Pakusgon ang pagsukol sa rehimeng US-Marcos taliwala sa krisis ug kaguliyang

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishChinese

Ginabakbak karon sa magkadungang krisis sa ekonomiya ug pulitika ang dunot nga nagharing sistema sa nasud. Atubangan sa grabeng pag-antus sa katawhang Pilipino taliwala sa krisis, labaw nga nag-dilaab ang ilang determinasyon nga makigbisog alang sa ilang panginabuhian ug kaayuhan, panalipdan ang ilang demokratikong katungod ug ipakigbisog ang kaayuhan sa katawhan batok sa langyawng pagpangawkaw ug pagpanglupig.

Nakasadsad ang ekonomiya sa nasud kung asa tataw dinhi ang pagkahagba sa manupaktura ug agrikultura, pagkabangkrap sa nasud ug labawng nalubong sa utang. Tungod kay nahikot sa kalibutanong sistemang kapitalista nga anaa karon sa istagnasyon, ang ekonomiya sa Pilipinas gikabalak-ang mosangput sa resesyon o labawng paghinay sa ekonomiya sa umalabot nga mga bulan. Labaw nga gipagrabe ang krisis sa tataw ug dinagkung korapsyon sa nagharing pundok sa mga Marcos ug pag-usik-usik sa hilabihan ka dakung gasto sa militar.

Nagkaubos ang panginabuhi ug ang-ang sa kinabuhi sa lapad nga masang anakpawis ug petiburgesya. Walay-puas ang pagsaka sa presyo sa lana, pagkaon ug uban pang batakang palaliton, samtang kulang kaayo ang suhulan ug kita taliwala sa tibuok hapon nga pagpaningkamot. Ilalum sa neoliberal nga mga palisiya, milyun-milyon ang walay trabaho, giilugan og yuta, ug gihikawan og panginabuhian (mga mangingisda, manininda, mga karinderya, drayber ug opereytor sa dyip) sa mga langyawng kumpanya ug mga kasosyong dagkung kapitalista. Naglunang sa kalisud ug kaulipnan ang mayorya sa mga pamilyang Pilipino.

Nagkapuliki si Marcos nga ilibre sa buwis, hatagag yuta, armadong pwersa ug proteksyon ug uban pang pribilehiyo ang langyawng dagkung kapitalista ug kasosyo nilang mga lokal nga dagkung burgesya-kumprador, mga kroni ug burukrata-kapitalista. Sa pikas bahin, wala siyay pagpakabana sa mulo sa masang anakpawis ug tibuok katawhang Pilipino alang sa umento sa suhulan, tinuod nga reporma sa yuta, pagpaubos sa presyo, trabaho, ug uban pang hinanali nga mga panginahanglan.

Sa iyang paglingkod sa gahum, diha-dihang nangamuyo si Marcos sa imperyalistang US. Subay sa palisiya sa US nga kontrahon ang nagkalapad nga gahum sa ekonomiya ug militar sa China, gihatagag dalan ni Marcos ang pagpadaku sa presensyang militar sa US ug gitugutang gamiton ang nasud isip dakung base militar.

Taliwala sa krisis sa ekonomiya ug nagkagamay nga bahandi nga pagabahin-bahinon, nagkalalum ang bangi sa mga magkaaway nga pundok sa nagharing hut-ong, bisan tali mismo sa nagharing pundok sa mga Marcos-Duterte, nga parehong hakog sa bahandi ug gahum. Lutaw kaayo ang tinokmuray sa pundok sa mga Marcos ug Duterte.

Tin-aw kaayo alang sa katawhan nga kontra-kabus ug kontra-katawhan ang rehimeng US-Marcos. Hingpit nga nahimulag ang nagharing rehimeng Marcos sa masang Pilipino. Gikasilagan kaayo kini sa katawhan tungod kay siya ang tigpadayon sa diktaduryang Marcos, ug tungod sa malukpanong pagpanglimbong ug manipulasyon sa resulta sa eleksyong 2022 nga nagpalingkod kaniya sa gahum. Labaw pa kining gikasilagan tungod sa maluhong panginabuhi ug pag-usik-usik sa kwarta sa katawhan sa mga biyahe ug bangkete, samtang nag-ilaid ang masa sa katawhan sa lapad nga kapit-os ug kagutom.

