Armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa Masbate at Negros Occidental

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isang sundalo ang napatay habang dalawang sundalo at tatlong pulis ang nasugatan sa mga opensibang aksyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Masbate at Negros Occidental sa nakaraang mga linggo.

Pinaputukan ng isang yunit ng milisyang bayan ang kontra-insurhensyang yunit ng pulis na nasa Sityo Kampoon, Barangay Batuhan, Masbate City noong gabi ng Setyembre 3. Hindi bababa sa tatlong pulis ang nasugatan sa armadong aksyon.

Ang naturang barangay at mga karatig na komunidad nito sa Masbate City ay malaon nang ipinaiilalim ng militar at pulis sa militarisayson. Inookupa nila ang mga barangay sa tabing ng Retooled Community Support Program. Labis na perwisyo ang idinulot nito sa mapayapang paghahanap-buhay ng mga magsasaka at taumbaryo.

Sa Negros Occidental, pinaputukan ng mga mandirigma ng BHB-Central Negros ang nag-ooperasyong tropa ng 62nd IB sa Purok Tumpok, Barangay Riverside sa Isabela noong Agosto 30. Nagpapahinga ang naturang tropa ng 62nd IB nang bulabugin ng BHB bandang alas-9:30 ng gabi.

Sa ulat ng BHB-Central Negros, isang sundalo ang napatay habang dalawang iba pa ang nasugatan. Sa takot, nagsitakbuhan sa kung saan-saang direksyon ang tropa ng 62nd IB. Itinago din ng mga ito ang bilang ng kaswalti sa kanilang hanay.

Samantala, iniulat ng BHB-West Cagayan ang pagkamatay ng walong sundalo ng 17th IB sa isang engkwentro sa Barangay Sicalao, Lasam, Cagayan noong Hulyo 23. Ligtas na nakapagmaniobra ang yunit ng BHB matapos ang armadong sagupaan.

Armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa Masbate at Negros Occidental