Pasistang terorismo sa rehimeng US-Marcos sa takuban sa nasudnong seguridad

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Pasistang terorismo sa rehimeng US-Marcos sa takuban sa nasudnong seguridad

Labaw pang paggrabe sa pasistang terorismo sa estado, pagyukbo sa imperyalismong US ug pagsumpo sa mga pwersang patriyotiko ug demokratiko ang gitakdang direksyon sa bag-ong gipagula nga “palisiya sa nasudnong seguridad” (NSP o National Security Policy) sa rehimeng US-Marcos. Ginapailalum niini ang tanang aspeto sa katilingban—gikan sa ekonomiya ngadto sa kinaiyahan—sa gambalay sa “nasudnong seguridad” nga labaw pang nagpadaku sa papel sa militar ug mga upisyal sa seguridad sa pagpadagan sa estado.

Haw-ang ug mini ang garbosong deklarasyon sa NSP nga “lig-on, haruhay ug malinawong kinabuhi”, “nasudnong kaugalingnan,” “teritoryal nga integridad” ug “kalinaw.” Ang tinuod labaw nga ginapahugot sa mga palisiya ug lakang ni Marcos ang langyawng kontrol sa Pilipinas, gilubong ang nasud sa lanyawng pautang, ug gilumos ang katawhang Pilipino sa kalisud, kagutom ug pagpangdaugdaug.

Ginapagawas sa mga upisyal sa rehimeng Marcos nga girepresentahan sa NSP ang estratehikong pagbalhin sa prayoridad gikan sa seguridad pangsulod ngadto sa depensang panggawas. Apan ayha niini mahimong “itransisyon” ang kusog sa armadong pwersa sa Pilipinas sa seguridad panggawas, prayoridad niini ang labaw pang pagsumpo sa tanang pwersang ginailang hulga sa “pulitikanhong kalig-on” sa nagharing sistema.

Wala gikibhangan, ug gidugangan pa hinuon, ang kapinkun-kulang 150 ka batalyon tropang pangkombat sa AFP ug PNP ug nakadeploy sa lain-laing natarang gerilya sa tibuok nasud. Ginapatuman ang dagkung operasyong saywar, intelidyens ug pangkombat sa sulayng pulbuson ug pukanon ang mga yunit sa BHB. Kadungan niini ang paturagas nga pagpamomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon nga nagbutang sa kinabuhi sa mga sibilyan sa peligro ug nagaguba sa kinaiyahan.

Gatusan ka barangay ang langkub sa pipila ka libong armadong tropa sa AFP aron hatagan kuno og pangpublikong serbisyo ug proyektong pangpanginabuhian pinaagi sa National Task Force-Elcac. Ang tinuod, ang maong mga programang nga puno sa anomalya ug ginapangwartahan sa mga korap nga upisyal sa militar, parehong takuban lamang sa ginahimong malukpanong pagpangawkaw sa yuta sa mga mag-uuma ug minoryang katawhan.

“Prosesong pangkalinaw kaysa gyera” ang gusto kuno sa NSP apan walay gideklarang plano nga ipatuman ang negosasyong pangkalinaw sa NDFP aron sulbaron ang mga problema nga ugat sa gyerang sibil sa nasud ug kab-uton ang makatarunganon ug malungtarong kalinaw. Walay giusab sa kanhi nang malinglahong “lokalisadong panaghisgot kalinaw” nga walay laing tuyo gawas sa kampanyang pagpanumpo ug saywar sa porma sa kampanyang “surender” ug “amnestiya.”

Dayag nga gideklara ni Marcos sa NSP nga pakusgon sa iyang rehimen ang mga lakang aron sumpuon ang ginatawag niining “mga ligal nga prente sa CPP-NPA-NDFP” aron kuno “pugngan ang rekrutment, putlon ang suportang pangpinansya ug batukan ang propaganda.” Ang ingon niining dayag nga paglambigit sa rebolusyonaryong armadong kalihukan ang gihimong rason sa pagpaniktik, pagpamig-ot ug bangis nga pagpanumpo sa mga organisasyong masa nga nagatunhay ilalum sa konstitusyon sa Republika ng Pilipinas.

