Bukas na Liham kan Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa BHB

Pilipino

Para sa mga pag-iriba,

Nadangog mi an bareta kan naganap na reyd sa Labo. Aram mi man an mga bira kan kasama sa Albay asin sa iba pang prubinsya laban sa pwersa kan mersenaryong hukbo kan naghahadeng-uri. Balaog na salamat asin pag-omaw! Pinaheling liwat nindo sa samuya an kawastuhan kan armadong rebolusyon.

Pigrurugsang kami kan mga halimaw na ‘yan. Perang daantaon na ninda kaming inaalipusta asin ibinilanggo sa kahirapan. At kang igugom mi an samuyang mga kamao asin lumaban, inapod ninda kaming mga terorista asin pigbansagang mga kriminal. Kaming mga inugbotan kan saindang pang-aapi asin pang-ooripon – kami daa an terorista. Kaming inagawan na kang gabos na egwa kami – kang samuyang pinagalan, samuyang mga buhay! Kaming ipinabakal na an samuyang mga dangal asin iprinenda ang mga derechos asin katalingkasan. Kaming an dugo asin daplos an pundasyon kan lipunan. Kaming tinangayan ng mga namumutan, paglaom asin puturo.

Pero sisay baya an dai makakanuod makidigma kun pirang salinlahi, pirang pangitorogan, pirang buhay na ang pinara kan pasismo asin terorismo kan pipirang naghahadeng-uri? Sinda na nagpaparasabing mali an pagrerebolusyon asin inaapod na karahasan an paglaban kan namamanwaan, sabaton ninda an samuyang mga mata at sabihong maling ipagtanggol mi an samuyang karapatang mabuhay ning egwang dignidad. Na maling labanan mi an pagturing samuya na gari nang hayop na binubuno. Na maling mag-aklas laban sa lipunang sinurop na ngane an natatada ming kusog dangan an balos pa ay gadanon kami.

Dakulang pasasalamat ta pigdangog nindo kami. An saindong kapangganahan ay samuya mang kapangganahan. An saindong bigwas ay hustisya para sa samuya. An 14 armas na nasamsam nindo hale sa mga berdugo ay simbolo man kan samuyang pagtindog. Ta kamo ay kami man – an lambang saro na pinagkaitan kan malakolonyal asin malapyudal na lipunan kang karapatang magmata nang may kapanatagan asin an mamuhay nang bakong nahahandal para sa buhay asin kapakanan kan samuyang mga minamahal sa buhay.

Sumambulat liwat sa sainda an katotohanang dai ninda mapupugulang magkapot ning armas sagkod maglunsar ning makatarungang digma an namamanwaan laban sa perang dekada nang kawalan ning hustisya asin panlipunang pagkakapantay-pantay. Nag-agi na sana an mga gubyernong nagparabitbit nin manlain-lain na kulay na para-parehas man sana ang promesa. Pakalipas kan makangirhat na buhos kan rekurso asin modernong armas, pakahaman kan pinakamadudugong kampanya kan panunupil, panloloko asin terorismo kang estado, dai ninda nagadan o magagadan no-arin man an ideya’t mithiing itinanom mismo kang daantaong pang-aapi’t pagsasamantala: katalingkasan.

Mayong langit kun mayo an daga. Mayong pagtalingkas kun mayong matalingkas. Salamat sa pagpapabisto sa samuya kang armadong rebolusyon bilang solamenteng landas sa pagsasakatuparan kang mithiing ito. Salamat sa inyo, kamo na piniling mabuhay sa sakripisyo’t kahandalan asin nakaandam na i-tao ine ngari sanang maipaunawa sa samuyang nakasalig sa samuyang paghiro asin pagkasarao an promesa ng sarong puturong tunay na matalingkas asin mauswag. Tama kamo, mayo kaming dagang bubungkalon kun bako mi ine ipaglalaban. Tama kamo, mayo kaming tatamasahoing derechos kun bako mi ine igigiit.

Kaibanan mi kamo sa samuyang laban para sa daga asin ipinaheling nindong yaon sa sama-samang pagtatanggol asin paglilinang kaini nakabatay an pagsisikap kan sarong lipunang mag-uswag at tumalingkas. Piggigiyahan nindo kami sa pagbilog kan mga banhi kan sarong demokratikong gubyernong siertong mapamamayuhan kan namamanwaan. Iniiribabahan nindo kami para maipaheling an rebolusyon an samuyang makapangyarihang armas.

Salamat dahil pinasigla man nindo giraray an kapasyahan ming lumaban at kamtin an hustisya. Hahampangon mi an maski anong idaklag samuya kan kaiwal nang kapot an panibagong giting asin isog. Pangingibabawan mi an takot at pananahimik. Lalaban man kami’t magpupunyagi!

Urog sanang nagdakol an dahilan para iselebrar mi an sa indong anibersaryo – an satuyang anibyersaryo. Kun kaipohan nindo kan makapot sa mga bag-o nindong nasamsam na armas, uni kami.

Salamat, samuyang Hukbo.

Bukas na Liham kan Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa BHB