sa rehimeng US-Duterte, higit na paborable para sa BHB-Bikol at sa malawak nitong baseng masa na biguin ang mas maruming gera ng rehimen. Hamon sa armadong rebolusyonaryong kilusang Bikolano na tumugon sa panawagan ng PKP na ibayong magpalawak at magpalakas upang patuloy na biguin ang mga opensiba ng kaaway sa rehiyon. Dapat mahusay na harapin ng BHB-Bikol at ng malawak na masang Bikolano ang mas masidhing pananalasa ng militar sa pagpupunyaging paigtingin ang paglulunsad ng digmang bayan. Nangangahulugan ito ng paghalaw ng aral at kagyat pang mga pag-angkop sa kontra-rebolusyonaryong gera ni Duterte, partikular ang tatlong taong pagpapatupad ng MO 32 at EO 70 sa rehiyon.

Nangangahulugan din ito ng pagpapalapad ng Pulang hukbo sa mga erya ng operasyon at ng pagpapataas ng antas ng pakikidigmang gerilya sa batayan ng papapalalim at papapalawak na baseng masa. Gayundin ang pagpapatibay ng mga nakamit na tagumpay sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo, pagpapalakas ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa, pinaigting na kampanya ng pagpapasampa sa Hukbo at higit pang pagsisikap na buuhin ang mga lakas-kumpanyang larangang gerilya. Malinaw din itong pagpapatunay sa pangangailangang maglunsad ng mas maraming taktikal na opensibang lalong magpapahirap kay Duterte na isakatuparan ang pananatili sa kapangyarihan bilang pasistang diktador.

 

Yanigin ng armadong paglaban ang kampanyang huling bigwas ng kaaway sa Bikol sa pamumuno ng NTF-ELCAC red-tagger na si MGen. Alex Luna!