Mamumugon kag pumuluyong Pilipino: Indi magpalutos! Manindugan kag magbato!

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa mga mamumugon kag pumuluyong Pilipino: Sa maabot nga Mayo Uno, kadungan sang mga mamumugon kag anakbalhas sa bilog nga kalibutan, ululupod naton nga dagsaon ang kalsada kag ipakita ang aton paghiliusa, kaisog kag determinasyon nga ipakigbato ang aton makasahing interes, kag ang kahilwayan kag demokrasya nga handum sang bilog nga banwa. Sa dululungan nga nagapangakig nga tapak kag singgit, tay-ugon naton ang mga dumuluong nga imperyalista, kag mapanghimulos nga nagaharing sahi nga burgesya kumprador kag mga agalon nga mayduta, kag ang estado nga nagapigos sa bilog nga banwa.

Sa tunga sang nagagrabe nga pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo, palala nga palala ang mga porma sang pagpanghimulos para lubos nga pugaon ang kusog pangabudlay sang mga mamumugon. Minilyon nga mamumugon ang nagabaton sang minimum nga sweldo nga mas manubo sa balor sang adlaw-adlaw nila nga kinahanglanon kag sang ila mga pamilya. Padaku nga padaku ang lang-at sa tunga sang ginabaton nila nga sweldo kag sang ginatuga nila nga sobrang balor nga ginakuripon bilang ganansya sang mga kapitalista.

Ginapalaba nga ginapalaba ang ila oras sa pagtrabaho agud magtuga sang nagapadaku nga nagapadaku nga balor nga wala sang nagakaigo nga kabayaran. Ginaunat ang dulunan sang lawas kag kusog sang mga mamumugon agud padasigon pa gid ang produksyon kag distribusyon sang mga produkto. Ang basehan nga kinamatarung sa walo-ka-oras nga pagtrabaho kag nagakaigo nga minimum nga sweldo katumbas sang balor sang inadlaw nga kinahanglanon sistematiko nga ginabungkag kag ginalapakan.

Sa nagligad nga anum ka tuig sa idalom sang rehimeng Duterte, labaw nga pag-antus ang gindulot sang mga polisiya nga anti-mamumugon nga paglansang kag pagbuhin sa sweldo. Masobra duha ka tuig na nga wala sang dugang sa sweldo sang mga mamumugon sa National Capital Region. Ginpasalig ang mga mamumugon sa paltik nga promisa nga tapuson ang “endo” o kontraktwalisasyon. Sa baylo, nagtuhaw ang labi pang mas malala nga porma sang pleksible nga pagtrabaho labi na sang mag-umpisa ang panahon sang pandemya.

Wala na sa 1% sang mga mamumugon nga Pilipino ang sakup sang “collective bargaining agreement”. Ini pagkatapos ang halos tatlo ka dekada nga wala untat nga pag-atake sa kinamatarung sa pag-unyon. Sa kumpas sang NTF-Elcac, ginatapna ang mga unyon agud indi makapangapin ang mga mamumugon. Sa ngalan sang “counterinsurgency”, ang mga unyonista kag lider mamumugon ginapatay, ginapasakaan sang himu-himo nga kaso kriminal, ginakulong kag wala untat nga ginapahog agud talikdan ang interes sang mga mamumugon, maghipos o magpagamit sa estado.

Hagmak subong ang mga mamumugon nga Pilipino sa tuman nga pag-antus kag nagapasingki nga pagpanghimulos kag pagpamigos sa atubang sang wala sang untat nga pagtimbuok sang presyo, manubo kag ginabuhinan nga sweldo, nagapabug-at nga buhis, kag lapnagon nga disempleyo. Nagabaskog ang ila kagustuhan nga mag-organisa, maghulag kag magbato para sa ila interes kag para sa kaayuhan sang bilog nga banwa.

