Obis­po ng UCCP, 5 pa, ki­na­su­han

,

Muling humarap sa korte ang obis­po ng United Church of Christ in the Philippines (UCCP) na si Ha­mu­el Tequis, kasama sina Rev. Da­ni­el Pa­licte, Ephra­im Ma­lazar­te, Grace Avila, Lindy Tre­nil­la at Jong Monzon matapos na buhayin ang gawa-gawang ka­so laban sa kanila.

Inaakusahan silang pinagsasa­man­­ta­la­han ang mga ba­tang Lu­mad na pan­sa­man­ta­lang ki­nup­kop ng UCCP Ha­ran sa Davao. Da­ti nang ibi­na­su­ra ng kor­te ang naturang ka­so da­hil sa ka­ku­la­ngan ng ebi­den­sya.

Obis­po ng UCCP, 5 pa, ki­na­su­han