Sangandaan: Paghahanda ng kabataan sa buong-panahong pagrerebolusyon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nananalatay sa dugo ng mga kabataang tagalunsod ang diwang rebolusyonaryo ni Andres Bonifacio. Hindi malayo sa Tondo, kung saan ipinanganak si Bonifacio, nakahimpil ang upisina ng mga rebolusyonaryong kabataang isinasabuhay ang mga katagang, “Buhay man ay ialay.”

Araw-araw, buong-panahong nagpupukaw, nag-oorganisa, at nagpapakilos ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan sa loob ng mga pamantasan para hikayatin ang tulad nilang mga kabataan na tumungo sa mga pagawaan, maralitang komunidad at mga sakahan upang makita ang tunay na kalagayan ng sambayanan. Hinihikayat nilang lumahok ang mga kabataan sa rebolusyonaryong pakikibaka, sumuporta sa armadong pakikibaka at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Hindi biro ang magpasyang pultaym dahil kaakibat nito ang malaking sakripisyo mula sa kinagisnang pamumuhay at paglalaan ng buong panahon sa masalimuot na landas ng pakikibaka.

Malaki ang papel na ginagampanan ng mga balangay ng KM upang linangin ang mas maraming buong-panahong rebolusyonaryo. Sa nakalipas na panahon, nakita mula sa karanasan ang halaga ng lahatang-panig na konsolidasyon para matulungan buuin ng isang kasapi ang kanyang kapasyahan na magpultaym sa lunsod man o sa kanayunan. Bahagi nito ang sustenidong programa sa edukasyon, buhay na programa sa pagsanib sa batayang masa, pagbubuo ng mas mahigpit na ugnayan sa mga larangang gerilya, at pagsasagawa ng mga pagsasanay para ihanda ang kabataan sa mahirap na landas ng armadong pakikibaka.

Sa kabila ng pagtigil sa pag-aaral sa mga pamantasan noong pandemya, hindi natigil ang pag-aaral ng kabataang pultaym tungkol sa lipunan. Susi ang pagpapatapos sa mga pangunahin at espesyal na mga kursong masa tungkol sa lipunan at rebolusyong Pilipino, mga sulatin ni Jose Maria Sison, at mga talakayan sa Marxismo, Leninismo, at Maoismo para buuin at pagtibayin ang rebolusyonaryong kapasyahan ng mga kasapi. Ginagamit ang mga lihim na sirkulo ng pag-aaral para tipunin ang mga kasapi ng KM sa loob ng mga pamantasan at isalang sa mga kolektibong talakayan ang mga pag-aaral. Ang mga teoryang natutunan mula sa mga talakayan ang nagiging armas ng isang kasapi at buong kolektiba upang mas mainam na maunawaan ang mga kontradiksyon ng lipunan at kahit ng mga indibidwal.

Liban sa teoretikal na mga talakayan, mahalagang sangkap ng programa ng mga balangay ng KM ang pagsasalin nito sa praktika ng paglahok sa pakikibaka ng mamamayan. Mahigpit na kinakatuwang ng Partido ang mga balangay ng KM para paramihin ang bilang ng masang kabataan na tumutungo at nakikipamuhay sa batayang masa. Sa regular na pagpunta ng mga kabataan sa mga komunidad, nakikita nila ang kanilang papel sa lipunan–ang pagiging mga propagandista’t organisador sa hanay ng batayang masa.

Nagagamit ng mga kabataan, partikular na ang mga estudyante, ang kasanayan bilang mga intelektwal para maipaliwanag sa karaniwang mga tao ang dinaranas nilang pagsasamantala, at ang landas ng pambansa demokratikong pakikibaka.

Pinapaghusay ng mga balangay ng KM kung paano muling makakaagapay sa pagpapalakas ng kilusang paggawa at sa pagbubuo ng mga pulang brigada ng manggagawa sa loob ng mga pagawaan at mga karatig na komunidad. Sa nakaraan, maraming kabataan ang nagpasyang magpultaym matapos tuwirang makasalamuha ang masang-anakpawis. Anang isang kasaping pultaym, “Iba kapag lubog ka sa masa at nararanasan mo ang masaklap nilang reyalidad.”

