Pre­syo ng pin­ro­se­song pag­ka­in, ta­ta­as pa

,

Wa­lang pag-a­sang ba­ba­ba sa susunod na mga buwan ang pre­syo ng pin­ro­se­song mga pag­ka­in, tu­lad ng de­la­ta, hot­dog at iba pang na­kaa­sa sa da­yu­hang sang­kap, at mga pag­ka­ing na­ka­sa­lalay sa imported na pro­duk­to tu­lad ng ti­na­pay at ga­tas. Ito ay da­hil tu­luy-tu­loy ang pag­ta­as ng pre­syo ng mga ba­ta­yang pro­duk­tong pag­ka­in sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han.

Ayon sa Blo­om­berg Agricul­tu­re Spot Index noong Abril, pumalo ang mga pre­syo ng tri­go, mais at soy­be­an sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han sa pi­na­ka­ma­ta­as na an­tas ni­to mu­la 2013. Ito ay da­hil sa ma­hi­nang ani ng mga ban­sang nag-iim­port ng naturang mga pro­duk­to at pag­la­mon ng Chi­na ng pa­pa­la­king bol­yum ng na­tu­rang mga pro­duk­to pa­ra sa kon­su­mo ng mga in­dustri­ya ni­to.

Gi­na­ga­mit ang tri­go sa pag­ga­wa ng ti­na­pay at ibang ka­tu­lad na pro­duk­to, ha­bang ang mais at soy­be­an ay gi­na­ga­mit bi­lang feeds (pag­ka­in ng ha­yop). Sangkap din ito sa pagga­wa ng toyo, tokwa at iba pang pro­dukto.

Apek­ta­do ang Pi­li­pi­nas sa ga­yong mga pag­ta­as da­hil ina­ang­kat ni­to ang 100% pa­nga­ngai­la­ngan na tri­go at ha­los 99% ng soy­be­an. Ang pag­ta­as sa presyo ng feeds (pagkain ng ma­nok at ba­boy) ay na­ra­ram­da­man ngayon sa bansa sa porma ng ma­ta­ta­as na pre­syo ng kar­neng ba­boy at ma­nok sa lokal na mga pa­mi­li­han.

Noong Abril 8, nag­la­bas na ng ta­ya ang Food and Agricul­tu­re Orga­niza­ti­on ng Uni­ted Na­ti­ons na pa­tu­loy na ta­ta­as ang pre­syo ng man­ti­ka, kar­ne at ga­tas.

Sa na­ka­ra­ang sampung taon, pa­pa­ta­as ang im­port de­pen­dency ra­tio  ng Pi­li­pi­nas sa usa­pin ng pag­ka­in. Mu­la 18% noong 2010, na­sa 29% na ito noong 2019. Ibig sa­bi­hin, ma­hi­git sang­ka­pat na ng pag­ka­in ng ban­sa ay na­kaa­sa sa sup­lay—o ka­ku­la­ngan ni­to—sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han. Kabilang sa taun-ta­ong tumataas ang bolyum ng inaangkat na bigas (23% ng lokal na suplay noong 2019), kar­neng ba­boy, ba­ka at ma­nok. Ha­los buung-bu­o na ina­ang­kat ng mga nag­ma­ma­nu­pak­tu­ra ng pag­ka­in at inu­min ang mga sang­kap na gi­na­ga­mit nila sa pro­duk­syo­n.

Pre­syo ng pin­ro­se­song pag­ka­in, ta­ta­as pa