2 li­der-ak­ti­bis­ta, inaresto sa Bicol

,

Da­la­wang li­der-ak­ti­bis­ta ang mag­ka­sa­bay na ina­res­to ng mga pu­lis sa Bicol noong ma­da­ling araw ng Ma­yo 2. Ina­res­to si Dan Ba­lucio, pang­ka­la­ha­tang ka­li­him ng Ba­yan-Bicol at pas­tor ng Na­tio­nal Council of Churches in the Phi­lip­pi­nes, sa kan­yang ba­hay sa Sto. Do­mi­ngo, Albay. Ina­res­to na­man si Sa­sah Sta. Ro­sa, ta­ga­pag­sa­li­ta ng Jove­nes Anak­ba­yan, sa Vil­la Obie­do, Ca­ra­ra­yan, Na­ga City.

Pa­ra pa­la­ba­sing le­hi­ti­mo ang mga ope­ra­syo­n, ti­nam­nan ng mga pu­lis ng mga ba­ril at pa­sa­bog ang mga ba­hay ng bik­ti­ma. Ina­ku­sa­han din si­lang mga ka­sa­pi ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB). Ka­sa­bay ding ni­reyd ng mga pu­lis ang ba­hay ni Jus­ti­ne Me­si­as, ta­ga­pag­sa­li­ta ng Youth Act Now Aga­inst Tyranny Bicol, ngu­nit wa­la si­ya roon. Ang mga man­dam­yen­to na gi­na­mit sa mga reyd na ito ay ini­la­bas ni Jud­ge Edgar Armes ng Le­gazpi City Re­gio­nal Tri­al Court.

Sa Antipolo City, inaresto ng 80th IB at Philippine National Police-Rizal ang 30 Du­ma­gat sa Ba­ra­ngay Ca­la­wis noong Abril 13. Ni­lin­lang ang mga ka­tu­tu­bo at pi­na­pun­ta sa ba­ra­ngay hall pa­ra uma­no tu­mang­gap ng ayu­da. Ina­ku­sa­han si­lang may kaug­na­yan sa BHB.

Ba­go ni­to, may­ro­on ding 30 ka­tu­tu­bo mu­la sa Ba­ra­ngay Pu­ray, Rod­ri­guez, Rizal ang si­nam­pa­han ng ka­song re­bel­yon noong ikalawang linggo ng Marso. Inaresto rin sa parehong ba­yan si Benito Lucido, tagapangulo ng Integrated Asso­cia­tion of Agra­rian Reform Bene­­ficia­ries, at ang kanyang asawa noong Ma­yo 6. Dinala sila sa istasyon ng pulis at hindi pa malinaw kung ano ang isasampang kaso sa kanila.

Inaresto rin sa araw na iyon ang katutubong Dumagat na si Garry Doroteo sa kanyang bahay sa Tanay. Ka­bilang si Doroteo sa mga tumututol sa Ka­liwa Dam.

Sa General Nakar, inaresto at isinakay ng militar sa helikopter ang kagawad ng Barangay Lumutan na si Lo­reto Miranda Bolino. Hindi pa rin siya inililitaw hanggang sa kasalukuyan.

Sa Bo­hol, ili­gal na ina­res­to ang mag­sa­sa­kang si Alfie Sar­sa­le sa Ba­ra­ngay Rizal, Ba­tu­an noong Abril 30. Si­na­la­kay ng mga pu­lis ang kan­yang ba­hay at ma­ging ng kan­yang mga ma­gu­lang. Ni­na­kaw din ang may ₱23,000 na ki­ta ng mag-a­nak mu­la sa pag­be­ben­ta ng ka­ni­lang ka­la­baw.

Pa­ma­mas­lang. Pi­nas­lang ng mga ele­men­to ng 15th IB si Fre­de­rico Rive­ra, re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Ping­got, Ilog, Negros Occidental noong Abril 24. Pi­na­la­bas ng mga sun­da­lo na na­sa­wi ang bik­ti­ma sa isang engkwentro.

Pekeng pagsurender. Sa­pi­li­tang pi­na­su­ren­der ng 2nd ID ang mga re­si­den­te ng Ba­ra­ngay San Jo­se, Anti­po­lo City noong Abril 23 bi­lang mga ta­ga-su­por­ta ng BHB.

Pi­na­su­ren­der din ng 15th IB at 11th IB ang mga re­si­den­te ng Sit­yo Ta­ya-o sa Ba­ra­ngay Nar­ra at Sit­yo Ma­la­ba­go sa Ba­ra­ngay Tam­bad, Caua­yan, Negros Occidental noong Abril. Ba­ha­gi ito ng na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar ng na­tu­rang mga yu­nit sa lu­gar.

Militarisasyon. Ha­los isang bu­wan nang nag­pa­pa­tu­pad ng blo­ke­yo ang 1st IB at 80th IB sa mga ko­mu­ni­dad ng mga ka­tu­tu­bong Du­ma­gat at Re­mon­ta­do sa Ba­ra­ngay Pu­ray, Rod­ri­guez Rizal at Ba­ra­ngay Umi­ray, Ge­ne­ral Na­kar, Quezon.

Sa Neg­ros Occi­den­tal, ki­nor­don ng 15th IB ang Sit­yo Ba­ra­ngay Ping­got, Ilog, Neg­ros Occi­den­tal mu­la pa noong Abril 24. Istrik­tong ki­no­kontrol ng mga sun­da­lo ang pag­la­la­bas-ma­sok at ga­law ng mga re­si­den­te sa nabanggit na mga ko­mu­ni­dad.

Pandarahas. Ni­reyd ng 62nd IB ang apat na bahay sa Hi­ma­may­lan, Neg­ros Occi­den­tal noong Mar­so 22. Bi­nug­bog ang ilang re­si­den­te at ti­nu­tu­kan ng ba­ril ha­bang ini­in­te­ro­ga.

2 li­der-ak­ti­bis­ta, inaresto sa Bicol