Suklan ang nagkagrabeng pasismo batok sa katawhang Pilipino

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Daw mga irong buang ang mga armadong pwersa sa estado sa walay puas nga pag-atake sa katawhang Pilipino ilalum sa mas brutal nga terorismo sa rehimeng US-Marcos. Labaw nga nagkabangis ang maong gyera sa desperasyong pahilumon ug paralisahon ang lain-laing porma sa pagsukol sa katawhan aron hatagag dalan ang mas grabeng porma sa pagpangdaugdaug, pagpahimulos ug pagpangawkaw.

Sa kabanikanhan man o kasyudaran, padayon ang pasistang pagpanghasi sa mga elemento sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug sa Philippine National Police (PNP). Dili man deklarado, nagatunhay karon ang balaod militar sa Pilipinas. Nagharihari ang AFP ug PNP ug kaylap ang terorismo sa estado sa tibuok nasud.

Kapin 100 ka batalyon sa mga sundalo ang nakakatag sa kabanikanhan, ilabina sa mga barangay kung asa nakigbisog ang masang mag-uuma alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Lakip sa maong mga operasyon ang pag-hamlet sa mga barangay, pagkontrol sa paggawas-sulod sa mga tawo, pagblokeyo sa pagkaon ug uban pa.

Ginakonsentrahan sa AFP ang mga lugar nga adunay nakabarog o planong ekspansyon sa mga minahan, plantasyon o proyektong pang-imprastruktura nga gipanag-iyahan sa mga langyawng kapitalista o ginapondohan sa langyawng pautang. Ginagamit karong modelo ang mini nga programang “Peace Economy” ni Sara Duterte sa Paquibato district, Davao City kung asa gidumog sa binatalyong armadong pasista ang mga komunidad aron sumpuon ang pagsukol sa masa, lukmayon sila sa mga pakitang-tawong mga programang “panginabuhian” samtang ginailog ang ilang yuta sa mga plantasyon sa saging, kape, oil palm ug uban pa.

Target sa pagpanumpo sa mga operasyong militar sa AFP ang mga lider ug aktibistang mag-uuma. Bisan walay pruweba, ginaakusahan silang tigsuporta sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) aron hatagag rason ang paggamit sa armadong pagsumpo sa mga sibilyan. Dili moubos sa 96 ang biktima sa pagpamatay, lakip ang upat ka bata, sukad nga milingkod si Marcos. Lakip dinhi ang walo ka mag-uuma nga gipatay sa Negros niini lamang Mayo 21-27.

Dugang sa walag-too nga kaso sa pagpamatay mao ang pagpamig-ot, pagdagit ug pagtortyur sa mga mag-uuma, pagkidnap sa mga bata ug puya (sama ni Baby Rhea ug Baby Marx), pagpamig-ot sa pamilya sa mga ginaakusahang rebolusyonaryo, ug uban pang hugaw nga taktika ilalum sa kampanyang “pagpasurender” sa AFP sa mga sibilyan, nga tataw nga paglapas sa mga tawhanong katungod ug bisan sa mga prosesong ligal nga ginatakda sa reaksyunaryong balaod.

Sa kasyudaran, padayon ang pagpamig-ot sa mga progresibo ug demokratikong unyon, kahugpungan sa mga semi-proletaryado ug kabus, mga organisasyon sa kabatan-onan, magtutudlo, kababayen-an, mamumuo sa panglawas ug uban pa. Sama sa kabanikanhan, ginaakusahan sila sa AFP nga nagasuporta sa armadong rebolusyon. Ang mga pabrika, komunidad, kampus, bisan ang mga upisina ginaputakte sa mga sundalo ug pulis sa tinguhang tiktikan ug hadlukon ang katawhan.

Sa kabanikanhan man o kasyudaran, ginapapha sa AFP ang kalainan sa mga kombatant sa mga sibilyan aron hatagag pangatarungan ang armadong pagpamig-ot sa mga aktibista ug paggamit sa armadong kabangis sa pagsumpo sa mga demokratikong katungod. Ang mga lider ug aktibong myembro sa mga organisasyon, lakip na ang ilang mga pamilya, ginasubaybayan, ginapig-ot ug pugos nga “ginapasurender” bisan og wala silay giatubang nga unsamang kaso.