Walay hunong ang pagpanumpo sa estado ilalum sa rehimeng US-Marcos. Gipatigbabaw ang kalisang ug kahadlok pinaagi sa mga linuug nga pasistang taktika sama sa pagpamatay, pagpangdagit, pagpangtortyur, dinugay nga pagpriso gamit ang tinumotumong mga kaso, ug pagpriso sa tibuok komunidad sa mga garison sa militar. Taliwala sa krisis, ginabusalan niini ang katawhan sa walay-pulos nga pagsulay nga sumpuon ang ilang mga reklamo ug pagsukol. Apan ginatudlo usab niini sa masa nga wala silay laing kadangpan kundili ang maghugpong ug makigbisog aron panalipdan ang ilang mga katungod, kaysa hingpit nga mag-antus sa kalisud ug kamatayon.

Ginamugna sa krisis ang mga kundisyon pabor sa labaw pang pagpukaw, pag-organisa ug pagpaihok sa masa. Anaa sa pusisyon ang Partido nga pangulohan ang nagkadakung mga pakigbisog sa masa ug pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukang masa pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan, sa gambalay sa kinatibuk-ang pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Aron epektibong mapangulohan ang katawhang Pilipino, kinahanglang patigbabawan ug tul-iron sa Partido ang lain-laing porma sa konserbatismo, repormismo, ligalismo, nga babag sa pagmartsa sa katawhan sa dalan sa pagsukol. Kinahanglang palig-onon ang pagpangahas, kaisog ug militansya sa masa nga mosukol.

Sa pagpangulo sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa, kinahanglang dugang pakusgon ang mga ekonomikanhong pangmasang pakigbisog sa tanang demokratikong hut-ong ug sektor, ilabina sa masang mamumuo ug mag-uuma nga maoy naglangkub sa mayorya sa katawhan, ingonman sa ubang sektor sa masang anakpawis ug petiburgesya. Ipalanog sa tanang suok sa nasud ang ilang singgit alang sa ilang kaayuhan ug mga katungod, ug sa pagbatok sa pasista ug paantus nga rehimeng US-Marcos.

Hingpit nga ibutyag ang mga langyawng monopolyo kapitalistang bangko ug korporasyon nga nagpaluyo sa pagpangawkaw ug pagpaantus sa katawhang Pilipino. Ingonman, pakusgon ang mga pakigbisog batok sa interbensyong militar sa US sa Pilipinas ug ipakigbisog ang nasudnong kagawasan taliwala sa hulga sa armadong panagbangi sa mga imperyalistang gahum.

Dugang palagsikon ang anti-pasistang mga pakigbisog. Doblehon ang paningkamot sa pagbutyag sa terorismo sa estado sa kabanikanhan. Makigbisog para sa hustisya alang sa tanang biktima sa pasistang krimen. Ipataas ang kapasidad ug determinasyon sa masa nga mosukol pinaagi sa ligal ug uban pang pamaagi.

Tukuron ang pinakalapad nga han-ay sa nagkahiusang prenteng anti-Marcos ug hingpit nga ihimulag ang nagharing rehimeng Marcos sa katawhan. Dungan niini, kinahanglang kusganong iduso ang pagpanubag kang Duterte ug sa mga alipures niini sa mga pasistang krimen, paglimbong sa eleksyon ug korapsyon. Awhagon ang aktibong pagsalmot sa mga hatungang seksyon sa katawhan batok sa paghari sa rehimeng US-Marcos.

Siguradong mokusog ang mga pakigbisog sa masa sa umalabot nga mga bulan, kadungan sa pagkusog sa armadong pakigbisog sa kabanikanhan ug pagsamot sa krisis sa nagharing sistema. Kinahanglang pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan aron ig-on ang mga pasistang kriminal ug panalipdan ang katawhan.

Hiusahon ang kolektibong kasuko sa masa ug ipunting kini sa rehimeng Marcos ug pundok ni Duterte. Iasdang ang rebolusyonaryong kalihukang masa ug armadong pakigbisog aron suklan ug tay-ogon ang paghari sa rehimeng US-Marcos.

Pakusgon ang pagsukol sa rehimeng US-Marcos taliwala sa krisis ug kaguliyang