Ang deklaradong tumong sa NSP nga maghatag og “seguridad sa operasyong pangnegosyo” siguradong pagagamiton usab aron labawng targeton ang mga unyon ug organisasyon sa mga mamumuo nga nakigbisog alang sa pagpataas sa suhulan ug regularisasyon sa trabaho, nga sukwahi sa palisiya sa baratong kusog pamuo nga gustong ipadayon ni Marcos isip pagsunod sa gusto sa mga langyawng dagkung kapitalistang tigpamuhunan.

Sa kabanikanhan, ginatarget sa kampanya sa pagpanumpo ang mga organisasyong masa sa mga mag-uuma ug katawhang minorya nga nagabatok sa pagpangawkaw sa yuta, pagpalayas sa masa ug pagpanggun-ob sa kinaiyahan sa mga operasyon sa mga minahan, plantasyon, bisan mga proyektong pang-imprastruktura sa dagkung kapitalista sa “renewable energy,” ekoturismo ug uban pa. Sukad nakalingkod sa gahum si Marcos, sunud-sunod ang mga kaso sa pagpatay, pagdagit, pagtortyur ug uban pang pagpanghasi sa mga sibilyan tungod sa mga armadong gaway sa estado.

Target usab sa pagpamig-ot ug pagpanumpo ang mga organisasyon sa mga estudyante, magtutudlo, mamumuong panglawas, tawong-simbahan ug uban pang sektor nga aktibo sa pagpanalipud sa kaayuhan sa ilang sektor ug interes sa katawhan.

Padayon nga gisulsulan ug giarmasan sa imperyalismong US ang AFP sa armadong pagpanumpo batok sa tanang patriyotiko ug demokratikong pwersa sa katawhan. Sigon kini sa tinguha sa US nga magamit ang mga personel sa AFP isip pangdugang nga pwersa sa pagpanghagit niini og armadong kaguliyang batok sa karibal niining imperyalistang China.

Dakung bakak ang ginasulti ni Marcos sa NSP nga pagpanalipud sa teritoryo sa nasud samtang ginatugyan niini ang lapad nga kayutaan sa Pilipinas sa kontrol sa militar sa US. Ang nagkadakung presensya sa US “pangpugong” kuno sa interbensyon sa China. Ang tinuod, ang nagkadakung presensya sa mahagitong armadong pwersa sa US sa kayutaan ug kadagatan sa Pilipinas ang nahimong hinungdan sa China nga sudlon ug sakupon ang nagkadakung bahin sa teritoryong pangdagat sa nasud. Ilalum sa NSP, padayon nga nagkadaku ang peligrong maangin ang Pilipinas sa posibleng pag-ulbo sa inter-imperyalisang gyera sa China ug US.

Ginapagawas sa rehimeng US-Marcos nga “hapit nang mapildi” ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa Bagong Hukbong Bayan ug dayag nga ginadeklarang usa na lang ang “aktibong gerilyang nataran,” bisan og adlaw-adlaw kining gipanghimakak sa kaugalingong gibalitang mga armadong engkwentro sa lain-laing bahin sa nasud.

Ang tinuod, padayon nga migrabe ang armadong panagbangi sa tibuok Pilipinas, ilabina atubangan sa kaylap nga mga kaso sa pagpangilog og yuta, kalisud ug pagkabangkrap sa masang mag-uuma sa kabanikanhan, ug sa ilang hugot nga tinguhang mag-armas ug manalipud batok sa pasistang estado. Sa suporta sa lapad nga masang mag-uuma ug katawhan, padayong naningkamot ang mga yunit sa BHB, sekretong nakapalapad, subling nagpakusog, ug nangandam sa subling pagbwelo.

Kinahanglang isalikway ug batukan sa katawhang Pilipino ang nagkagrabeng pasistang terorismo sa estado ilalum sa rehimeng Marcos ug sa “palisiya sa nasudnong seguridad” niini nga dikta sa imperyalismong US. Kinahanglang doblehon ang kaisog ug kusganong iasdang ang tanang porma sa pakigbisog, ilabina ang armadong pakigbisog, aron padayon nga iasdang ang tinguha sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas.

Pasistang terorismo sa rehimeng US-Marcos sa takuban sa nasudnong seguridad