Kamabayanihon sa masang kabus: Ang sikreto ni Tatay Yulo

,

Kini nga istorya kabahin sa pagsaulog sa inadlaw-adlaw nga kamabayanihon sa masang kabus sa pag-asdang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon. Ginaawhag sa Ang Bayan ang tanang mga yunit sa Partido, hukbong bayan ug mga rebolusyonaryong organisasyong masa nga magsumite og mga sugilanon ug istorya sa kalig-on, kaisog ug militansya sa masang kabus sa pag-asdang sa ilang mga pakigbisog atubangan sa brutal nga pagpanumpo sa reaksyunaryong estado.

Gisubay ni Tatay Yulo pailawod ang sapa dihang namatikdan niya ang botas nga nalumlum sa tubig ug balas. Sa dihang iya kining gikuha, nakita ang usa ka armalayt, nga kumpleto pa sa mga bala. Gisulod ni Tatay Yulo ang nakuhang armas sa sako ug nagpangitngit ayha miuli. Usa ang iyang baryo sa mga nalihukan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Mindanao.

Pipila ka bulan ayha niya nakit-an ang armas, adunay nahitabong panagsangka tali sa usa ka yunit sa hukbong bayan ug militar duul sa lugar. Human ang panagsangka, midagsa ang mga sundalo sa komunidad ni Tatay Yulo ug giokupar kini. Nagpakana ang militar nga manghatag kuno og serbisyo sa mga lugar nga apektado sa mga panagsangka. Sayod si Tatay nga ang tumong sa mga sundalo mao nga pig-uton ang mga residente ug pugson sila nga mosurender. Saksi siya kung paunsa haylohon ang iyang mga kababaryo, kung paunsang ang simpleng pagpirma sa pagsalmot sa mga gipatawag sa militar katugbang na sa pagsurender.

Nabalitaan niya nga sa ubang mga baryo ug kasyudaran, kanunay ang pagpanghinambog sa mga sundalo nga daghan na daw kaayo ang mga “misurender.” Niadto lang milabayng mga semana, gipanghinambog sa Eastern Mindanao Command nga kapin 200 na kuno ang “misurender, mitahan sa ilang mga armas ug mibalik sa malinawong kinabuhi.” Sayod si Tatay nga manipulasyon lamang kini sa militar ug sa gubyerno ni Duterte.

Matag-karon-ug-unya ang kabalaka ni Tatay nga mabutyag sa mga sundalo ang iyang sikreto. Kabalo siya nga ilalum sa nagharing balaod, peligroso ang iligal nga pagtago og armas. Sayod siya nga mamahimo siyang mapreso, matortyur o mapatay sa mga sundalo.
Apan wala natandog ang tumong ni Tatay nga magserbisyo sa rebolusyon ug mobarog nga adunay baruganan nga dili masumpo sa mga pasista.

Human ang pipila ka bulan, nagpadangop ang usa ka yunit sa mga Pulang manggugubat sa iyang balay. Dugay na niya kining gihulat. Human ang mga katahuran ug pakiglamano, maaghaton nga gipagawas ni Tatay ang binugkusang sako gikan sa silong sa iyang bahay ug gihatag sa kumander sa yunit sa BHB.

“Dili ko sigurado kung sa inyo ba ni o sa kaaway. Pero tungod kay armas man ni, dapat lang nga sa hukbo kini mapadulong,” natud niya samtang ginatunol ang armalayt.

Wala masayod si Tatay Yulo, nga ang maong M16 ang armas nga giagapan ni Kas Mando, usa ka Pulang manggugubat nga namartir sa panagsangka sa maong lugar, tulo ka bulan na ang milabay. Nakuha pa sa mga kauban ang patayng lawas ni Kas Mando, apang gituuhan nilang nakumpiska sa kaaway ang iyang armas.

Giagapan na karon ang armalayt sa usa ka bag-ong Pulang manggugubat nga nagpadayon sa dili mapugngang pagdagayday sa rebolusyon.

Kamabayanihon sa masang kabus: Ang sikreto ni Tatay Yulo