Koresponsal LitNum ng hukbong bayan sa Isabela

,
Ang artikulong ito ay may salin sa BisayaEnglishHiligaynon

Marami sa mga Pulang mandirigma sa Isabela sa Cagayan Valley ay mula sa uring magsasaka at pambansang minorya. Kabilang sila sa pinakaapi at pinakapinabayaang sektor ng lipunan. Dahil dito, marami sa kanila ang hindi nakatuntong sa anumang paaralan, at hirap, kung may kaalaman man, sa pagbabasa, pagsusulat at pagkwenta.

Para punan ang kapabayaang ito at isulong ang kanilang karapatan sa edukasyon, bumuo ang isang yunit ng hukbong bayan sa Isabela ng programang Literasiya at Numerasiya o LitNum na angkop sa kanila. Inilulunsad dito ang pormal na mga klaseng may katangiang “klasrum” kung saan kalahok ang dalawa o higit pang bilang ng mga estudyanteng magka-antas ang kakayahan.

Iniluwal ng praktikang ito ang kurikulum para sa mga kasama na marunong nang magbasa at magbilang upang patuloy pang paunlarin ang kanilang kakayahan. Nakaangkla ito sa mga gawaing ginagampanan nila sa loob ng hukbong bayan. Nakadisenyo ito para mabigyan sila ng dagdag na kumpyansa na manguna sa mga pampulitikang gawain sa hanay ng kapwa mandirigma at masa. Ilan sa mga naging pangunahing pokus ang: Pagbabasa at Pag-unawa, Pakikinig at Pag-unawa, Malikhain at Teknikal na Pagsusulat, Pagkwenta, at Pagsasalita sa Publiko. Epektibo itong naipatagos sa pamamagitan ng iba’t-ibang malikhaing pamamaraan at pangkulturang aktibidad. May mga pag-aaral din sa syensya at kasaysayan na bukas sa lahat ng mga Pulang mandirigma.

Isang napatunayang epektibong pamamaraan ang “Song Analysis” na naglalayong masanay sa pakikinig ang mga kasama at matalas na suriin ang mensahe ng mga kanta, balita o pag-aaral. Paborito ito ng mga kasamang mahilig sa musika. Naglunsad din ng mga palihan sa paggawa ng tula at sanaysay na nakaayon sa mga rebolusyonaryong tema upang masubaybayan ang pagbaybay ng mga salita at pagbuo ng istruktura ng mga pangungusap o taludtod.

Panapos ng mga klase ng syensya at kasaysayan ang mga pagsusulit na nagtutulak sa mga kasama na makinig nang mabuti at magtala sa gitna ng mga talakayan. Ang mga kasamang hindi pa nakapagsusulat ay hinihikayat na kopyahin ang mga salita (na nasa biswal) sa tulong ng mga kasamang marunong nang magsulat. Nakatutulong ito sa pagkakabisa ng mga detalye lalo na kung bago sa pandinig ang mga salita.

Naglulunsad din ng “Clue Hunt” kung saan ang hahanaping mga “clue” o palatandaan ay nakatago sa iba’t ibang erya ng kampuhan at may magkakaugnay na panuto. Dapat mahanap at masagutan nila ang lahat ng mga ito bago maubos ang inilaang oras.

Iniugnay naman ang “Pagbabahagi ng Kasanayan” sa produksyon tulad ng pagpapakat ng silo (bitag), pagkakayas ng rattan o uway, pagkuha ng ubod, at iba pa, para itaas ang diwa ng pakikipag-aralan sa pagitan ng mga guro at estudyante. Isang paraan din ang pagbubuo ng Talasalitaang Marxismo-Leninismo-Maoismo na naglalaman ng mga karaniwang salitang nababanggit sa mga pag-aaral. Nilalangkapan ito ng estudyante ng mga maiiksing paliwanag batay sa kanyang pag-unawa, na ginagabayan ng kanyang guro. Malaking tulong ito sa paghahanda sa mga estudyante sa pagkuha ng mga Kursong Pampartido.


Pagharap sa mga kasamang
tinatayang may dyslexia

Bumuo ang grupo ng mga instruktor ng kurikulum na nakaangkop sa kahirapan sa pagbabasa ng isang kasamang dyslexic. (Ang dyslexia ay isang kundisyon kung saan nahihirapang kumilala sa mga letra at numero na nagiging sagka sa pagkatutong magbasa at magsulat).

Bahagi ng proseso ng pagkatuto ang pagkorte ng estudyante ng mga letra at numerong nakakalimutan o hindi napag-iiba sa bawat isa kapag nakasulat gamit ang mga piraso ng kahoy at lubid. Dahil ang kasamang ito ay nagsasanay din bilang medik, ginawan siya ng malalaking larawan ng thermometer at sphygmomanometer bilang pagsasanay sa numerasiya, kasama ng marami pang biswal upang makatulong sa pag-aaral ng akupangtura at mga pangalan ng mga gamot.

Nagresulta sa mataas na pagpapahalaga sa patuloy na pag-aaral at masiglang diwa ng pakikipag-aralan ang masayang karanasang ito. Mabilis na naabot ng yunit ang 100% na antas ng literasiya kung saan may minimum na kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat. Napanday ang mahuhusay na estudyante sa pagbabasa, pagbibilang, pagkukwenta at pagsusulat sa loob lamang ng maiksing panahon. Nakatulong nang malaki ang paglulunsad ng mga pulong pagpuna at pagpuna-sa-sarili sa pagitan ng mga guro at estudyante sa pagpapaunlad ng mga materyal at pamamaraan ng programang LitNum.

LitNum ng hukbong bayan sa Isabela