Dapat magpursiger sa kabuhi-kag-kamatayon nga pagtinguha nga tukuron o liwat nga tukuron ang mga unyon sang mga mamumugon para tipunon ang nagadaku nga numero sang mamumugon. Dapat batuan kag pangibabawan ang pagpamahog, pagpamintas, pagpanuhol kag tanan nga maniobra sang mga kapitalista nga samaron ang paghiliusa sang mga mamumugon. Bairon ang welga, piket kag iban pang porma sang ululupod nga paghulag bilang mga armas para sa pagpakigbato.

Dapat labi nga isulong sang mga mamumugon ang paghimakas para sa pagpataas sa sweldo agud mahatagan sang nagakaigo nga pagkaon kag disente nga pangabuhi ang ila mga pamilya.

Dapat batuan ang nagkalainlain nga iskema sang pleksibilisasyon. Maghimakas para tapuson ang lapnagon nga sistema sang kontraktwalisasyon kag ipakigbato ang regularisasyon sa trabaho. Iduso nga kilalahon o ibalik ang kinamatarung sang mga mamumugon sa bayad nga 8-
oras kada adlaw nga trabaho kag ibasura ang sistema nga quota kag piece-rate sa nagkalainlain nga porma sini.

Dapat ipakita sang sahing mamumugon nga Pilipino sa maabot nga Mayo Uno ang ila nga paghiliusa. Dagsaon ang kalsada kag magmartsa halin sa mga pabrika kag komunidad, magtipon sa mga plasa kag dululungan nga isinggit ang demanda sang mga mamumugon kag pumuluyo. Nagakadapat nga dumdumon ang daku nga papel sang kahublagan sang mamumugon kag kahublagan welga kag sang dekada 1970 sa pagbuka sang kahadlok sa panahon sang layi militar sang diktaduryang Marcos.

Iangut ang paghimakas pangpangabuhian sa paghimakas batuk sa pasismo kag sa mga maka-imperyalista kag anti-mamumugon sang tiraniya ni Duterte, lakip ang panawagan nga sikwayon ang tandem Marcos-Duterte sa eleksyon ang pagtan-aw sa mga daku nga paghimakas pagkatapos sang eleksyon.

Sa Mayo Uno, pila ka adlaw antes ang eleksyon sa Mayo 9, dapat palig-unon sang masang mamumugon nga Pilipino ang ila determinasyon nga sige-sige nga isulong ang ila nga mga paghimakas para sa dugang nga sweldo, regularisasyon kag kinamatarung sa pag-unyon, kadungan sang panawagan nga pasabton kag silutan si Duterte kag mga kahimbon sa mga krimen sang pasista nga terorismo, kag paghimakas sang bilog nga pungsod para sa tunay nga kahilwayan, demokrasya kag katarungan.

Sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan, nagalupok ang mga paghimakas kag pag-alsa sang mga mamumugon sa nagkalainlain nga pungsod sa Europe, sa Latin kag North America, Asia kag Africa batuk sa nagalala nga nagalala nga pagpanghimulos kag pag-antus sa atubang sang nagagrabe nga pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo. Saulugon naton ang mga kadalag-an nga naagum sang mga mamumugon sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan paagi sang pagtukod sang ila mga unyon kag paglunsar sang mga welga.

Dapat magpursiger ang Partido Komunista nga palaparon kag padalumon ang pagkaugat sini sa mga pabrika kag mga komunidad sang mga mamumugon. Tukuron, palaparon kag padamuon ang mga sanga sang Partido kag madamuan nga magrekrut kag maghanas sang mga kadre nga komunista nga magserbi nga haligi kag lider sang masa sa ila nga mga paghimakas. Buyukon ang nagadaku nga numero sang mga mamumugon nga mangin Pulang hangaway kag mag-entra sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Sige-sige nga pataason ang kamuklatan sang mga mamumugon para baktason ang dalan sang pungsodnon-demokratiko kag sosyalistang rebolusyon.

Mamumugon kag pumuluyong Pilipino: Indi magpalutos! Manindugan kag magbato!