Koresponsal: Kinabuhing gerilya: Panaghiusa ug determinasyon sa pag-ila sa kaugalingon ug usag usa

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Adlaw-adlaw, giatubang sa mga Pulang manggugubat ang kinabuhi ug kamatayong pakigbisog. Aron mapatigbabawan ang mga pagsulay, importanteng maila sa matag myembro sa hukbong bayan ang ilang mga kaugalingon ug sa sama nilang manggugubat.

Sulod sa hukbong bayan, ginapanday ang taas nga panaghiusa ug determinasyon. Regular nga ginapahigayon ang mga pag-ases sa ilang mga gimbuhaton, lakip na ang pagpaambit sa ilang kinabuhi. Pinaagi niini, ginapunting ang mga paglambo sa mga kauban ug mga kinahanglan pang palambuon aron labaw pang makatampo sa rebolusyon. Nakakuha og pagtulun-an ug inspirasyon ang mga kauban sa kasinatian sa matag usa. Ang maong pamaagi ang nagpanday sa disiplina, panaghiusa ug determinasyon nga mosukol sa mga manggugubat ilalum sa Bagong Hukbong Bayan-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command).


Ka JI, kadre militar

Talagsaong kalig-on ug baruganan sa paglihok ang gipakita ni kaubang JI sa iyang kapin duha ka dekadang paglihok sa hukbo. Nagsugod siyang naglihok atol sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id niadtong dekada 1990. Usa siya sa maayong nagpasiugda sa hustong linya sa Partido gikan sa kasaypanan ug disoryentasyon sa isla sa Samar. Gikan sa hut-ong mag-uuma, paspas siyang milambo isip kadre sa Partido ug manggugubat. Nanguna sa gimbuhatong ekspansyon nga nakaabli og mga bag-ong nataran sa prubinsya. Nadakpan siya ug gipriso sa kaaway, apan nagpabilin siyang matinud-anon sa Partido ug masa luyo sa mga pisikal ug mental nga tortyur. Sa iyang paggawas sa prisohan dihadiha siyang mibalik sa hukbo dala ang mas lig-ong baruganan.

“Kung mamatay ko, mamatay, apan hangtud buhi ko magpadayon kong maglihok ug magrebolusyon,” panumpa ni Ka JI. Sa kasamtangan, nagabarog siyang kumander sa platun ug nangulong kadre sa Partido. Nagsilbi siyang pananglitan sa bag-o ug mas batan-ong manggugubat sa pagdumala sa seguridad, pag-organisa ug pagpropaganda sa masa, ug bisan sa gimbuhatong pangkultura.


Ka Isang, inahang manggugubat

Kumportable ug haruhay nga kinabuhi ang gisakripisyo ni kaubang Isang dihang misampa siya sa hukbong bayan. Gikan sa hut-ong petiburges, usa ka tuig na lang makagradwar na siya sa kolehiyo sa kursong Psychology dihang magdesisyon siyang manimuyo uban sa masang mag-uuma sa kabanikanhan. Dinhi natibuok ang iyang desisyon nga mag-alagad sa interes sa kadaghanan ug hingpit nga talikdan ang ambisyon alang sa kaugalingon. Sa magtulo ka dekadang paglihok isip manggugubat, klase-klaseng sakripisyo ug kalisdanan na ang nasinati ni Ka Isang. Lakip dinhi ang pagbulag sa pamilya, taas ug tagdugay nga lakawan, kulang sa katulog ug kagutom. Imbes nga mawad-ag kadasig, ang maong mga sakripisyong labaw nga nagpalig-on kaniya aron hingpit nga itugyan ang katakus, kusog, ug kinabuhi sa rebolusyon.

Usa sa pinakadakung sakripisyong naatubang ni Ka Isang mao ang mapabulag sa iyang anak aron padayon nga ipatuman ang iyang mga responsibilidad. Luyo niini, wala siya nabalaka tungod kay ang iyang anak anaa sa pag-amuma sa iyang mga ginikanan nga nagasuporta sa iyang prinsipyo. Inspirasyon niya ang iyang anak ug uban pang mga anak sa pagsiguro sa usa ka bag-ong katilingban kung asa dili kinahanglan mabulag ang mga inahan sa ilang mga anak ug kung asa adunay tinuod nga kagawasan ug demokrasya alang sa tanan.


Ka Niño, mamumuong manggugubat

Gikan sa hut-ong semi-proletaryado, anad si kaubang Niño sa lain-laing trabaho sukad sa iyang pagkabata. Sa edad nga 12, nasinati niya ang grabeng pagpahimulos sa pabrika. Bugti sa ubos nga suhulan, iyang giabaga ang bug-at nga trabaho, sobra sa 8 oras nga pagtrabaho, ug peligrosong mga kundisyon sa trabaho. Tungod sa kalisud, adunay usa ka higayon nga napugos siyang mamaligya ug mogamit og droga. Niadtong magbakasyon sa prubinsya para mag-uma ug talikdan ang “kapit sa patalim” nga kinabuhi sa syudad, nakonektahan si Ka Niño sa Bagong Hukbong Bayan, gihatagan og mga pasiunang pagtuon kalabot sa katilingban ug rebolusyong Pilipino nga nahimong basihan sa iyang tibuok panahong paglihok isip manggugubat.

“Kung wala ko nahigmata sa dalan sa rebolusyon lagmit hingpit na kong nasaag, kundili man, napatay na sa tokhang,” saysay ni Ka Niño. Nahimong dasig siya sa mga pulitikanhong pagtuon ug pakigsandurot sa masa ug kauban aron mas labawng masabtan ang rebolusyon. Sa edad nga 23, mipapel na siya og mga responsibilidad isip iskwad lider, giya sa pulitika, ug medik. Bisan og adunay dala-dalang impluwensya sa naandang kinabuhi sama sa pagkahambog sa lihok ug pag-estorya, sa padayon nga pagremolda ug tabang sa mga kauban napatigbabawan ang mga burges nga aktitud. Nahimong bentahe niya sa pagpatuman sa mga gimbuhaton ug pagseguro sa kaayuhan sa masa ug mga kauban ang pagkamadeskarte nga natun-an niya sa lungsod.

Daghan sa mga manggugubat sa yunit nilang Ka JI, Ka Isang ug Ka Niño mga batan-ong naggikan sa hut-ong mag-uuma nga nag-antus tungod sa kawad-on sa kaugalingong yuta, baratong suhulan sa pagtrabaho sa uma, ubos nga presyo sa mga produktong kopra ug humay, ug kawad-on sa mga katilingbanong serbisyo. Tungod niini, mas dali nilang masabtan nga bugtong sa hiniusa nilang pagpaasdang sa armadong pakigbisog makab-ot ang ilang mga katungod. Pipila kanila mga lider sa mga organisasyong masa ug upisyal sa barangay sa tagsa-tagsang baryo nga tungod sa kagustuhang panalipdan ang katungod ug kaayuhan sa ilang mga ginsakupan ang gipig-ot ug gihasi sa mga pasistang militar.

Kinabuhing gerilya: Panaghiusa ug determinasyon sa pag-ila sa kaugalingon ug usag usa