Paigtingin ang paglaban sa rehimeng US-Marcos sa gitna ng krisis at sigalot

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Binabayo ngayon ng magkapanabayang krisis sa ekonomya at pulitika ang bulok na naghaharing sistema sa bansa. Sa harap ng masidhing pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa gitna ng krisis, higit na nag-aalab ang kanilang determinasyon na makibaka para sa kanilang kabuhayan at kagalingan, ipagtanggol ang kanilang demokratikong karapatan at ipaglaban ang kapakanan ng bayan laban sa dayuhang pandarambong at pambubusabos.

Nakasadsad ang ekonomya ng bansa na kinatatampukan ng pagkalugmok ng manupaktura at agrikultura, pagkabangkarote ng bansa at lalong pagkabaon sa utang. Dahil nakatali sa pandaigdigang sistemang kapitalista na dumaranas ngayon ng istagnasyon, ang ekonomya ng Pilipinas ay inaasahang humantong sa resesyon o lalong pagtumal sa mga darating na buwan. Lalong pinalalala ang krisis ng garapalan at malakihang korapsyon ng naghaharing pangkating Marcos at pagwawaldas sa napakalaking gastusing militar.

Pabulusok nang pabulusok ang kabuhayan at antas ng buhay ng malawak na masang anakpawis at petiburgesya. Walang-awat ang pagtaas ng presyo ng langis, pagkain at iba pang saligang bilihin, habang kulang na kulang ang sahod at kita sa kabila ng maghapong pagbabanat ng buto. Sa ilalim ng mga patakarang neoliberal, milyun-milyon ang walang hanapbuhay, inaagawan ng lupa, at pinagkakaitan ng pagkakakitaan (mga mangingisda, manininda, mga karinderya, drayber at opereytor ng jeep) ng mga dayuhang kumpanya at mga kasosyong malalaking kapitalista. Lugmok sa putik ng kahirapan at pagkabusabos ang mayorya ng mga pamilyang Pilipino.

Nagkakandarapa si Marcos na ilibre sa buwis, bigyan ng lupa, armadong pwersa at proteksyon at iba pang pribilehiyo ang dayuhang malalaking kapitalista at kasosyo nilang mga lokal na malalaking burgesyang komprador, mga kroni at burukratang kapitalista. Sa kabilang panig, nagtetengang-kawali siya sa hinaing ng masang anakpawis at buong sambayanang Pilipino para sa umento sa sahod, tunay na reporma sa lupa, pagbawas sa presyo, hanapbuhay, at iba pang kagyat na mga pangangailangan.

Pagkaupong-pagkaupo, kaagad nagsumamo si Marcos sa imperyalistang US. Kasunod ng patakaran ng US na kontrahin ang lumalawak na kapangyarihang pang-ekonomya at pangmilitar ng China, binigyang-daan ni Marcos ang pagpapalaki ng presensyang militar ng US at pinahintulutang gamitin ang bansa na malaking base militar.

Sa gitna ng krisis sa ekonomya at lumiliit na yamang paghahatian, lumalalim ang hidwaan sa mga nagriribalang pangkatin ng naghaharing uri, maging sa pagitan mismo ng naghaharing pangkating Marcos-Duterte, na pawang matatakaw sa yaman at kapangyarihan. Litaw na litaw ang pagbabalyahan ng mga pangkating Marcos at Duterte

Malinaw na malinaw sa sambayanan na kontra-mahirap at kontra-mamamayan ang rehimeng US-Marcos. Lubos na nahihiwalay ang naghaharing rehimeng Marcos sa masang Pilipino. Labis itong kinamumuhian ng taumbayan dahil sa pagiging tagapagmana ng diktadurang Marcos, at dahil sa malawakang pandaraya at manipulasyon sa resulta ng eleksyong 2022 para makaupo sa poder. Lalo pa ito ngayong kinasusuklaman dahil sa nakaririmarim na pamumuhay sa karangyaan at paglulustay ng pera ng taumbayan sa mga biyahe at piging, habang sadlak ang masa ng sambayanan sa malawak na karukhaan at kagutuman.

