Ma­ma­ma­ha­yag, pi­nas­lang ba­go ang World Press Free­dom Day

,

Binaril ng dalawang di-na­ki­la­lang la­la­ki si John He­re­dia, da­ting di­rek­tor ng Na­tio­nal Uni­on of Jour­na­list of the Phi­lip­pi­nes, sa Ba­ra­ngay La­wa-an, Roxas City, Ca­piz noong Ma­yo 2. Na­ga­nap ito isang araw ba­go ang ani­ber­sar­yo ng World Press Free­dom Day.

Si He­re­dia ang ika-21 ma­ma­ma­ha­yag na pi­nas­lang sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te. Nakapagtala rin ang Altermidya, grupo ng alternatibong mamamahayag, ng 68 kaso ng paglabag sa malayang pamamahayag sa ilalim ni Duterte.

Ayon sa 2021 World Press Free­dom Index na ini­la­bas ng Re­por­ters Wit­ho­ut Bor­ders noong Abril 27, ika-138 ang Pi­li­pi­nas sa lis­ta­han ng 180 ban­sa sa usa­pin ng pag­ta­ta­gu­yod sa ka­la­ya­an sa pa­ma­ma­ha­yag.

Samantala, ginunita ng mga mamamahayag noong Mayo 5 ang isang taong anibersaryo mula tanggihan ng rehimeng Duterte na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN para tuluy-tuloy na makapag­brod­kas.

Ma­ma­ma­ha­yag, pi­nas­lang ba­go ang World Press Free­dom Day