Mga protesta

,

KARABAN PARA KAY JORY POR­QUIA. Nag­lun­sad ng mi­sa at karaban ang iba’t ibang prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon at mga kaa­nak ni Jory Porquia sa Iloilo City noong Abril 30 bi­lang pag­gu­ni­ta sa unang taon ng pagpaslang sa kanya at upang manawagan ng hus­ti­sya. Si Por­quia ay nagsilbing or­ga­ni­sa­dor ng Ba­yan Mu­na sa syudad. Kabilang din si­ya sa mga nagtayo ng unang mga com­mu­nity kitchen (kusinang bayan) sa lun­sod na nag­la­la­yong pa­kai­nin ang mga ma­ra­li­tang ko­mu­ni­dad na apek­ta­do ng pan­dem­ya.

HUSTISYA PARA KAY JOHN FAROCHILIN. Nag­ti­pon ang mga kaa­nak at ka­sa­pi ng Pamanggas sa ha­rap ng Ja­ro Cat­hed­ral sa Iloi­lo City upang ipa­na­wa­gan ang hus­ti­sya pa­ra kay John Fa­rochi­lin. Pi­nas­lang si Fa­rochi­lin ng mga ele­men­to ng AFP noong Abril 18, 2020.

KARABAN LABAN SA JEEPNEY PHASEOUT. Nagkaraban noong Abril 30 ang mga tsu­per sa Ba­guio City upang kun­de­na­hin ang pa­tu­loy na pag­su­su­long ng prog­ra­mang “mo­der­ni­sa­syo­n” ng re­hi­meng Du­ter­te at pag-pha­seout sa tra­di­syu­nal na dyip. Pa­na­wa­gan ng mga ope­rey­tor at tsu­per na pa­na­ti­li­hin ang ka­sa­lu­ku­yang mo­de­lo ng dyip at ang ka­ni­lang ka­bu­ha­yan.

Mga protesta