Contributed artworks for #NPA54

,

 

***
Artworks featured below were sent to the PRWC email.
***

Artwork from a supporter overseas.


dibuho ni ebok
sulat ni kael

pahina mula sa “Bala-rila: Sangandaan ng Digmaan at Tugmaan”


Iti Bin-i (Daniw/ Ilocano poem)

Kada sala ken panag-uyauy ti bulbulong,
Kada ritmo iti panag sirisit ti dudon,
Kada ling-et ti mannalon idjay kuman, bayat ti bannog ken sakit ti bag-bagi
Ken ti nauneg nga panagdung-aw ken sennaay dagiti mangmangged…
Adda iti nabukel nga rason ti panaglaban.
Impagarop dagiti abusado nga mangturturay
Nga inggana laeng ti sensennaay kada dungdung-aw iti maaramid tay’ a nakurapay.
Ngem naindaklan dagiti natured nga sangsangayan nga nangisukog
Ken nangibukel ‘ti pukkaw dagiti umili
Kas sellag ti bulan,
Ket nalawag iti prinsipyo da,
Prinsipyo ken pammati nga maipatungpal ‘ti waya-waya’t maysa ken maysa.
Sellag nga nagbalin nga silaw,
Nagbalin nga giya ti umili,
Kas panaguyaoy ti bulbulong
Panagsirisit ti dudon,
Ken iti agtultuloy nga panaglaban ti mannalon kada mangmangged,
Ket agtubo ti bin-in nga inmula dagiti bannuar nga immuna kadatayo.
Maag kadakuada nga mangipagarup
nga iti panangitabon kadatayo ‘ti mangpasardeng
iti pannakidangadangtayo.
Di da ammo a sitay ket bin-i!
Agtubo iti bin-i,
Nga nasibugan ti sennaay,
Dung-aw, panagpukkaw, dara, ken dagiti lulwa
Agtubo, agsabong, umado, ken agwaras.
Kakadua, Inganna’t balligi!

Translation in Filipino

Ang Binhi

Bawat sayaw at pag-indayog ng mga dahon,
Bawat ritmo sa bulong ng mga tipaklong,
Bawat pawis ng magsasaka doon sa bukid—dahil sa pagod at pananakit ng katawan
At ang malalim na panaghoy at buntong-hininga ng mga manggagawa.
May nabuong dahilan para sa paglaban.
Inakala ng mga mapang-abusong mga pinuno na
hanggang sa buntong-hininga at panaghoy na lang ang magagawa nating mga mahihirap.
Ngunit mahusay ang mga matapang at natatanging mga nanguna
At bumubuo sa pagpapalakas ng sigaw ng masa.
Tulad ng liwanag ng buwan,
Ay malinaw sa kanilang prinsipyo,
Mga prinsipyo at paniniwala na dapat ipaglaban
at igiit ang Kalayaan ng bawat isa.
Gaya ng liwanag,
Sila ay naging gabay sa mga tao,
Kasabay sa indayog ng mga dahon
Sumipol ang mga tipaklong,
At sa patuloy na pakikibaka ng magsasaka at manggagawa,
ay sisibol ang mga binhing itinanim ng mga bayaning nauna sa atin.
Ang balikong pag-aakala ng mga naghaharing-uri,
na ang paglilibing sa atin
ay magpapatigil sa ating pakikibaka.
Hindi nila alam na tayo ay binhi!
Tutubo ang binhi,
Na nadiligan ng luha,
Pagluluksa, hiyawan, dugo, at mga panaghoy
Ito ay lalaki, mamumulaklak, dadami, at kakalat.
Mga kasama, hanggang sa tagumpay!

__
Benjamin Ambros King G. Sumabat
University of the Philippines-Diliman
Bachelor of Arts in Creative WritingMga likha ni A’yan mula sa Kabataang Makabayan – Camarines Sur

Contributed artworks for #NPA54