Walang patid ang paniniil ng estado sa ilalim ng rehimeng US-Marcos. Pinaghahari ang sindak at takot sa pamamagitan ng mga makahayop na pasistang taktika tulad ng pamamaslang, pagdukot, pagtortyur, matagalang pagbibilanggo gamit ang gawa-gawang mga kaso, at pagkukulong ng buo-buong komunidad sa mga garison ng militar. Sa gitna ng krisis, binubusalan nito ang taumbayan sa walang-saysay na layuning supilin ang kanilang mga hinaing at paglaban. Subalit itinuturo din nito sa masa na wala silang ibang masusulingan kundi ang magbuklod at makibaka upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, kaysa tuluyang malugmok sa hirap at kamatayan.

Nililikha ng krisis ang mga kundisyon pabor sa ibayong pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa masa. Nasa pusisyon ang Partido na pamunuan ang papalaking mga pakikibakang masa at palakasin ang rebolusyonaryong kilusang masa kapwa sa kalunsuran at kanayunan, sa balangkas ng kabuuang pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Upang epektibong mapamunuan ang sambayanang Pilipino, kailangang pangibabawan at iwaksi ng Partido ang iba’t ibang anyo ng konserbatismo, repormismo, ligalismo, na sumasagka sa pagsulong ng taumbayan sa landas ng paglaban. Dapat patatagin ang loob, tapang at militansya ng masa na lumaban.

Sa pamumuno ng Partido at mga rebolusyonaryong pwersa, dapat ibayong palakasin ang mga pakikibakang masang pang-ekonomya ng lahat ng demokratikong uri at sektor, higit lalo ng masang manggagawa at magsasaka na silang bumubuo ng mayorya ng sambayanan, gayundin ng ibang sektor ng masang anakpawis at petiburgesya. Paalingawngawin sa lahat ng sulok ng bansa ang sigaw nila para sa kanilang kagalingan at mga karapatan, at sa pagbatikos sa pasista at pahirap na rehimeng US-Marcos.

Puspusang ilantad ang mga dayuhang monopolyo kapitalistang bangko at korporasyon na nasa likod ng pandarambong at pagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Gayundin, palakasin ang mga pakikibaka laban sa panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at ipaglaban ang pambansang kalayaan sa gitna ng namumuong armadong sigalot ng mga imperyalistang kapangyarihan.

Ibayong pasiglahin ang anti-pasistang mga pakikibaka. Magdoble-kayod sa paglantad ng terorismo ng estado sa kanayunan. Ipaglaban ang katarungan para sa lahat ng biktima ng pasistang krimen. Itaas ang kakayahan at determinasyon ng masa na lumaban sa ligal at iba pang paraan.

Buuin ang pinakamalapad na hanay ng nagkakaisang prenteng anti-Marcos at lubusang ihiwalay ang naghaharing rehimeng Marcos sa mamamayan. Kaalinsabay, dapat masigasig na itulak ang pagpapanagot kay Duterte at mga kasapakat nito sa mga pasistang krimen, pandaraya sa eleksyon at korapsyon. Hikayatin ang aktibong paglahok ng mga panggitnang seksyon ng mamamayan laban sa paghahari ng rehimeng US-Marcos.

Tiyak na lalakas ang mga pakikibakang masa sa darating na mga buwan, kasabay ng paglakas ng armadong pakikibaka sa kanayunan at pagsahol ng krisis ng naghaharing sistema. Dapat palakasin ang Bagong Hukbong Bayan upang bigwasan ang mga pasistang kriminal at ipagtanggol ang mamamayan.

Hugutin at ipunin ang galit sa dibdib ng masa at ituon sa rehimeng Marcos at pangkating Duterte. Isulong ang rebolusyonaryong kilusang masa at armadong pakikibaka para labanan at yanigin ang paghahari ng rehimeng US-Marcos.

Paigtingin ang paglaban sa rehimeng US-Marcos sa gitna ng krisis at sigalot