Isa ring malakas na ikinakampanya ng mga balangay ng KM ang pagtungo sa kanayunan at pagsapi sa BHB. Binuo nito ang mga programa na ibayong naglalapit sa mga kasapi ng KM at Partido sa hanay ng kabataan sa mga larangang gerilya sa kanayunan. Binunga nito ang materyal na suporta sa hukbo, pagpapadala ng mga pwersa sa mga larangan, at pagtutulungan sa mga pampulitikang kampanya ng mga probinsya at rehiyon. Kaakibat rin nito ang pagbubuo ng programa para pisikal na ihanda ang kabataan sa pagbabaybay sa masusukal na kabundukan. Itinutulak ang pag-eehersisyo, pagkain ng tama, at pagsasagawa ng mga espesyal na pagsasanay-militar sa hanay ng kasapi. Hindi katulad ng sapilitang ROTC ng estado, ang pagsasanay sa ilalim ng hukbo ay higit na mas makabuluhan at nakaeengganyo dahil ito ay prinsipyado at naglilingkod sa interes ng masa. Mahigpit itong niyayakap at nilalahukan ng kabataan.

Dumadaan sa maraming kontradiksyon ang kabataan sa proseso ng pagbubuo ng mulat na desisyong magpultaym. Nariyan ang kontradiksyon sa sarili, sa pag-aaral, sa pinansya, at higit sa lahat, sa pamilya. Marami ang nangangamba na magpultaym dahil sa konsiderasyon sa pamilya. Hindi maiaalis na maraming mga magulang, laluna sa simula, ay hindi sang-ayon sa desisyon ng kanilang mga anak na maging aktibista o rebolusyonaryo. Sinasamantala ito ng estado sa pagsasagawa ng anti-komunistang propaganda na tumatarget sa kanila. Pero, dinadaig ito ng walang-pagod na pagpapaliwanag, kung saan mas madalas kaysa hindi, na nakukuha ng kabataan ang suporta ng kanilang magulang sa pasya nilang bagtasin ang landas ng rebolusyon.

Ang iba namang kabataan, sa murang edad, ay pasan-pasan na ang responsibilidad na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya. Ang iba ay sinisikap makatapos ng pag-aaral para makakuha ng mas magandang trabaho, habang ang iba ay hindi na kinakayang maghintay, at pinipili nang iwan ang pag-aaral para sa kakarampot na sahod.

Pero gaano man kahirap, pinipili pa rin nila na suungin ang mga kontradiksyong ito dahil malinaw sa kanila na ang tanging pag-asa at makapagbabago ng lipunan ay nasa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Sa pagsapol ng tuluy-tuloy na konsolidasyon at ang masusing pagharap ng kolektiba sa mga kontradiksyon ng isang kasapi, hindi nagiging imposible sa kanya na magpasyang magpultaym. Inilalapat ang mga teoryang natutunan, katulad ng diyalektikong materyalismo para himayin ang bawat kontradiksyon at makarating sa mga resolusyon. Ito rin ang susi upang pandayin ng bawat kasapi ang sarili at talikuran ang indibidwalismo na likas sa kabataang petiburges na bagahe sa tuluy-tuloy na pagsisilbi sa masa. Pinapagtibay ng teorya’t praktika ang katwirang magpanibagong-hubog upang maiwaksi ang ganitong mga tendensiya, at sumulong sa bawat gawain.

Sa patuloy na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan, tiyak na mas marami pang kabataan ang mag-aambag ng talino, talento at lakas para sa bayan. Ang inspirasyong hinalaw nila kay Bonifacio at lahat ng bayani ng sambayanang Pilipino ay magpapatatag ng kanilang loob na walang-maliw na iukol ang buong buhay para sa pagsulong ng rebolusyon.

Sangandaan: Paghahanda ng kabataan sa buong-panahong pagrerebolusyon