Nagkadaghan karon ang mga kaso sa desaparesido—kadaghanan mga aktibista, organisador o lider-masa nga iligal nga gidagit sa mga armadong ahente sa estado. Sikreto silang ginapriso ug ginapailalum sa grabeng tortyur—pisikal ug mental—aron isurender nila ang ilang prinsipyo sa pag-alagad sa katawhan ug balion ang ilang paghukum nga mosukol alang sa demokrasya ug kagawasan. Ginapagawas nga “misurender” ang mga nabali samtang ang mga nagpabiling lig-on ginadayunan sa pagpatay—sama sa pagdagit ug pagpatay bag-o lang sa mga konsultant sa NDFP sa Negros ug Bohol—o hingpit nang giwala.

Ang kamot-nga-puthaw nga paghari ni Marcos nakapadron sa pagharing militar sa amahan niyang diktador niadtong 1972-1986. Hugot kaayo ang pagsuporta ug pagsulsol sa imperyalismong US sa pasistang paghari ni Marcos pinaagi sa pagbubu og mga armas ug ayudang militar, subay na usab sa ekonomikanhon ug pulitikanhong interes sa US sa nasud ug sa rehiyong Asia-Pacific.

Ang pagpangatake sa mga pasistang sundalo ug pulis sa mando ni Marcos nag-alagad sa pagpabilin sa madaugduagon ug mapahimuslanong sistema sa katilingban, pagpalapad sa ekonomikanhong interes sa mga agalong yutaan, dagkung burgesyang kumprador ug kasosyong langyawng kapitalista, ug pagpanalipud sa dunot ug puno-sa-korapsyon nga paghari sa pamilyang Marcos. Samtang nagpakatagbaw sa pagpaadunahan sa poder si Marcos, mga alipures nga dagkung burukrata-kapitalista ug ginapaburang negosyante, walay katapusan ang pag-antus sa masang mamumuo, mag-uuma ug uban pang anakpawis, ingonman ang mga petiburges nga gagmayng empleyado, estudyante ug uban pang kabus nga sektor.

Kinahanglang lig-ong manalipud ang katawhang Pilipino ug kusganong suklan ang walay puas nga pagpangatake sa mga irong buang nga armadong ginsakpan sa pasistang rehimeng US-Marcos. Kinahanglang labaw pang pakusgon ang ilang organisadong han-ay ug palig-onon ang ilang determinasyong panalipdan ang ilang mga demokratikong katungod batok sa pagharing militar ug pagsabwag og terorismo sa estado. Kinahanglang walay kakapoy nga idokumento ug ibutyag ang mga kaso sa paglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod ug ang mga bakak sa AFP aron tabunan ang ilang mga krimen. Pakusgon ang singgit nga Hustisya! alang sa tanang biktima sa pasistang pagpatay ug pagpangabuso sa mga sundalo ug pulis ni Marcos. Tukuron ug labaw pang pakusgon sa sulod ug gawas sa nasud ang mga sentro alang sa pagpanalipud sa tawhanong katungod.

Ang walay gintang nga teroristang pagpangatake sa mga armadong ginsakpan sa estado labaw nga nagsugnod sa kasuko sa katawhang Pilipino sa papet, pasista ug paantus nga rehimeng Marcos. Sa kabanikanhan ug kasyudaran, padayon nga gakatukmod ang masa nga mosalmot sa hukbong bayan isip ilang bugtong pamaagi sa pagdepensa sa ilang kaugalingon.

Kinahanglang dugang palapdon ug pakusgon ang BHB ug labaw pang pakusgon ang armadong pakigbisog aron panalipdan ang kinabuhi ug panginabuhian sa masa. Lunsaron ang mga taktikal nga opensiba aron silutan ang kriminal nga mga sundalo ug pulis nga nagpaluyo sa mga pagpatay ug uban pang kadaut sa masa. Kinahanglang sakmiton ang mga armas sa mga pasista aron armasan ang nagkadaghang katawhan nga nagtinguhang mosukol, pakusgon pa ang hukbong bayan, ug iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhan alang sa katilingbanong kalingkawasan ug tinuod nga nasudnong kagawasan.

Suklan ang nagkagrabeng pasismo batok sa katawhang Pilipino